Bài giảng Tim một tâm thất

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
158
lượt xem
28
download

Bài giảng Tim một tâm thất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhóm bệnh "Nối liền nhĩ thất với một tâm thất" bao gồm: - Tâm thất độc nhất: 0.5 - 1% BTBS - Không lỗ van 2 lá (Mitral atresia) - Không lỗ van 3 lá (Tricuspid atresia)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tim một tâm thất

 1. TIM MOÄT TAÂM THAÁT HAY TAÂM THAÁT ÑOÄC NHAÁT (Single Ventricle or Univentricular atrioventricular connection) PGS.TS PHAÏM NGUYEÃN VINH • Nhoùm beänh “Noái lieàn nhó thaát vôùi moät taâm thaát” bao goàm : – Taâm thaát ñoäc nhaát : 0.5 - 1% BTBS – Khoâng loã van 2 laù (Mitral atresia) – Khoâng loã van 3 laù (Tricuspid atresia) 1
 2. TAÂM THAÁT ÑOÄC NHAÁT GIAÛI PHAÃU HOÏC (1) 2
 3. TAÂM THAÁT ÑOÄC NHAÁT GIAÛI PHAÃU HOÏC (2) Double Inlet 3
 4. TAÂM THAÁT ÑOÄC NHAÁT GIAÛI PHAÃU HOÏC (3) 4
 5. TAÂM THAÁT ÑOÄC NHAÁT GIAÛI PHAÃU HOÏC (4) 5
 6. TAÂM THAÁT ÑOÄC NHAÁT GIAÛI PHAÃU HOÏC (5) ° Vò trí cuûa tim : leùvocardie, dextrocardie, meùsocardie, ectopia cordis ° Situs nhó : solitus, inversus, isomeùrisme phaûi, isomeùrisme traùi – Kieåu noái lieân taâm thaát - ñoäng maïch : chæ töông hôïp trong 15% beänh, coøn laïi coù chuyeån vò ñoäng maïch. – Töông quan vò trí giöõa buoàng thaát chính vaø buoàng phuï. – Caùc toån thöông phoái hôïp, chuû yeáu laø treân van nhó-thaát vaø toån thöông taéc ngheõn caùc ñaïi ñoäng maïch. Van nhó-thaát hai maûnh hay teo nhoû Van nhó-thaát coù raõnh (fente), coù loã phuï Hôû van nhó-thaát Baát thöôøng ñoå veà cuûa tónh maïch toaøn thaân, tónh maïch phoåi Heïp van hay pheãu ñoäng maïch phoåi Heïp hay khoâng loã van ñoäng maïch chuû, heïp eo ñoäng maïch chuû, ñöùt ñoaïn cung ñoäng maïch chuû Baát thöôøng veà ñöôøng daãn truyeàn (taâm thaát ñoäc nhaát daïng thaát traùi) 6
 7. TAÂM THAÁT ÑOÄC NHAÁT LAÂM SAØNG ° Taàn suaát beänh : nam > nöõ (3,4 laàn) ° Trieäu chöùng cô naêng : – Trieäu chöùng suy tim : khoù thôû toaùt moà hoâi, khoâng chòu buù – Ngoài xoåm : ít gaëp – Côn tím thieáu oxy : ít gaëp 7
 8. TAÂM THAÁT ÑOÄC NHAÁT TRIEÄU CHÖÙNG THÖÏC THEÅ ° ÔÛ taâm thaát ñoäc nhaát coù taêng tuaàn hoaøn phoåi : – AÂm thoåi ñaàu vaø giöõa taâm thu ôû bôø traùi xöông öùc (do maùu qua foramen bulbo-ventriculaire). AÂm thoåi nhoû daàn khi loã naøy heïp hôn. – T1 bình thöôøng. – T2 taùch ñoâi vaø maïnh; T2 ñôn ñoäc khi aùp löïc ñoäng maïch phoåi taêng cao. – AÂm thoåi taâm tröông nghe ñöôïc ôû moûm tim khi löôïng maùu leân phoåi nhieàu. Coù theå nghe aâm thoåi Graham Steel ôû bôø traùi xöông öùc khi aùp löïc ñoäng maïch phoåi taêng cao. ° ÔÛ taâm thaát ñoäc nhaát coù keøm heïp ñoäng maïch phoåi : – AÂm thoåi taâm thu ôû lieân söôøn 2 traùi do heïp ñoäng maïch phoåi. Khoâng coù tieáng phuït van phoåi (pulmonic ejection sound) vì thöôøng laø heïp döôùi van ñoäng maïch phoåi. – T1 bình thöôøng. – T2 nhoû vaø ñôn ñoäc. 8
 9. TAÂM THAÁT ÑOÄC NHAÁT CAÄN LAÂM SAØNG : ECG 9
 10. TAÂM THAÁT ÑOÄC NHAÁT CAÄN LAÂM SAØNG : ECG 10
 11. TAÂM THAÁT ÑOÄC NHAÁT X QUANG NGÖÏC • Giuùp phaân bieät theå coù taêng tuaàn hoaøn phoåi vaø theå khoâng taêng hay giaûm tuaàn hoaøn phoåi. ° Taêng tuaàn hoaøn phoåi : – Thöôøng gôïi yù taâm thaát ñoäc nhaát daïng thaát traùi – Boùng tim lôùn vì löôïng maùu veà thaát traùi nhieàu – Nhó traùi, nhó phaûi lôùn – Ñoäng maïch phoåi phaûi daõn, bò ñaåy leân cao, cho daïng thaùc nöôùc (waterfall) – Boù ñaïi ñoäng maïch heïp, gioáng hoaùn vò ñaïi ñoäng maïch ° Khi coù heïp ñoäng maïch phoåi naëng : – Tuaàn hoaøn phoåi bình thöôøng hay giaûm – Boùng tim khoâng lôùn hoaëc lôùn raát ít ° Khi khoâng coù loã van ñoäng maïch phoåi (pulmonary atresia) 11
 12. TAÂM THAÁT ÑOÄC NHAÁT MUÏC TIEÂU SIEÂU AÂM TIM ° Xaùc ñònh situs cuûa nhó. ° Khaûo saùt daïng cuûa thaát troäi (thaát phaûi, thaát traùi hay khoâng thuoäc theå naøo) vaø vò trí cuûa thaát teo nhoû. ° Xaùc ñònh töông quan nhó-thaát vaø thaát-ñaïi ñoäng maïch. ° Ño kích thöôùc cuûa thoâng lieân thaát vaø ño ñoä heïp cuûa buoàng toáng cuûa thaát. ° Khaûo saùt van nhó-thaát vaø van sigmoide : khoâng loã van hay heïp van. ° Khaûo saùt söï ñoå veà cuûa tónh maïch chuû vaø tónh maïch phoåi. ° Ño kích thöôùc vaø khaûo saùt söï phaân chia cuûa ñoäng maïch phoåi trung taâm. 12
 13. TAÂM THAÁT ÑOÄC NHAÁT DAÏNG CUÛA THAÁT Tìm buoàng thaát troäi thuoäc TT hay TP ° Vò trí buoàng thaát phuï : maët caét döôùi söôøn – ôû phía tröôùc --> daïng thaát phaûi – ôû phía sau --> daïng thaát traùi ° Vò trí cô truï 13
 14. TAÂM THAÁT ÑOÄC NHAÁT SIEÂU AÂM TIM Maët caét 4 buoàng töø moûm: taâm thaát ñoäc nhaát vaø thoâng lieân nhó tieân phaùt lôùn gaàn nhö taâm nhó ñoäc nhaát 14
 15. TAÂM THAÁT ÑOÄC NHAÁT SIEÂU AÂM TIM Maët caét döôùi söôøn: Doppler lieân tuïc doøng maùu ngang van ÑMP – heïp ÑMP naëng vôùi ñoä cheânh aùp > 75 mmHg 15
 16. TAÂM THAÁT ÑOÄC NHAÁT ÑIEÀU TRÒ ° ÔÛ theå phöùc taïp tieán trieån töï nhieân thöôøng xaáu, 50% khoâng soáng quaù 6 thaùng tuoåi. ° Ñieàu trò ngoaïi khoa bao goàm giaûi phaãu taïm thôøi vaø giaûi phaãu söûa chöõa toaøn dieän. 1. Giaûi phaãu taïm thôøi : döïa treân nguyeân taéc – Taêng maùu leân phoåi khi coù heïp ñoäng maïch phoåi. – Giaûm maùu leân phoåi khi löôïng maùu phoåi quaù nhieàu. – Traùnh ñoäng chaïm ñeán nhó phaûi ñeå sau naøy coù theå thöïc hieän deã phaãu thuaät Fontan. 16
 17. TAÂM THAÁT ÑOÄC NHAÁT ÑIEÀU TRÒ 2. Giaûi phaãu söûa chöõa toaøn dieän : giuùp phaân chia tuaàn hoaøn toaøn thaân vaø tuaàn hoaøn phoåi. – Taïo vaùch thaát (septum ventriculaire) Duøng Dacron ñeå taïo taâm thaát ñoäc nhaát thaønh hai ngaên rieâng bieät. Phaãu thuaät do Kirklin thöïc hieän töø 1956. Töû vong leân tôùi 50% neân nhieàu nôi khoâng thöïc hieän phöông phaùp naøy. Tuy nhieân nhöõng beänh nhaân soáng coøn, coù ñôøi soáng gaàn bình thöôøng. – Phaãu thuaät kieåu Fontan Bao goàm bít loã van nhó-thaát phaûi, vaù thoâng lieân nhó (neáu coù) vaø noái lieàn nhó phaûi vôùi ñoäng maïch phoåi. Hieän nay phöông phaùp naøy ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát. Ñieàu kieän ñeå thöïc hieän ñöôïc laø : chöùc naêng thaát coøn toát, aùp löïc ñoäng maïch phoåi trung bình < 20mmHg vaø söùc caûn maïch phoåi coøn bình thöôøng. 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản