Bài Giảng và Đề Ôn Luyện - Bài 7: Andehit phản ứng tráng gương

Chia sẻ: liverpool24

Tham khảo tài liệu ' bài giảng và đề ôn luyện - bài 7: andehit phản ứng tráng gương', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài Giảng và Đề Ôn Luyện - Bài 7: Andehit phản ứng tráng gương

GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG
(Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
Phaûn öùng traùng göông
Ñieàu kieän:
CH
Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm
CH O
Caùc hchc coù nhoùm
O
Andehyt
HCOOH
Este hoaëc Muoái
cuûa HCOOH
Gluxit:
Glucozô; Mantozô
Phaûn öùng traùng göông
Ñieàu kieän:
CH
Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm
Phaûn öùng O
Caùch 1:
R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓
COOH
CHO
Ví duï:
Ag2O
CH3CHO + →
→ CH3 COOH + 2 Ag↓
Phaûn öùng traùng göông
Ñieàu kieän:
CH
Hôïp chaát höõu cô phaûi coù nhoùm
Phaûn öùng O
Caùch 1:
R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓
Caùch 2:
R(CHO)n + 2n AgNO3 +3n NH3 + n H2O →
CHO
COONH
→ R(COONH4)n+ 2n NH4NO3+ 2n Ag↓
Phaûn öùng traùng göông
Caùch 1:
R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓
Caùch 2:
+3n NH3 + n H2O →
R(CHO)n + 2n AgNO3
CHO
COONH
→ R(COONH4)n+ 2n NH4NO3+ 2n Ag↓
Caàn nhôù:
+ Ag2O
Ag C OH + NH3
CH O
O AgNO3 C O-NH4
NH3,H2O
O
Phaûn öùng traùng göông
+ Ag2O C OH + NH
Ag 3
CH O
O AgNO3 C O-NH4
NH3,H2O
O

Ví duï 4: Vieát caùc pöù
ddAgNO3
a. HCHO + Ag2O
NH3(dö)
ddAgNO3
b. HCOOH + Ag2O
NH3(dö)
c. Glucoâzô + Ag2O
Ví duï 4: Vieát caùc pöù
ddAgNO3
a. HCHO +2 Ag2O CO2↑+H2O+4Ag
NH3(dö)
ddAgNO3 HO
H C H + 2 Ag2O C OH +4 Ag
NH3(dö)
O
O

CO2↑+H2O

+Ag2O
CH C OH
ddAgNO3 O
O
NH3(dö)
Ví duï 4: Vieát caùc pöù
ddAgNO3
CO2↑+H2O+2Ag
b. HCOOH +Ag2O
NH3(dö)
ddAgNO3 HO
C OH +2 Ag
H C OH +Ag2O
NH3(dö)
O
O

CO2↑+H2O

+Ag2O
CH C OH
ddAgNO3 O
O
NH3(dö)
Ví duï 4: Vieát caùc pöù
ddAgNO3
c. Glucô +Ag2O
NH3(dö)
H C CH –CH2 ddAgNO3 HO C CH –CH2
NH3(dö)
O OH 4 OH O OH OH
4 4
+Ag2O
CH C OH
ddAgNO3 O
O
NH3(dö)
Phaûn öùng traùng göông
Caùch 1:
R(CHO)n + n Ag2O → R(COOH)n + 2n Ag↓
Caùch 2:
+3n NH3 + n H2O →
R(CHO)n + 2n AgNO3
CHO
COONH
→ R(COONH4)n+ 2n NH4NO3+ 2n Ag↓
Caàn nhôù 2:
nAg Soá
=2n = 2. nhoùm
n -CHO
hchc(pö)
Phaûn öùng traùng göông
nAg Soá
=2n = 2. nhoùm
n (-CHO)
hchc(pö)
Ví duï 1:
Cho 0,1 mol A phaûn öùng heát
vôùi ddAgNO3/NH3; thu ñöôïc
0,4 mol Ag. Hoûi A coù maáy
Ag
nhoùm - CHO
nAg
Thaáy:
=4 = 2. 2
n A(pö) Vaäy A coù 2 nhoùm (-CHO)
Phaûn öùng traùng göông
nAg Soá
=2n = 2. nhoùm
n (-CHO)
hchc(pö)

Caàn nhôù:
- HCHO ñöôïc xem nhö andehyt 2 chöùc vì :
HCHO coù CTCT:
ddAgNO3
HCH
4mol Ag
1 mol HCHO
NH3(dö)
O
Phaûn öùng traùng göông
nAg Soá HCH
=2n = 2. nhoùm
n O
(-CHO)
hchc(pö)

ddAgNO3
4 mol Ag
1 mol X(C,H,O)
NH3(dö)
⇒ Baøi toaùn coù 2 tröôøng hôïp
TH1 X: coù 2 nhoùm (-CHO)
TH2 X: H-CHO
Phaûn öùng traùng göông
ddAgNO3
4 mol Ag
1 mol X(C,H,O)
mol
NH3(dö)
⇒ Baøi toaùn coù 2 tröôøng hôïp
TH1 X: coù 2 nhoùm (-CHO)
TH2 X: H-CHO
Ví duï 3: (ÑH THUYÛ SAÛN – 1997)
Chaát höõu cô A chöùa C,H,O trong ñoù
%O = 37,21. Achæ chöùa 1 loaïi chöùc.
37,21
Khi cho 1 mol A pöù vôùùi ddAgNO3/NH3
pöù vô
(dö) ta thu ñöôïc 4 mol Ag Tìm A?
(dö) ñöôï Ag.
Ví duï 4: (ÑHQGTP.HCM – 1999)
-Chaát höõu cô A chöùa C,H,O. Ñoát chaùy heát
A caàn theå tích oxi baèng theå tích CO2 sinh
baèng theå tích
ra ôû cuøng ñieàu kieän. Hoûi A thuoäc loaïi chaát
Hoû thuoä loaï chaá
gì?
gì? Laáy 21,6 g A phaûn öùng heát ddAgNO3
trong NH3 dö thu ñöôïc 25,92 g Ag Tìm A?
Ag.
-Bieát:Khi cho 1 mol A pöù vôùùi ddAgNO3/NH3
pöù vô 3 3
(dö) ta thu ñöôïïc 2 mol Ag.
(dö) ñöô Ag
Ví duï 5: (ÑHBK TP.HCM – 1996)
Cho 3 hôïp chaát höõu cô X,Y,Z (coù
hôï chaá höõ
khoái löôïng phaân töû taêng daàn). Laáy cuøng
Laáy cuøng
soá á mol moãi chaát cho taùc duïng heát vôùi dd
so mol
AgNO3/NH3 thì ñieàu thu ñöôïc Ag vaø 2
3
3
muoái A,B; löôïng Ag do X sinh ra gaáp 2
X sinh ra
laàn löôïng Ag do Y sinh ra hoaëc Z Bieát A
Z.
taùc duïng vôùi NaOH thì sinh ra khí voâ cô
thì khí
vaø B taùc duïng vôùi NaOH hay H2SO4 cuõng
ñieàu taïo tthaønh khí voâ cô Xaùc ñònh caùc
haø nh khí voâ cô.
CTCT cuûa X,Y,Z vaø vieát caùc PTPÖ.
GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG
(Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản