BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 6 - Unit 12 : Sports and pastime - B: Free time

Chia sẻ: ducklovebear

Giáo án tham khảo cho giáo viên và các bạn học sinh phổ thông có tư liệu học tập tốt, bài giảng trình bày dễ hiểu giúp các bạn cũng cố kiến thức bài học trong chương trình anh văn lớp 6

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 6 - Unit 12 : Sports and pastime - B: Free time

Teacher : Tran Thi Thao
Warm - up
Ask – answer the questions
Tuesday, January 21th, 2012

Unit 12 :
Sports and pastime
B . Fre e time
Le s s on 2 : B1,2,3,4
Unit 12 :B 1, 2, 3, 4

I. Listen and repeat B1

ñi xem phim
1. ( to ) go to the movies :

2. ( to ) go fishing : ñi caâu caù
thôøi gian rảnh
3. Free
time :
Look at the pictures and answer the question

What are they doing?

1.Phuong is going to the movies
2.Ly is watching TV
3.Nam is reading
4.Lan is listening to music
5.Tuan is going fishing
6.Long is playing video games
* Structure :
 What do you do in your free time?
Hỏi ai đó làm gì trong thời gian rảnh
rỗi
=> I go to the movies
Listen and repeatI go to the movies I watch TV I read
I listen to music I go fishing I play video games
Unit 12 : B 1, 2, 3, 4

Dialogue build
Hoa Ba
Hoa : what __ you do in your free time ?
do ___
Ba : I ____ TV
watch
Unit 12 : B 1, 2, 3, 4

Hoa: What do you do in your free time ?
What do you do in your free
Ba : I I watch TVTV
watch
Hoa : What does Tuan do in his
What does do in his free time ?
free time ?
Ba : He goes fishing
He goes fishing
* Form:
Wh a t d o /d o e s +S + do + in+ one’s + free time?
+
S + V(inf)/V(s/es) activities (hoaït
ñoäng )

*Use:
Duøng ñeå hoûi vaø ñaùp ai ñoù laøm gì trong
thôøi gian raõnh
3.Listen and read B3
• What do they do in their free time?
a. Phuong goes to the movies
b. Ly watches TV
c. Nam reads
d. Lan listens to music
e. Tuan goes fishing
f. Long plays video games
He
What + do/does + S + do + in+ one’s + free time?
S+ activities (hoaït
What does Ba do every morning?
ñoäng )
The
TLeThe y
uan
Ho n g b oys
I
WORK
IN
PAIRS
Long Tuan
I
They The boys
He
Match the names with the right pictures:

Tan Minh and Nam Lie n Lan and Mai
watch TV go fishing
listen to music
go to the movies play video game read
Free practice :


S1 : What do you do in your free
time?
S2 : I ………..
WORK
IN
PAIRS
Free practice :


S1 : What do you do in your free
time?
S2 : I ………..
GV : LEÂ THÒ HOÀNG CAÅM
Trường THCS Hieáu
Phuïng
-Learn by heart vocabulary
-Write questions and answers B 1
-Do exercises I, II
- Prepare Lesson 3 C1
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản