Bài giảng tìm công thức phân thức phân tử( cực hay) p2

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
144
lượt xem
63
download

Bài giảng tìm công thức phân thức phân tử( cực hay) p2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng tìm công thức phân thức phân tử( cực hay) p2', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng tìm công thức phân thức phân tử( cực hay) p2

 1. GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
 2. Baøi 2
 3. Goàm 3 böôùc giaûi Böôùc 1: Ñaët CTTQ Böôùc 2: Laäp phöông trình ñaïi soá (*) (Töø % ( theo Khoái löôïng)) Böôùc 3: Giaûi phöông trình (*)
 4. Böôùc 1: Ñaët CTTQ Böôùc 2: Laäp phöông trình ñaïi soá (*) Böôùc 3: Giaûi phöông trình (*) Gôïi yù: -Neáu phöông trình (*) coù 3 aån, thì coù daïng: ax + by = cz B1: Cho z=1; 2; ... Cho ñeán khi Tìm ñöôïc x,y thì döøng vaø suy ra coâng thöùc nguyeân (CTNG). B2: Tìm chæ soá CTNG ñeå ⇒ CTPT
 5. Böôùc 1: Ñaët CTTQ ( Phöông phaùp 2: PP2) Böôùc 2: Laäp phöông trình ñaïi soá (*) Böôùc 3: Giaûi phöông trình (*) Ví duï1: (ÑH Ngoaïi Thöông – 1998) Chaât höõu cô (A) thuoäc daõy ñoàng ñaúng benzen, coù % H = 9,43 (theo khoái löôïng) Tìm CTPT (A) PP tìm CTPT Khi döïa treân % nguyeân toá
 6. Ví duï 1: PP tìm CTPT A: Ñoâng ñaúng Benen Döïa treân % cuûa B1.Ñaët CTTQ %H = 9,43 1 nguyeân toá B2.Laäp pt (*) A: ? B3.Giaûi (*) Giaûi: - Ñaët CTTQ (A): CnH2n - 6 - Theo ñeà coù: 1(2n – 6) %H = . 100 = 9,43 14 n - 6 n=8 Vaäy CTPT A: C8H10
 7. ví duï 2: A chöùa C,H,O coù %O = 43,24. Tìm CTPT cuûa A trong moãi tröôøng hôïp : a. MA
 8. Ví duï 2: A: C, H, O coù% O = 43,24 PP tìm CTPT Döïa treân % cuûa B1.Ñaët CTTQ a. MA < 140. CTPT A? 1 nguyeân toá b. mO trong 1 mol A < mN trong B2.Laäp pt (*) 150 g NH4NO3 B3.Giaûi (*) Giaûi: - Ñaët CTTQ (A): CxHyOz - Theo ñeà coù: 16. z . 100 = 43,24 %O = 12x +y + 16z ⇒ 12x + y + 16z = 16. z .100 =37.z 43,24 ⇒ 12x + y = 21 z (*)
 9. Ví duï 2: A: C, H, O co ù% O = 43,24 PP tìm CTPT Döïa treân % cuûa B1.Ñaët CTTQ a. MA < 140. CTPT A? 1 nguyeân toá b. mO trong 1 mol A < mN trong B2.Laäp pt (*) 150 g NH4NO3 B3.Giaûi (*) Giaûi: - Ñaët CTTQ (A): CxHyOz 12x + y = 21 z (*) Vôùi z = 1: (*) ⇔ 12x + y = 21 ⇒ y = 21 – 12x x 1 2 y 9 aâm Loaïi TH naøy Ñieàu kieän: 0 < y ≤ 2.x + 2
 10. Ví duï 2: A: C, H, O co ù% O = 43,24 a. MA < 140. CTPT A? b. mO trong 1 mol A < mN trong 150 g NH4NO3 Giaûi: - Ñaët CTTQ (A): CxHyOz 12x + y = 21 z (*) Vôùi z = 1: Khoâng tìm ñöôïc x, y. Vôùi z = 2: (*) ⇔ 12x + y = 42 ⇒ y = 42 – 12x x 1 2 3 4 Choïn: x = 3 ⇒ y = 6 y 30 18 6 aâm ⇒CTNG A: ( C3H6O2)n Ñieàu kieän: 0 < y ≤ 2.x + 2 n ∈ Ζ+
 11. Ví duï 2: A: C, H, O co ù% O = 43,24 a. MA < 140. CTPT A? b. mO trong 1 mol A < mN trong 150 g NH4NO3 Giaûi: - Ñaët CTTQ (A): CxHyOz 12x + y = 21 z (*) Vôùi z = 1: Khoâng tìm ñöôïc x, y. Vôùi z = 2: ⇒CTNG A: ( C3H6O2)n a. MA < 140 n ∈ Ζ+ ⇔74 n < 140 ⇒ n < 1,89 ⇒ n =1 Vaäy CTPT A: C3H6O2
 12. Ví duï 2: A: C, H, O co ù% O = 43,24 a. MA < 140. CTPT A? b. mO trong 1 mol A < mN trong 150 g NH4NO3 Giaûi: - Ñaët CTTQ (A): CxHyOz 12x + y = 21 z (*) Vôùi z = 1: Khoâng tìm ñöôïc x, y. Vôùi z = 2: ⇒CTNG A: ( C3H6O2)n a. MA < 140 n ∈ Ζ+ Coù CTPT A: C3H6O2 b. Theo treân ta coù. CTNG A: ( C3H6O2)n ; n ∈ Ζ+ COÙ: mO trong 1 mol A < mN trong 150 g NH4NO3 ⇔ 1.16.2n < 150/ 80 . 14.2 ⇒ n < 1,64 ⇒ n =1 ; Vaäy CTPT A: C3H6O2
 13. ví duï 3: (ÑH Ngoaïi Thöông – 1998) A laø chaát höõu cô chöùa 3 nguyeân toá, coù %O = 50. Tìm CTPT – CTCT cuûa A PP Tìm CTPT Bieát %1 nguyeân toá B1.Ñaët CTTQ B2.Laäp pt (*) B3.Giaûi (*)
 14. Ví duï 3: PP tìm CTPT A: laø hchc chöùa 3 nguyeân toá Döïa treân % cuûa B1.Ñaët CTTQ % O = 43,24 1 nguyeân toá B2.Laäp pt (*) CTPT - CTCTA:? B3.Giaûi (*) Giaûi: - Theo ñeà A chöùa: C, H, O - Ñaët CTTQ (A): CxHyOz - Theo ñeà coù: 16. z . 100 = 50 %O = 12x +y + 16z 16. z .100 = 32.z ⇒ 12x + y + 16z = 50 ⇒ 12x + y = 16 z (*)
 15. Ví duï 3: A: laø hchc chöùa 3 nguyeân toá % O = 43,24 CTPT - CTCTA:? Giaûi: - Theo ñeà A chöùa: C, H, O - Ñaët CTTQ (A): CxHyOz Ta ñöôïc: 12x + y = 16 z (*) Vôùi z = 1: (*) ⇔ 12x + y = 16 ⇒ y = 16 – 12x x 1 2 Vaäy choïn: x = 1 ⇒ y =4 y 4 aâm ⇒ CTNG A: ( CH4O)n ; n ∈ Ζ+ Ñieàu kieän: 0 < y ≤ 2.x + 2
 16. Ví duï 3: A: laø hchc chöùa 3 nguyeân toá % O = 43,24 CTPT - CTCTA:? Vaäy ta coù: CTNG A: ( CH4O)n ; n ∈ Ζ+ Deã thaáy baøi naøy n chæ coù theå tìm töø ñieàu kieän hoaù trò ! Theo ÑK Hoaù trò ta coù: 0
 17. Caùc baøi taäp töï luyeän: 1. ( ÑH THUYÛ SAÛN - 1997) A(C,H,O) chæ chöùa 1 loaïi chöùc coù %O = 37,21. Khi A pöù vôùi dd AgNO3/NH3 (dö), thaáy: 1mol A sinh ra 4 mol Ag. Tìm CTPT-CTCT cuûa A . (ÑS:C2H4 (CHO)2) 2. ( ÑHSPKTTP.HCM –2001) Chaát A CxHyO2 coù %O = 29,0909. A phaûn öùng vôùi NaOH theo tyû leä n A : n NaOH = 1 : 2 A phaûn öùng vôùi Br2 tyû leä n A : n Br2 = 1 : 3 Tìm CTPT- CTCT – Teân goïi cuûa A. (ÑS: C6H6O2) GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản