Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 8

Chia sẻ: artemis01

Tham khảo tài liệu 'bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 8', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 8

 

  1. Ngoài Đóng cổng Mở cổng Trong Ngoài Mở cổng Đóng cổng Trong
  2. KhuyÕch t¸n thuËn ho¸ Møc khuyÕch t¸n KhuyÕch t¸n thuËn ho¸ BËc thang nång ®é
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản