Bài giảng tổng đài điện tử_chương 4

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
225
lượt xem
170
download

Bài giảng tổng đài điện tử_chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một mạng viễn thông có nhiệm vụ chủ yếu là thiết lập, giải tỏa và duy trì kênh giữa thuê bao với node chuyển mạch hay giữa các node chuyển mạch với nhau. Để thực hiện được điều này, cần phải có một hệ thống thông tin hỗ trợ được trao đổi giữa hệ thống chuyển mạch với các thiết bị đầu cuối và giữa các hệ thống chuyển mạch với nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng tổng đài điện tử_chương 4

 1. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn Ch−¬ng 4 Kü thuËt b¸o hiÖu I. Tæng quan : I.1. Kh¸i niÖm : Mét m¹ng viÔn th«ng cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ thiÕt lËp, gi¶i táa vµ duy tr× kªnh gi÷a thuª bao víi node chuyÓn m¹ch hay gi÷a c¸c node chuyÓn m¹ch víi nhau. §Ó thùc hiÖn ®−îc ®iÒu nµy, cÇn ph¶i cã mét hÖ thèng th«ng tin hæ trî ®−îc trao ®æi gi÷a hÖ thèng chuyÓn m¹ch víi c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi vµ gi÷a c¸c hÖ thèng chuyÓn m¹ch víi nhau, hÖ thèng th«ng tin nµy gäi lµ hÖ thèng b¸o hiÖu. Th«ng tin b¸o hiÖu cã thÓ cã nhiÒu d¹ng kh¸c nhau ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®iÒu khiÓn c¸c thao t¸c chuyÓn m¹ch, xö lý gäi... Thùc chÊt, mét sù trao ®æi tin gi÷a ng−êi sö dông vµ c¸c thiÕt bÞ trong m¹ng cÇn ph¶i cã mét sù tæ chøc ®Ó chóng cã thÓ liªn l¹c víi nhau mét c¸ch an tßan. Cho nªn, th«ng tin b¸o hiÖu cã tr−íc, trong vµ sau mét cuéc gäi. §Ó t¨ng hiÖu suÊt lµm viÖc, thêi gian lµm viÖc cña hÖ thèng b¸o hiÖu cµng nhá cµng tèt, nã phô thuéc vµo c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i trong m¹ng. I.2. C¸c chøc n¨ng b¸o hiÖu : Ta cã thÓ nªu c¸c chøc n¨ng b¸o hiÖu tæng qu¸t nh− sau : I.2.1. Chøc n¨ng gi¸m s¸t : Chøc n¨ng gi¸m s¸t ®−îc sö dông ®Ó nhËn biÕt vµ ph¶n ¶nh sù thay ®æi vÒ tr¹ng th¸i hoÆc vÒ ®iÒu kiÖn cña mét sè phÇn tö (®−êng d©y thuª bao, trung kÕ…). I.2.2. Chøc n¨ng t×m chän : Chøc n¨ng nµy liªn quan ®Õn viÖc thiÕt lËp cuéc gäi vµ ®−îc khëi ®Çu b¨ng thuª bao chñ gäi gëi th«ng tin ®Þa chØ cña thuª bao bÞ gäi. C¸c th«ng tin ®Þa chØ nµy cïng víi c¸c th«ng tin cña chøc n¨ng t×m chän ®−îc truyÒn gi÷a c¸c tæng ®µi ®Ó ®¸p øng qu¸ tr×nh chuyÓn m¹ch. Chøc n¨ng nµy ph¶i cã tÝnh hiÖu qu¶, ®é tin cËy cao ®Ó ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn chÝnh x¸c c¸c chøc n¨ng chuyÓn m¹ch. I.2.3. Chøc n¨ng vËn hµnh : NhËn biÕt vµ chuyÓn th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i t¾c nnghÏn trong m¹ng, th«ng th−êng lµ tr¹ng th¸i ®−êng cho thuª bao chñ gäi. Th«ng b¸o vÒ c¸c thiÕt bÞ, c¸c trung kÕ kh«ng b×nh th−êng hoÆc ®ang ë tr¹ng th¸i b¶o d−ìng. Cung cÊp c¸c th«ng tin tÝnh c−íc. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.1
 2. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn Cung cÊp c¸c ph−¬ng tiÖn ®Ó ®¸nh gi¸, ®ång chØnh, c¶nh b¸o tõ tæng ®µi kh¸c. I.3. §Æc ®iÓm c¸c hÖ thèng b¸o hiÖu : Mét hÖ thèng b¸o hiÖu cã ®Æc ®iÓm chung nh− sau : - Cã tÝnh quèc tÕ. - Phï hîp víi c¸c thiÕt bÞ mµ nã phôc vô. - Kh¶ n¨ng phèi hîp víi c¸c hÖ thèng b¸o hiÖu kh¸c. I.4. HÖ thèng th«ng tin b¸o hiÖu : HÖ thèng th«ng tin b¸o hiÖu còng lµ mét hÖ thèng th«ng tin ®iÖn, nã còng gåm : - Nguån tÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu cÇn thiÕt cho viÖc thiÕt lËp cuéc gäi vµ cung cÊp c¸c dÞch vô kh¸c. - C«ng viÖc truyÒn dÉn ®Ó chuyÓn tÝn hiÖu tõ nguån tíi ®Ých. PT Xö lý Kªnh dÉn Xö lý NT Néi dung Néi dung TÝn hiÖu Ph−¬ng ph¸p b¸o TÝn hiÖuthu H×nh 4-1 : HÖ thèng b¸o hiÖu. I.5. Kü thuËt b¸o hiÖu : Nh− vËy, kü thuËt b¸o hiÖu nghiªn cøu vÒ : - Néi dung b¸o hiÖu. - Ph−¬ng ph¸p truyÒn b¸o hiÖu. - Kü thuËt xö lý b¸o hiÖu. II. Néi dung cña b¸o hiÖu : II.1. Ph©n tÝch cuéc gäi : Trong m¹ng ®iÖn ®iÖn tho¹i, khi mét thuª bao muèn nèi víi mét thuª bao kh¸c bÊt kú trong m¹ng th× b¸o hiÖu sÏ th«ng b¸o cho m¹ng chuyÓn m¹ch biÕt r»ng thuª bao ®ã yªu cÇu phôc vô, vµ sau ®ã trao cho chuyÓn m¹ch néi h¹t c¸c sè liÖu cÇn thiÕt ®Ó nhËn biÕt thuª bao ë xa cÇn ®Õn vµ tõ ®ã ®Þnh tuyÕn cuéc gäi mét c¸ch chÝnh x¸c. B¸o hiÖu cßn gi¸m s¸t cuéc gäi vµ trao cho thuª bao c¸c th«ng tin tr¹ng th¸i nh− mêi quay sè, ©m b¸o bËn, håi ©m chu«ng… • Ph©n lo¹i : Cã thÓ ph©n lo¹i b¸o hiÖu theo c¸c c¸ch nh− sau : Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.2
 3. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn PABX PABX B A ! EX ! Hook off Dialling ‘0’ for external seizure Seizure acknowledgement Dialling Address info. Address info. seizure Seizure acknowledgement Address info. Ring b.tone Ring signal B answer B answer Conversation Hook on PABX disconnection Clear forward Clear back Hook on H×nh 4-2 : Ph©n tÝch mét cuéc gäi thµnh c«ng th«ng th−êng. • Ph©n theo chøc n¨ng : - B¸o hiÖu nghe - nh×n (th«ng b¸o). - B¸o hiÖu tr¹ng th¸i (gi¸m s¸t). - B¸o hiÖu ®Þa chØ (chän sè). • Ph©n theo tæng quan : - B¸o hiÖu gi÷a tæng ®µi víi thuª bao. - B¸o hiÖu gi÷a tæng ®µi víi tæng ®µi. II.2. Ph©n theo chøc n¨ng : II.2.1. B¸o hiÖu nghe - nh×n : Lµ lo¹i b¸o hiÖu nghe thÊy ®−îc ®èi víi thuª bao trong tiÕn tr×nh cuéc gäi. §ã lµ c¸c lo¹i th«ng tin nh− sau chñ yÕu tõ tæng ®µi ®Õn thuª bao nh− sau : Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.3
 4. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn • ¢m mêi quay sè : Khi thuª bao nhÊc tæ hîp, trë kh¸ng ®−êng d©y gi¶m xuèng ®ét ngét. DÉn ®Õn dßng ®iÖn trªn d©y t¨ng lªn. §iÒu nµy ®−îc tæng ®µi nhËn biÕt thuª bao yªu cÇu thiÕt lËp cuéc gäi vµ nã ph¸t cho thuª bao ©m mêi quay sè víi tÇn sè kho¶ng 425Hz liªn tôc. • ¢m b¸o bËn hoÆc th«ng b¸o : Tr−êng hîp 1 thuª bao bËn, hay sau khi kÕt thóc cuéc gäi, thuª bao nµy ®· ®Æt m¸y, tæng ®µi ph¸t ©m b¸o bËn cho thuª bao kia víi tÇn sè 425 HZ, tû lÖ 1:1. ¢m b¸o bËn cßn ®−îc gëi cho thuª bao chñ gäi khi thuª bao nµy sau 1 kho¶ng thêi gian sau khi ®· nhËn ®−îc ©m mêi quay sè mµ vÉn ch−a quay sè Tr−êng hîp thuª bao bÞ gäi ®i v¾ng hoÆc cã c¸c dÞch vô ®Æc biÖt cña nã th× tæng ®µi th«ng b¸o cho thuª bao chñ gäi c¸c b¶n tin t−¬ng øng. • Dßng chu«ng : Dßng chu«ng ®−îc ph¸t cho thuª bao bÞ gäi khi thuª bao nµy rçi víi tÝn hiÖu xoay chiÒu kho¶ng 75VAC, 25Hz. • Håi ©m chu«ng : Håi ©m chu«ng ®−îc ph¸t cho thuª bao chñ gäi qua tuyÕn tho¹i tõ tæng ®µi khi ®ang ®æ chu«ng cho thuª bao bÞ gäi. TÝn hiÖu håi ©m chu«ng cã tÇn sè 425Hz, tû lÖ 1:3. • C¸c b¶n tin th«ng b¸o kh¸c : NÕu trong tæng ®µi cã c¸c b¶n tin ®Æc biÖt ®−îc ghi s½n vÒ c¸c lý do cuéc gäi kh«ng thµnh nh− t×nh tr¹ng ø tuyÕn, háng hãc… th× tæng ®µi ph¸t cho thuª bao chñ gäi c¸c b¶n tin t−¬ng øng. Tr−êng hîp nµy lµ do cuéc gäi kh«ng thµnh kh«ng ph¶i bëi c¸c lý do cña thuª bao bÞ gäi. • TÝn hiÖu gi÷ phôc håi vµ gi÷ m¸y qu¸ l©u : TÝn hiÖu nµy truyÒn tíi thuª bao chñ gäi khi thuª bao bÞ gäi ®· ®Æt m¸y vµ tæng ®µi ®· gëi tÝn ©m b¸o bËn mµ thuª bao chñ gäi kh«ng nghÜ ®Õn viÖc gi¶i táa tuyÕn gäi. Sau ®ã mét kho¶ng thêi gian trÔ th× tuyÕn míi ®−îc thùc sù gi¶i táa. TÝn hiÖu nµy còng ®−îc ph¸t khi thuª bao duy tr× tr¹ng th¸i chän sè qu¸ l©u. TÝn hiÖu nµy th−êng lµ sau ©m b¸o bËn. II.2.2. B¸o hiÖu tr¹ng th¸i (b¸o hiÖu gi¸m s¸t) : X¸c ®Þnh tr¹ng th¸i ®−êng d©y cña thuª bao vµ cuéc gäi. • Tr¹ng th¸i nhÊc tæ hîp : XuÊt hiÖn khi thuª bao nhÊc tæ hîp hoÆc tÝn hiÖu chiÕm dïng tõ mét ®−êng trung kÕ gäi vµo; nã biÓu thÞ yªu cÇu thiÕt lËp cuéc gäi míi. Sau khi thu ®−îc tÝn hiÖu nµy, tæng ®µi sÏ Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.4
 5. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn ®Êu nèi víi mét thiÕt bÞ thÝch hîp ®Ó thu th«ng tin ®Þa chØ tõ thuª bao chñ gäi hoÆc tõ ®−êng trung kÕ. • Tr¹ng th¸i ®Æt tæ hîp : XuÊt hiÖn khi thuª bao ®Æt tæ hîp hoÆc tÝn hiÖu yªu cÇu gi¶i táa tõ ®−êng trung kÕ ®−a tíi. Th«ng tin nµy chØ r»ng cuéc gäi ®· kÕt thóc, yªu cÇu gi¶i táa tuyÕn gäi. Khi nhËn ®−îc th«ng tin nµy, tæng ®µi gi¶i phãng tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó ®Êu nèi cuéc gäi nµy vµ xãa c¸c th«ng tin dïng ®Ó thiÕt lËp vµ duy tr× cuéc gäi, ®ång thêi thiÕt lËp th«ng tin tÝnh c−íc. • Tr¹ng th¸i rçi - bËn : Dùa vµo t×nh tr¹ng tæ hîp cóa thuª bao bÞ gäi hoÆc ®−êng trung kÕ lµ rçi hay bËn hoÆc ø tuyÕn ®Ó tæng ®µi ph¸t th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i cña thuª bao bÞ gäi hoÆc ®−êng truyÒn cho thuª bao chñ gäi. • T×nh tr¹ng háng hãc : B»ng c¸c phÐp thö tæng ®µi x¸c ®Þnh tr×nh tr¹ng cña ®−êng d©y ®Ó cã thÓ th«ng b¸o cho thuª bao hoÆc cho bé phËn ®iÒu hµnh vµ b¶o d−ìng. • TÝn hiÖu tr¶ lêi vÒ : Khi ®æ chu«ng, ngay sau khi thuª bao bÞ gãi nhÊc m¸y, mét tÝn hiÖu ë d¹ng ®¶o nguån ®−îc truyÒn theo ®−êng d©y tíi thuª bao chñ gäi. TÝn hiÖu nµy dïng ®Ó thao t¸c mét thiÕt bÞ ®Æt ë thuª bao chñ gäi nh− bé tÝnh c−íc hoÆc ®èi víi thuª bao dïng thÎ. II.2.3. B¸o hiÖu ®Þa chØ : Th«ng tin ®Þa chØ gåm mét phÇn hoÆc toµn bé ®Þa chØ cña thuª bao bÞ gäi, ®«i khi cßn kÌm theo c¸c sè liÖu kh¸c. Sau khi nhËn ®−îc ©m mêi quay sè, thuª bao tiÕn hµnh ph¸t c¸c ch÷ sè ®Þa chØ cña thuª bao bÞ gäi. C¸c ch÷ sè nµy cã thÓ ®−îc ph¸t d−íi d¹ng thËp ph©n hay ë d¹ng m· ®a tÇn. • TÝn hiÖu xung thËp ph©n : C¸c ch÷ sè ®Þa chØ ®−îc ph¸t d−íi d¹ng chuçi cña sù gi¸n ®o¹n m¹ch vßng mét chiÒu (DC) nhê ®Üa quay sè hoÆc hÖ thèng phÝm thËp ph©n. mA 66,6ms 33,3ms 40mA Hook off ms Quay sè H×nh 4-3 : Quay sè b»ng xung thËp ph©n (Sè 42…). Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.5
 6. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn Sè l−îng c¸c lÇn gi¸n ®o¹n chØ thÞ ch÷ sè ®Þa chØ trõ sè ‘0’ øng víi 10 lÇn gi¸n ®o¹n. Tèc ®é gi¸n ®o¹n lµ 10 lÇn mçi gi©y vµ tû sè xung lµ 1:2. Cã mét kháang thêi gian gi÷a c¸c sè liªn tiÕp kho¶ng vµi tr¨m ms tr−íc ch÷ sè kÕ tiÕp ®Ó tæng ®µi ph©n biÖt c¸c ch÷ sè víi nhau. Chó ý : Ph−¬ng ph¸p ph¸t c¸c ch÷ sè thËp ph©n nµy kh«ng thÓ ph¸t khi ®ang héi tho¹i. • TÝn hiÖu m∙ ®a tÇn ghÐp cÆp (DTMF) : 679Hz 1 2 3 A 770Hz 4 5 6 B 852Hz 7 8 9 C 941Hz " 0 # D 1029Hz 1336Hz 1477Hz 1633Hz H×nh 4-4 : Quay sè b»ng m∙ ®a tÇn. Ph−¬ng ph¸p nµy kh¾c phôc ®−îc nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p trªn. Nã sö dông 2 trong 6 tÇn sè ©m tÇn ®Ó chuyÓn c¸c ch÷ sè ®Þa chØ. Khi Ên mét phÝm, ta nhËn ®−îc mét tÝn hiÖu bao gåm sù kÕt hîp cña hai tÇn sè : mét ë nhãm nµy vµ mét ë nhãm kia gäi lµ ®a tÇn ghÐp cÆp (Dual Tone Multifrequency :DTMF). C¸c tÇn sè ®−îc chän sao cho sù pháng t¹o tÝn hiÖu lµ bÐ nhÊt. TÝn hiÖu truyÒn ®i dµi hay ng¾n phô thuéc vµ thêi gian Ên phÝm. Thêi gian nµy chÝnh lµ thêi gian kÐo dµi cña tÝn hiÖu. • Ph−¬ng ph¸p nµy cã −u ®iÓm lµ : - Thêi gian quay sè nhanh h¬n. - Cã thÓ quay sè trong khi ®µm tho¹i (sö dung cho ®iÖn tho¹i héi nghÞ). II.3. Ph©n theo tæng quan : II.3.1. B¸o hiÖu gi÷a tæng ®µi víi thuª bao : • TÝn hiÖu ®−êng d©y thuª bao chñ gäi : - TÝn hiÖu yªu cÇu gäi. - TÝn hiÖu yªu cÇu gi¶i táa tuyÕn gäi. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.6
 7. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn - TÝn hiÖu ®Þa chØ. - TÝn hiÖu b¸o bËn. - TÝn hiÖu b¸o rçi. - Håi ©m chu«ng. - TÝn hiÖu tr¶ lêi vÒ. - TÝn hiÖu gi÷ m¸y qu¸ l©u. • TÝn hiÖu ®−êng d©y thuª bao bÞ gäi : - TÝn hiÖu chu«ng. - TÝn hiÖu tr¶ lêi. - TÝn hiÖu phôc håi : • TÝn hiÖu ®−êng d©y thuª bao thø 3 : Gièng nh− tÝn hiÖu ®−êng d©y thuª bao bÞ gäi. §−îc sö dông cho ®iÖn tho¹i héi nghÞ. Nã lµm gi¸n ®o¹n thuª bao chñ gäi trong mét kho¶ng thêi gian nhá h¬n tÝn hiÖu gi¶i táa gäi kho¶ng 200ms ®Õn 320ms. II.3.2. B¸o hiÖu liªn tæng ®µi : Cã thÓ ®−îc truyÒn dÉn tÝn hiÖu b¸o hiÖu theo ®−êng d©y b¸o hiÖu riªng hoÆc ®i chung víi ®−êng d©y thäai. Chóng sö dông tÇn sè trong b¨ng tÇn tiÕng nãi (trong b¨ng) hoÆc ë ngoµi d¶i tÇn tiÕng nãi (ngoµi b¨ng). Th−êng sö dông 2 kü thuËt truyÒn sau : - B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp (CAS). - B¸o hÖu kªnh chung (CCS). • D¹ng cña tÝn hiÖu : - D¹ng xung : TÝn hiÖu ®−îc truyÒn ®i d−íi d¹ng xung, vÝ dô nh− tÝn hiÖu ®Þa chØ. - D¹ng liªn tôc : TruyÒn liªn tôc vÒ mÆt thêi gian nh−ng thay ®æi vÒ tr¹ng th¸i ®Æc tr−ng nh− tÇn sè … - D¹ng ¸p chÕ : T−¬ng tù nh− truyÒn xung nh−ng kho¶ng truyÒn dÉn kh«ng Ên ®Þnh tr−íc mµ kÐo dµi cho ®Õn khi cã sù x¸c nhËn cña phÝa thu qua mét thiÕt bÞ x¸c nhËn truyÒn vÒ. III. Ph−¬ng ph¸p truyÒn dÉn b¸o hiÖu : Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i ph−¬ng ph¸p truyÒn b¸o hiÖu, nh−ng ë ®©y, ta ph©n thµnh hai lo¹i sau : - B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp (CAS : Chanel Associated Signalling). - B¸o hiÖu kªnh chung (CCS : Common Chanel Signalling). Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.7
 8. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn B¸o hiÖu B¸o hiÖu tæng ®µi – thuª bao B¸o hiÖu liªn tæng ®µi CAS CCS H×nh 4-5 : Ph−¬ng ph¸p truyÒn b¸o hiÖu. III.1. B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp (CAS : Chanel Associated Signalling) : TuyÕn trung kÕ SIG SIG Tæng Tæng ®µi A SIG SIG ®µi B SIG SIG SIG :ThiÕt bÞ b¸o hiÖu H×nh 4-6 : B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp. B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp lµ lo¹i b¸o hiÖu mµ trong ®ã, c¸c ®−êng b¸o hiÖu ®· ®−îc Ên ®Þnh trªn mçi kªnh th«ng tin vµ c¸c tÝn hiªu nµy cã thÓ ®−îc truyÒn theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. III.1.1. Ph©n lo¹i : Cã hai lo¹i th«ng tin b¸o hiÖu trong b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp lµ : - B¸o hiÖu ®−êng d©y. - B¸o hiÖu thanh ghi (®Þa chØ). • B¸o hiÖu ®−êng d©y : B¸o hiÖu ®−êng d©y lµ ph−¬ng ph¸p b¸o hiÖu ®−îc truyÒn dÉn gi÷a c¸c thiÕt bÞ kÕt cuèi vµ th−êng xuyªn kiÓm tra ®−êng truyÒn hoÆc tÊt c¶ c¸c m¹ch kÕt cuèi, vÝ dô c¸c tr¹ng th¸i bËn, rçi… • B¸o hiÖu thanh ghi : B¸o hiÖu thanh ghi lµ sù truyÒn tÊt c¶ c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn tuyÕn nèi cuéc gäi bao gåm c¸c con sè thuª bao bÞ gäi, nh÷ng ®Æc tÝnh cña thuª bao ®ã. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.8
 9. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn III.1.2. Ph−¬ng ph¸p truyÒn : • §iÓm nèi ®iÓm (end-to-end) : Theo ph−¬ng ph¸p b¸o hiÖu nµy, th«ng tin lu«n ®−îc truyÒn ®i gi÷a c¸c ®Çu cuèi cña tuyÕn nèi theo tiÕn triÓn cña nã. VÝ dô khi thiÕt lËp tuyÕn nèi qua 3 tæng ®µi A-B-C, th«ng tin b¸o hiÖu ®Çu tiªn ®−îc truyÒn tõ A tíi B vµ sau khi qu¶ng nèi B-C ®−îc thiÕt lËp th× b¸o hiÖu l¹i ®−îc truyÒn tõ A tíi C. • §−êng tiÕp ®−êng (link-to-link) : TÝn hiÖu lu«n ®−îc truyÒn ®i vµ t¹m l−u tõng qu¶ng cña tuyÕn nèi. §Çu tiªn th«ng tin b¸o hiÖu ®−îc truyÒn ®i tõ A ®Õn B vµ sau khi qu¶ng nèi tõ B ®Õn C ®−îc thiÕt lËp th× th«ng tin b¸o hiÖu tiÕp tôc truyÒn ®i tõ B ®Õn C. Nãi chung, th«ng tin b¸o hiÖu gi¸m s¸t vµ c¸c kiÓu thuª bao ®−îc truyÒn dÉn theo ph−¬ng thøc ®−êng tiÕp ®−êng cßn th«ng tin ®Þa chØ th× ®−îc truyÒn ®i theo ph−¬ng ph¸p ®iÓm nèi ®iÓm hoÆc ®−êng tiÕp ®−êng tïy thuéc vµ cÊu tróc m¹ng. III.1.3. C¸c kü thuËt truyÒn c¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu trong CAS : Mét c¸ch chÝnh x¸c, b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp ph¶i lµ mét sù kÕt hîp vÜnh viÔn víi kªnh mang cuéc gäi thËt sù. Tõ ®ã, ta cã c¸c d¹ng kh¸c nhau cña tÝn hiÖu b¸o hiÖu : - TÝn hiÖu b¸o hiÖu n»m trong kªnh tho¹i (DC, trong b¨ng). - TÝn hiÖu b¸o hiÖu n»m trong kªnh tho¹i nh−ng ph¹m vi tÇn sè kh¸c (ngoµi b¨ng). - TÝn hiÖu b¸o hiÖu ë trong 1 khe thêi gian, mµ trong ®ã, c¸c kªnh tho¹i ®−îc ph©n chia mét c¸ch cè ®Þnh theo chu kú (b¸o hiÖu PCM trong TS16). B¸o hiÖu kªnh kÕt hîp cã thÓ sö dông gi÷a c¸c lo¹i tæng ®µi kh¸c nhau. Nh− vËy, kü thuËt truyÒn b¸o hiÖu nµy gåm c¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu : - B¸o hiÖu DC. - B¸o hiÖu AC. - B¸o hiÖu PCM. • C¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu c¬ b¶n : C¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu gi÷a tæng ®µi víi tæng ®µi bao gåm mét sè tÝn hiÖu c¬ b¶n sau cho mét cuéc gäi hoµn thµnh : - TÝn hiÖu chiÕm dông (Seizure) : Yªu cÇu chiÕm dông mét ®−êng vµo tæng ®µi B (1 kªnh thäai) vµ c¸c thiÕt bÞ ®Ó nhËn th«ng tin ®Þa chØ. - TÝn hiÖu x¸c nhËn chiÕm dông (Seizure aknowledgement): Th«ng b¸o cho tæng ®µi A biÕt r»ng tæng ®µi B ®· nhËn ®−îc tÝn hiÖu chiÕm dông tõ A. - Th«ng tin ®Þa chØ (Address Information): Sè ®Þa chØ cña thuª bao B. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.9
 10. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn - TÝn hiÖu tr¶ lêi (B answer): Tæng ®µi B b¸o cho tæng ®µi A biÕt thuª bao B nhÊc m¸y. - Xãa vÒ (Clear back): Tæng ®µi B b¸o cho tæng ®µi A biÕt B ®· g¸c m¸y. - Xãa ®i (Clear forward): Tæng ®µi B nhËn th«ng b¸o cuéc gäi ®· kÕt thóc, gi¶i táa thiÕt bÞ vµ ®−êng d©y. Ex A Ex B ! ! Seizure Seizure acknowledgement Address Information B answer Conversation Clear back Clear forward H×nh 4-7 : C¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu c¬ b¶n cña mét cuéc gäi thµnh c«ng. • B¸o hiÖu DC : TÝn hiÖu nµy ®−îc truyÒn ë d¹ng xung nhê thay ®æi cùc tÝnh hoÆc trë kh¸ng cña d©y dÉn. Th«ng th−êng, hÖ thèng lµm viÖc víi 3 tr¹ng th¸i h−íng tíi vµ víi 2 tr¹ng th¸i ë h−íng vÒ. • C¸c tr¹ng th¸i ®−îc sö dông ë h−íng tíi lµ : - Trë kh¸ng ®−êng d©y thÊp. - Trë kh¸ng ®−êng d©y cao. - Cùc tÝnh tÝch cùc. • C¸c tr¹ng th¸i ®−îc sö dông ë h−íng vÒ lµ : - Cùc tÝnh b×nh th−êng. - Cùc tÝnh ®¶o. B¸o hiÖu DC cã thÓ ®−îc dïng trªn ®«i d©y vËt lý. Do thiÕt bÞ DC rÎ tiÒn, nªn hÖ thèng nµy ®−îc sö dông réng r·i. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.10
 11. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn Sending Exchange Line Receiving Exchange Sending of : Reception of : Reception of : Sending of : Seizure Seizure acknowledgement Seizure Seizure acknowledgement Digits B answer Digits B answer Clear forward Meter pulses Clear forward Meter pulses Clear back Clear back H×nh 4-8 : B¸o hiÖu DC. Seizure Seizure ack. Digit pulsing B aswer Meter Clear back Clear Low res Low res Idle pulses forward Low res (+a,-b) (+a,-b) 60ms High res (+a,-b) 0 40ms High res (-a,+b) Low res Low res 160ms B replaces (-a,+b) handset first 200-300ms Clear Clear forward back A replaces handset first H×nh 4-9 : B¸o hiÖu DC : vÝ dô vÒ c¸c tÝn hiÖu. • B¸o hiÖu AC : Víi chiÒu dµi ®−êng trung kÕ lµ lín th× tÝn hiÖu DC lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng truyÒn ®i ®Ó cã mét ®é tin cËy cao ®−îc, ®Ó cã thÓ truyÒn tÝn hiÖu b¸o hiÖu ®i víi hai tæng ®µi ë c¸ch xa nhau, ng−êi ta dïng tÝn hiÖu AC víi tÇn sè tÝn hiÖu n»m trong b¨ng tÇn tiÕng nãi hoÆc ngoµi b¨ng tÇn tiÕng nãi. C¸c th«ng tin b¸o hiÖu ®−îc m· hãa theo c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c nhau. Ph¹m vi cho phÐp cña tÇn sè lµ 4KHz. • B¸o hiÖu trong b¨ng : Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.11
 12. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn §èi víi tÝn hiÖu trong b¨ng, tÇn sè th−êng ®−îc chän lµ 2400Hz, ®©y lµ tÇn sè cã x¸c suÊt pháng t¹o bÐ nhÊt. Víi lo¹i b¸o hiÖu nµy, cã thÓ cã c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt sau ®Ó ph©n biÖt víi th«ng tin tho¹i : - Thùc hiÖn b¸o hiÖu víi tÇn sè 0,3-3,4KHz nh−ng thêi gian tån t¹i l©u h¬n. - Ph©n biÖt b¸o hiÖu vµ ©m tho¹i vÒ møc ®iÖn. Ph−¬ng ph¸p nµy Ýt ®−îc dïng v× dÔ g©y qu¸ t¶i ®−êng d©y. - Dïng n¨ng l−îng phæ cña tÝn hiÖu. - Chän tæ hîp 2 tÇn sè. • B¸o hiÖu ngoµi b¨ng : B¸o hiÖu ngoµi b¨ng sö dông tÇn sè th−êng lµ 3825Hz. C¸c bé läc dÔ dµng läc c¸c b¨ng tÇn tho¹i vµ ph¸t hiÖn tÝn hiÖu b¸o hiÖu chÝnh x¸c. V× vËy kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn kªnh thäai. Nh−ng tr−êng hîp nµy cã thÓ lµm t¨ng chi phÝ cña thiÕt bÞ. Idle Seizure Seizure Digit Register B Clear Clear Idle ackn pulses ready answer back forward A-B signal Tone B-A Tone ~250ms ~250ms H×nh 4-10 : VÝ dô vÒ hÖ thèng tÝn hiÖu AC. • B¸o hiÖu PCM : Ph−¬ng thøc b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp ë c¸c hÖ thèng PCM cÇn ph¶i tiÕp cËn tõng kªnh trong trung kÕ vµ tõng tuyÕn trung kÕ. Nh− vËy, thiÕt bÞ b¸o hiÖu ph¶i cã cÊu tróc ph©n bè. Tr−êng hîp nµy, th«ng tin b¸o hiÖu ®−îc chuyÓn ®i trªn mét kªnh riªng biÖt vµ nã liªn kÕt víi kªnh truyÒn tiÕng nãi. Tèc ®é lÊy mÉu tiÕng nãi lµ 8Khz nh−ng th«ng tin b¸o hiÖu kh«ng biÕn thiªn nhanh b»ng tiÕng nãi nªn chØ cÇn lÊy mÉu ë tèc ®é 500Hz lµ ®ñ ®Ó sè hãa tÝn hiÖu b¸o hiÖu. Tõ quan ®iÓm ®ã, ng−êi ta sö dông khe thêi gian sè 16 TS16 trong mçi khung tÝn hiÖu 125µs ®Ó t¶i th«ng tin b¸o hiÖu cho 2 kªnh tiÕng nãi, mçi kªnh sö dông 4 bits. TS0 TS1 … TS16 … TS31 F0 FAW Ch1 … MFAW … Ch31 F2 FAW Ch1 … 1/17 … Ch31 … … … … … … … F15 FAW Ch1 … 15/31 … Ch31 FAW : Tõ ®ång bé khung ®¬n. MFAW :Tõ ®ång bé ®a khung. H×nh 4-11 : TÝn hiÖu PCM 32. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.12
 13. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn §èi víi hÖ thèng PCM 32 cø 15 khung th× t¶i th«ng tin b¸o hiÖu cho 30 kªnh. Ngoµi ra cÇn mét thêi gian ®Ó t¶i th«ng tin ®ång bé ®a khung 2ms. Nh− vËy, c¸c khung tõ F0 tíi F15 t¹o thµnh mét ®a khung. Trong ®ã, TS16 cña khung F0 dµnh cho tÝn hiÖu ®ång bé ®a khung, TS16 cña F1 t¶i th«ng tin b¸o hiÖu cho khe TS1 vµ TS17, TS16 cña F2 t¶i th«ng tin b¸o hiÖu cho khe TS2 vµ TS18, tíi TS16 cña F15 t¶i b¸o hiÖu cho khe TS15 vµ TS31. Cßn TS0 dïng cho tÝn hiÖu ®ång bé khung ®¬n vµ c¶nh b¸o. MÆc dï cã thÓ sö dông 4 bits cho b¸o hiÖu m· kªnh, nh−ng ng−êi ta chØ sö dông 2 bits. V× th«ng tin b¸o hiÖu chia thµnh b¸o hiÖu h−íng ®i vµ h−íng vÒ t¸ch biÖt nªn c¸c bits b¸o hiÖu h−íng ®i gäi lµ af vµ bf, cßn b¸o hiÖu h−íng vÒ gäi lµ ab vµ bb. Gi¸ trÞ c¸c bits nµy nh− sau : C¸c bits bf ë tr¹ng th¸i b×nh th−êng duy tr× tr¹ng th¸i 0, gi¸ trÞ 1 chØ thÞ lçi. Theo ph−¬ng thøc b¸o b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp nh− trªn th× mçi kªnh tiÕng nãi cÇn mét kªnh b¸o hiÖu chuyªn dông, v× vËy hiÖu suÊt kªnh b¸o hiÖu kh«ng cao v× chóng kh«ng ®−îc dïng trong giai ®o¹n héi tho¹i. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶, ta sö dông ph−¬ng thøc b¸o hiÖu kªnh chung. III.2. B¸o hiÖu kªnh chung (CCS) : Tæng ®µi C Tæng ®µi D Bé xö lý Bé xö lý CCIS CCIS SIG SIG CCIS SIG :ThiÕt bÞ b¸o hiÖu kªnh chung H×nh 4-12 :B¸o hiÖu kªnh chung. III.2.1. Kh¸i niÖm chung : B¸o hiÖu kªnh chung (Common Channel Signalling) kh¾c phôc ®−îc nh−îc ®iÓm cña b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp vÒ mÆt hiÖu suÊt sö dông kªnh b¸o hiÖu. §èi víi b¸o hiÖu kªnh chung, kªnh b¸o hiÖu ®−îc ph©n ph¸t cho kªnh tiÕng nãi chØ trong mét kho¶ng thêi gian b¸o hiÖu. Ng−êi ta sö dông mét tuyÕn riªng biÖt cho kªnh b¸o hiÖu. Nãi c¸ch kh¸c, hÖ thèng b¸o hiÖu kªnh chung cã mét chïm kªnh b¸o hiÖu. Chïm kªnh nµy chØ ®−îc cÊp cho kªnh tiÕng nãi khi cã nhu cÇu b¸o hiÖu tr−íc nhÊt. V× vËy, kªnh tiÕng nãi cÇn xÕp hµng chê kªnh b¸o hiÖu rçi. Do ®ã, dung l−îng chïm kªnh b¸o hiÖu phô thuéc vµo cÊp phôc vô cã thÓ chÊp nhËn ®−îc, néi dung b¸o hiÖu, tÇn suÊt sö dông mçi kªnh tiÕng nãi. Nhê sö dông kü thuËt nµy, thiÕt bÞ cã thÓ tËp trung hãa vµ chÕ t¹o gän gµng h¬n. §iÒu nµy t¹o ra −u ®iÓm vÒ mÆt kinh tÕ vµ tiÕt kiÖm ®−îc kh«ng gian l¾p ®Æt thiÕt bÞ. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.13
 14. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn Tuy nhiªn, ph−¬ng thøc nµy chØ cã thÓ sö dông cho c¸c tæng ®µi SPC ®Ó trao ®æi b¸o hiÖu liªn tæng ®µi gi÷a c¸c bé xö lý. Trong hÖ thèng PCM, kªnh b¸o hiÖu cã thÓ sö dông bÊt kú khe thêi gian nµo mµ kh«ng nhÊt thiÕtph¶i lµ khe thêi gian TS16. C¸c b¶n tin b¸o hiÖu ®−îc truyÒn ®i d−íi d¹ng c¸c gãi, tèc ®é kªnh truyÒn lµ 64Kbps. III.2.2. CÊu tróc b¶n tin CCS : Mét b¶n tin b¸o hiÖu CCS bao gåm : §Þa chØ ®Ých §Þa chØ nguån Sè gãi Tr−êng sè liÖu Tr−êng kiÓm tra H×nh 4-13 : CÊu tróc b¶n tin CCS. • §Þa chØ ®Ých : §Þa chØ nµy ®−îc ph©n tÝch t¹i bÊt kú m¸y thu nµo vµ ®−îc so s¸nh víi ®Þa chØ cña nã. NÕu kh«ng trïng th× b¶n tin ®ã ®−îc truyÒn ®Õn ®iÓm kh¸c cho ®Õn khi ®Õn ®Ých thùc cña nã. • §Þa chØ nguån : §Þa chØ nµy gióp cho m¸y tÝnh biÕt ®−îc ®Ó khi cã nhu cÇu cÊp ph¸t l¹i b¶n tin th× cã ®Þa chØ ®Ó yªu cÇu ph¸t l¹i. • Sè gãi : Sè gãi chØ ra tÊt c¶ c¸c sè liÖu cña b¶n tin ®−îc s¾p xÕp lÇn l−ît mét c¸ch chÝnh x¸c. Sè liÖu nµy ®−îc kiÓm tra liªn tôc vµ chØ ®−îc lÊy ra khi cã chØ dÉn. • Tr−êng sè liÖu : Chøa nh÷ng th«ng tin cña b¸o hiÖu. • Tr−êng kiÓm tra lçi : Cho phÐp sè liÖu ®−îc kiÓm tra tr−íc khi truyÒn ®Õn ®Ých. §Æc ®iÓm næi bËt cña b¸o hiÖu kªnh chung lµ c¸c ®Çu cuèi kh«ng chØ dµnh riªng cho mét cuéc nèi mµ mét b¶n tin tuÇn tù cã thÓ ®−îc trang bÞ bÊt cø ®Çu cuèi nµo víi nh÷ng cuéc gäi kh¸c nhau vµ ®Ých kh¸c nhau. TÊt c¶ c¸c b¶n tin cña cuéc gäi kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cïng h−íng. C¸c b¶n tin tiªu biÓu ®−îc truyÒn ®i mét c¸ch phï hîp víi nh÷ng tuyÕn ®−îc ®Þnh ra b»ng thuËt to¸n dùa trªn c¬ së ®Ých, tÝnh s½n sµng vµ t¶i cña m¹ch. Khi b¶n tin ®−îc thu thËp, nã ®−îc truyÒn ®Õn nh÷ng ®iÓm ®· chän trªn m¹ng. Khi tíi ®Ých, nã ®−îc tiÕn hµnh, so s¸nh vµ ®iÒu chØnh, kiÓm tra lçi. NÕu cã lçi, nã yªu cÇu ph¸t l¹i b¶n tin. V× CCS kh«ng chuyÓn b¸o hiÖu trªn c¸c trung kÕ ®µm tho¹i ®· thiÕt lËp vµ gi¸m s¸t, nªn tuyÕn gäi ph¶i ®−îc kiÓm tra liªn tôc mçi khi cuéc gäi ®ang thiÕt lËp. §iÒu nµy ®−îc thùc Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.14
 15. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn hiÖn nhê bé thu ph¸t ©m thanh ®−îc nèi t¹i thêi ®iÓm thiÕt lËp nh»m ®¶m b¶o sù liªn tôc cña tuyÕn. III.2.3. ¦u ®iÓm : - Kinh tÕ. - Nhanh. - Tin cËy. - Dung l−îng cao. - Linh häat. III.3. HÖ thèng b¸o hiÖu R2 (MFC) : III.3.1. Kh¸i niÖm chung : HÖ thèng b¸o hiÖu R2 lµ hÖ thèng b¸o hiÖu kªnh kÕt hîp ®−îc CCITT tiªu chuÈn hãa ®Ó liªn l¹c c¸c tuyÕn quèc gia vµ quèc tÕ. Th«ng tin b¸o hiÖu gåm : - B¸o hiÖu ®−êng d©y : Gåm c¸c tÝn hiÖu vÒ t¹ng th¸i ®−êng d©y nh− tÝn hiÖu chiÕm dông, gi¸m s¸t, gi¶i táa… - B¸o hiÖu thanh ghi : Gåm c¸c tÝn hiÖu cã liªn quan ®Õn c¸c chøc n¨ng t×m chän, khai th¸c… III.3.2. B¸o hiÖu ®−êng d©y : C¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu ®−êng d©y ®−îc ph©n theo h−íng ®i vµ h−íng vÒ. • H−íng ®i gåm c¸c tÝn hiÖu : - TÝn hiÖu chiÕm dông (seizure). - TÝn hiÖu gi¶i phãng h−íng ®i (clear forward). • H−íng vÒ gåm c¸c tÝn hiÖu : - TÝn hiÖu x¸c nhËn chiÕm dông (seizure acknowlegement). - TÝn hiÖu gi¶i phãng h−íng vÒ (clear back). - TÝn hiÖu tr¶ lêi (B answer). - TÝn hiÖu khãa (blocked). - TÝn hiÖu gi¶i phãng / rçi (canh phßng nh¶) (disconnect/idle). • Ph−¬ng ph¸p sö dông trong b¸o hiÖu ®−êng d©y : - Ph−¬ng ph¸p Analog dïng cho hÖ thèng truyÒn dÉn t−¬ng tù. - Ph−¬ng ph¸p Digital dïng cho hÖ thèng truyÒn dÉn sè. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.15
 16. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn • Ph−¬ng ph¸p Analog : Sö dông tÇn sè ngoµi b¨ng (3825Hz) ®Ó tr¸nh sù pháng t¹o tÝn hiÖu tho¹i vµ truyÒn ®i theo kiÓu cã tone khi rçi vµ kh«ng cã tone khi bËn liªn tôc theo c¶ hai h−íng. Tr¹ng th¸i cña m¹ch H−íng §iÒu kiÖn b¸o hiÖu cña ®−êng d©y H−íng ®i H−íng vÒ Rçi H−íng ®i/vÒ Cã tone Cã tone ChiÕm dông H−íng ®i Kh«ng cã tone Cã tone X¸c nhËn chiÕm dông H−íng vÒ Kh«ng cã tone Kh«ng cã tone Tr¶ lêi H−íng vÒ Kh«ng cã tone Kh«ng cã tone Gi¶i phãng h−íng ®i H−íng ®i Cã tone Cã tone hoÆc kh«ng Gi¶i phãng h−íng vÒ H−íng vÒ Kh«ng cã tone Cã tone Canh phßng nh¶ H−íng vÒ Cã tone Kh«ng cã tone Khãa H−íng vÒ Cã tone Kh«ng cã tone Kh«ng khãa H−íng vÒ Cã tone Cã tone H×nh 4-14 : C¸c tÝn hiÖu trong ph−¬ng ph¸p Analog. • Chó ý : Thêi gian nhËn biÕt sù thay ®æi tr¹ng th¸i cã tone sang kh«ng cã tone lµ 40±7ms. Thêi gian nhá nhÊt ®Ó nhËn biÕt cã tÇn sè cña tone h−íng ®i vµ kh«ng cã tone ë h−íng vÒ lµ T1=250±50ms. Thêi gian ®Ó gi¶i phãng m¹ch ®iÖn lµ T2=450±90ms. Gi¸ trÞ T1, T2 sö dông tèt cho tuyÕn mÆt ®Êt còng nh− c¸p biÓn víi thêi gian trÔ truyÒn dÉn mét chiÒu cùc ®¹i lµ 30ms. Cßn ®èi víi kªnh truyÒn vÖ tinh T1=1000±200ms vµ T2 =1600±320ms øng víi thêi gian trÔ truyÒn dÉn cùc ®¹i lµ 270±20ms. • Ph−¬ng ph¸p Digital : Trong hÖ thèng PCM 30/32 kªnh, hÖ thèng b¸o hiÖu ®−êng d©y cho phÐp sö dông 4 bits b¸o hiÖu cho mét kªnh tho¹i. Trong hÖ thèng b¸o hiÖu R2, ng−êi ta sö dông 2 trong 4 bits ®Ó b¸o hiÖu cho 1 h−íng : 2 bits b¸o hiÖu cho h−íng tíi (h−íng ®i) af, bf vµ 2 bits b¸o hiÖu cho h−íng vÒ ab, bb. C¸c bits nµy t¹o thµnh kªnh b¸o hiÖu, trong ®ã : - Kªnh af : X¸c ®Þnh tr¹ng th¸i ra cña ®−êng d©y vµ m¸y thuª bao chñ gäi, tr¹ng th¸i thiÕt bÞ b¸o hiÖu gäi ra. - Kªnh bf : Cung cÊp c¸c th«ng tin c¶nh b¸o trong tuyÕn h−íng ®i. - Kªnh ab : X¸c ®Þnh tr¹ng th¸i ®−êng d©y vµ m¸y thuª bao bÞ gäi. - Kªnh bb : X¸c ®Þnh b¸o hiÖu lµ rçi hay bËn. • Chó ý : - Thêi gian cÊn thiÕt cho viÖc chuyÓn tr¹ng th¸i tõ 0#1 vµ ng−îc l¹i lµ 20±10ms. - Sai sè thêi gian khi truyÒn ®ång thêi c¸c m· b¸o hiÖu trong mét h−íng kh«ng v−ît qu¸ 2ms. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.16
 17. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn §iÒu kiÖn b¸o hiÖu cña ®−êng d©y Tr¹ng th¸i cña m¹ch H−íng H−íng ®i H−íng vÒ af bf ab bb Rçi H−íng ®i/vÒ 1 0 1 0 ChiÕm dông H−íng ®i 0 0 1 0 X¸c nhËn chiÕm dông H−íng vÒ 0 0 1 1 Tr¶ lêi H−íng vÒ 0 0 0 1 Gi¶i phãng h−íng ®i H−íng ®i 1 0 0 1 Gi¶i phãng h−íng vÒ H−íng vÒ 0 0 1 1 Canh phßng nh¶ H−íng vÒ 1 0 1 0 Khãa H−íng vÒ 1 0 1 1 H×nh 4-15 : C¸c tÝn hiÖu trong ph−¬ng ph¸p Digital. III.3.3. B¸o hiÖu thanh ghi : • Kh¸i niÖm chung : Khi thùc hiÖn chuyÓn m¹ch cã liªn quan ®Õn nhiÒu tæng ®µi, cÇn ph¶i chuyÓn th«ng tin vÒ nh÷ng con sè gi÷a c¸c tæng ®µi ®ã ®Ó kÕt nèi cuéc gäi chÝnh x¸c ®Õn thuª bao mong muèn. Th«ng tin b¸o hiÖu ®−îc chuyÓn theo h−íng ®i, nh−ng ®Ó ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh thiÕt lËp cuéc gäi cÇn ph¶i cã mét sè tÝn hiÖu b¸o hiÖu theo h−íng ng−îc l¹i. • C¸c tÝn hiÖu theo h−íng ®i : - §Þa chØ thuª bao bÞ gäi. - Thuéc tÝnh thuª bao chñ gäi. - Th«ng b¸o kÕt thóc gëi ®Þa chØ bÞ gäi. - Th«ng tin vÒ con sè cña thuª bao chñ gäi cho tÝnh c−íc chi tiÕt. • C¸c tÝn hiÖu h−íng vÒ gåm : - TÝn hiÖu th«ng b¸o tæng ®µi bÞ gäi s½n sµng nhËn c¸c con sè ®Þa chØ cña thuª bao bÞ gäi. - C¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn : X¸c nhËn kiÓu cña th«ng tin. - Th«ng tin kÕt thóc qu¸ tr×nh t×m chän : Th«ng tin nµy dïng ®Ó gi¶i phãng thanh ghi vµ thiÕt lËp tuyÕn thäai, ®ång thêi nã cßn ®−a ra c¸c th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i tæ hîp cña thuª bao bÞ gäi. - Th«ng tin tÝnh c−íc : ChuyÓn c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ph©n tÝch tÝnh c−íc (cho c¸c cuéc gäi quèc tÕ nhÊt ®Þnh). • Träng sè m∙ : B¸o hiÖu thanh ghi R2 MFC ë ViÖt Nam lµ kiÓu b¸o hiÖu bÞ ¸p chÕ (khèng chÕ). Ng−êi ta chia c¸c tÇn sè b¸o hiÖu thµnh 2 nhãm, mét nhãm 6 tÇn sè cao cho c¸c tÝn hiÖu Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.17
 18. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn b¸o hiÖu h−íng tíi (h−íng ®i) vµ mét nhãm 6 tÇn sè thÊp cho c¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu h−íng vÒ. Mçi tÝn hiÖu trong thanh ghi lµ tæng hîp cña 2 trong sè 6 tÇn sè nµy. C¸c tæ hîp TÇn sè H−íng ®i 1380 1500 1620 1740 1860 1980 ChØ sè tÝn Gi¸ trÞ H−íng vÒ 1140 1020 900 780 660 540 hiÖu träng sè TÇn sè (x) F0 F1 F2 F3 F4 F5 Träng sè (y) 0 1 2 4 7 11 1 0+1 F0+F1 x x 2 0+2 F0+F2 x x 3 1+2 F1+F2 x x 4 0+4 F0+F3 x x 5 1+4 F1+F3 x x 6 2+4 F2+F3 x x 7 0+7 F0+F4 x X 8 1+7 F1+F4 x x 9 2+7 F2+F4 x x 10 4+7 F3+F4 x x 11 0+11 F0+F5 x X 12 1+11 F1+F5 x X 13 2+11 F2+F5 x X 14 4+11 F3+F5 x X 15 7+11 F4+F5 x X H×nh 4-16 : Träng sè m∙. C¸c tæ hîptõ 1 #10 th−êng ®−îc sö dông cho c¸c th«ng tin b¸o hiÖu quèc gia. C¸c tæ hîp tõ 11#15 th−êng ®−îc dïng cho c¸c th«ng tin b¸o hiÖu quèc tÕ. • ý nghÜa c¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu : • C¸c tÝn hiÖu h−íng ®i ph©n thµnh hai nhãm : - Nhãm I : Chñ yÕu mang th«ng tin vÒ ®Þa chØ thuª bao bÞ gäi, tøc lµ sö dông c¸c con sè tõ 1#9. - Nhãm II : Mang th«ng tin vÒ thuéc tÝnh cña thuª bao chñ gäi. • C¸c tÝn hiÖu h−íng vÒ ®−îc ph©n thµnh hai nhãm : - Nhãm A : Mang c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn. - Nhãm B : Mang th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i ®−êng d©y cña thuª bao bÞ gäi. C¸c tÝn hiÖu h−íng vÒ nhãm A ®−îc sö dông ®Ó c«ng nhËn tÝn hiÖu nhãm I vµ c¸c tÝn hiÖu nhãm B ®−îc sö dông ®Ó c«ng nhËn tÝn hiÖu nhãm II vµ chuyÓn th«ng tin vÒ thuª bao bÞ gäi. • Chó ý : $ §èi víi c¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu h−íng ®i : - Víi c¸c cuéc gäi tõ thuª bao ngoµi vµ tõ ®iÖn tho¹i viªn tÝn hiÖu II-2 vµ II- 5 ®−îc gëi m¹ng quèc gia. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.18
 19. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn - §èi víi c¸c cuéc gäi quèc tÕ, tæng ®µi Gate Way sÏ thùc hiÖn biÕn ®æi sau : - TÝn hiÖu II-1#II-4 chuyÓn thµnh tÝn hiÖu II-7. - TÝn hiÖu II-5 chuyÓn thµnh tÝn hiÖu II-10. - TÝn hiÖu II-6 chuyÓn thµnh tÝn hiÖu II-8. H−íng ®i Nhãm I Nhãm II Tæ hîp TÝn TÝn ý nghÜa cña tÝn hiÖu ý nghÜa cña tÝn hiÖu hiÖu hiÖu 1 I-1 Ch÷ sè 1 II-1 Thuª bao kh«ng cã −u tiªn 2 I-2 Ch÷ sè 2 II-2 Thuª bao cã −u tiªn 3 I-3 Ch÷ sè 3 II-3 Cuéc gäi tõ trung t©m b¶o d−ìng 4 I-4 Ch÷ sè 4 II-4 Cuéc gäi tõ trung t©m chÆn (interception) 5 I-5 Ch÷ sè 5 II-5 Cuéc gäi tõ ®iÖn tho¹i viªn 6 I-6 Ch÷ sè 6 II-6 TruyÒn sè liÖu trong n−íc 7 I-7 Ch÷ sè 7 II-7 Thuª bao quèc tÕ 8 I-8 Ch÷ sè 8 II-8 TruyÒn sè liÖu quèc tÕ 9 I-9 Ch÷ sè 9 II-9 Thuª bao −u tiªn ®i quèc tÕ 10 I-10 Ch÷ sè 0 II-10 §iÖn tho¹i viªn phôc vô c¸c cuéc gäi ®i quèc tÕ 11 I-11 Truy cËp ®Õn trung t©m chÆn (®iÖn tho¹i II-11 Cuéc gäi tõ m¸y ®iÖn tho¹i c«ng céng viªn phôc vô ®iÖn b¸o) 12 I-12 Truy cËp ®Õn c¸c phôc vô ®iÖn b¸o (yªu II-12 Läai chñ gäi kh«ng ®−îc dïng cÇu kh«ng ®−îc chÊp nhËn) 13 I-13 Truy cËp ®Õn c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra (b¶o II-13 Dù phßng liªn l¹c quèc gia d−ìng) 14 I-14 Ch−a sö dông II-14 15 I-15 KÕt thóc II-15 H×nh 4-17 : C¸c tÝn hiÖu h−íng ®i. H−íng vÒ Nhãm A Nhãm B Tæ hîp TÝn TÝn ý nghÜa cña tÝn hiÖu ý nghÜa cña tÝn hiÖu hiÖu hiÖu 1 A-1 Gëi ch÷ sè tiÕp theo B-1 §−êng d©y thuª bao bÞ gäi rçi 2 A –2 Gëi ch÷ sè (n-1) tr−íc ch÷ sè cuèi B-2 Sè m¸y ®æi, gëi tone ®Æc biÖt 3 A –3 NhËn xung ®Þa chØ, chuyÓn sang thu tÝn B-3 §−êng d©y thuª bao bÞ gäi bËn hiÖu nhãm B 4 A –4 T¾c nghÏn trong m¹ng quèc gia B-4 T¾c nghÏn 5 A –5 Gëi thuéc tÝnh vµ sè thuª bao chñ gäi B-5 Sè thuª bao kh«ng cã ë danh b¹ 6 A –6 Thuª bao bÞ gäi rçi, thiÕt lËp tÝnh c−íc B-6 Thuª bao bÞ gäi rçi# tÝnh c−íc 7 A –7 Gëi ch÷ sè (n-2) tr−íc 2 ch÷ sè cuèi B-7 Thuª bao bÞ gäi rçi kh«ng tÝnh c−íc 8 A –8 Gëi ch÷ sè (n-3) tr−íc 3 ch÷ sè cuèi B-8 §−êng d©y thuª bao bÞ gäi cã sù cè 9 A –9 Gëi sè thuª bao bÞ gäi B-9 §−êng d©y thuª bao bÞ chÆn 10 A –10 Gëi sè bÞ gäi ë d¹ng thËp ph©n B-10 §−êng d©y thuª bao bÞ gäi rçi#tÝnh c−íc 11 A –11 B-11 12 A –12 B-12 Dù phßng ch−a sö dông 13 A –13 B-13 Dù phßng ch−a sö dông 14 A –14 B-14 15 A –15 T¾c nghÏn trong m¹ng quèc tÕ B-15 H×nh 4-18 : C¸c tÝn hiÖu h−íng vÒ. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.19
 20. Ng−êi so¹n : NguyÔn Duy NhËt ViÔn $ §èi víi c¸c tÝn hiÖu b¸o hiÖu h−íng vÒ : - TÝn hiÖu B-4 ®−îc gëi ®i nÕu x¶y ra t¾c nghÏn trong m¹ng sau khi ®· gëi ®i tÝn hiÖu A-3. - TÝn hiÖu B-1 ®−îc gëi ®i nÕu thuª bao bÞ gäi cã cµi ®Æt dÞch vô b¾t gi÷ cuéc gäi mµ tæng ®µi bªn gäi kh«ng thÓ cung cÊp sè m¸y thuª bao chñ gäi, nÕu sè m¸y thuª bao chñ gäi biÕt ®−îc th× cã thÓ gëi B-6 hoÆc B-7. III.4. B¸o hiÖu sè 7 (CCITT No 7) : III.4.1. Kh¸i niÖm chung : B¸o hiÖu sè 7 ®−îc quèc tÕ c«ng nhËn lµ hÖ thèng CCS gi÷a c¸c tæng ®µi ®Ó sö dông trong m¹ng quèc gia vµ quèc tÕ. Th«ng tin b¸o hiÖu ®−îc truyÒn ®i trªn mét khe thêi gian ®−îc ph©n ph¸t trªn 1 trong c¸c tuyÕn PCM mang c¸c kªnh tho¹i. Tæng ®µi A Tæng ®µi B 30 kªnh thäai TCM TCM 30 kªnh thäai + kªnh b¸o hiÖu trong TS16 S/R CCS S/R CCS Ph©n hÖ Ph©n hÖ Ph©n hÖ Ph©n hÖ TruyÒn c¸c ®¬n vÞ b¸o ®iÒu khiÓn ®Çu cuèi hiÖu ®Çu cuèi ®iÒu khiÓn lçi b¸o hiÖu b¸o hiÖu lçi Ph©n hÖ Ph©n hÖ ®iÒu khiÓn TruyÒn c¸c b¶n tin b¸o ®iÒu khiÓn b¸o hiÖu hiÖu b¸o hiÖu HÖ thèng ®iÒu khiÓn tæng ®µi HÖ thèng ®iÒu khiÓn tæng ®µi H×nh 4-19 : S¬ ®å tiªu biÓu hÖ thèng b¸o hiÖu sè 7. VÝ dô : Hai tæng ®µi trao ®æi víi nhau b»ng 2 luång 2 Mbps, nh− vËy, kh¶ n¨ng dung l−îng kªnh th«ng tin gi÷a 2 tæng ®µi nµy lµ 60 kªnh, trong ®ã, 1 luång 2 Mbps mang b¸o hiÖu sè 7 trong TS16 cña nã. Th«ng tin b¸o hiÖu ®−îc t¸ch, ghÐp qua tr−êng chuyÓn m¹ch cña tæng ®µi hoÆc ë DLTU (Digital Line Terminal Unit). Th«ng tin b¸o hiÖu ®−îc gëi tõ tæng ®µi nµy sang tæng ®µi kh¸c ®−îc x¸c ®Þnh bëi hÖ thèng ®iÒu khiÓn qua S/R CCS cho b¸o hiÖu sè 7. S/R CCS bao gåm 3 ph©n hÖ trªn c¬ së cña c¸c bé xö lý. Th«ng tin tõ hÖ thèng ®iÒu hiÓn tæng ®µi nhËn tõ ph©n hÖ ®iÒu khiÓn b¸o hiÖu d−íi d¹n thøc thÝch hîp. C¸c b¶n tin ®−îc xÕp hµng ë ®©y, cho ®Õn khi cã thÓ ®−îc truyÒn ®i. Khi kh«ng cã c¸c b¶n tin ®Ó truyÒn ®i th× ph©n hÖ ®iÒu khiÓn b¸o hiÖu ph¸t c¸c b¶n tin chän läc ®Ó gi÷ tuyÕn lu«n ë tr¹ng th¸i tÝch cùc. Bµi gi¶ng m«n Tæng ®µi ®iÖn tö Trang 4.20
Đồng bộ tài khoản