Bài giảng Vật lý đại cương-Chương 1: Động học chất điểm

Chia sẻ: dinhnhambk

.Động học: N/C các đặc tr-ng của chuyển động và những chuyển động khác nhau (không tính đến lực tác dụng) Động lực học: N/C mối quan hệ giữa chuyển động với t-ơng tác giữa các vật ( có tính đến lực tác dụng) Tĩnh học là một phần của Động lực học N/C trạng thái cân bằng của các vật. Những khái niệm mở đầu 1.1 Chuyển động và hệ qui chiếu: y Thay đổi vị trí so với vật khác. 0 Vật coi là đứng yên làm mốc gọi là x hệ qui chiếu 1.2. Chất điểm: Vật...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý đại cương-Chương 1: Động học chất điểm

Ch−¬ng I
§éng häc chÊt ®iÓm

Bμi gi¶ng VËt lý ®¹i c−¬ng
T¸c gi¶: PGS. TS §ç Ngäc UÊn
ViÖn VËt lý kü thuËt
Tr−êng §H B¸ch khoa Hμ néi
§éng häc: N/C c¸c ®Æc tr−ng cña chuyÓn
®éng vμ nh÷ng chuyÓn ®éng kh¸c nhau
(kh«ng tÝnh ®Õn lùc t¸c dông)
§éng lùc häc: N/C mèi quan hÖ gi÷a
chuyÓn ®éng víi t−¬ng t¸c gi÷a c¸c vËt (
cã tÝnh ®Õn lùc t¸c dông)
TÜnh häc lμ mét phÇn cña §éng lùc häc
N/C tr¹ng th¸i c©n b»ng cña c¸c vËt
z
1. Nh÷ng kh¸i niÖm më ®Çu
1.1 ChuyÓn ®éng vμ hÖ qui chiÕu:
y
Thay ®æi vÞ trÝ so víi vËt kh¸c. 0
VËt coi lμ ®øng yªn lμm mèc gäi lμ x
hÖ qui chiÕu
1.2. ChÊt ®iÓm: VËt nhá so víi kho¶ng c¸ch
nghiªn cøu -> Khèi l−îng vËt tËp trung ë khèi
t©m. vμ hÖ chÊt ®iÓm: o
TËp hîp nhiÒu chÊt ®iÓm = HÖ chÊt ®iÓm
z
x=fx(t) rr
1.3. Ph−¬ng tr×nh
r = r (t)
chuyÓn ®éng cña M y=fy(t)
z=fz(t) x y
chÊt ®iÓm
1.4. QuÜ ®¹o: §−êng t¹o bëi tËp hîp c¸c vÞ
trÝ cña chÊt ®iÓm trong kh«ng gian
F/t quÜ ®¹o:Khö tham sè t trong f/t c®:
z A
M
VÝ dô: F/t chuyÓn ®éng:
x=a.cos(ωt+ϕ)
y=a.sin(ωt+ϕ) y
x
F/t quÜ ®¹o:
x2+y2=a2 1.5. Hoμnh ®é cong:
VÞ trÝ chÊt ®iÓm x¸c ®Þnh bëi cung AM=s
Qu·ng ®−êng s lμ hμm cña thêi gian s=s(t)
2. VËn tèc
2.1. §Þnh nghÜa vËn tèc: (
T¹i thêi ®iÓm t chÊt ®iÓm t¹i AM = s
t¹i thêi ®iÓm t’= t+Δt -> v>0
(
A M ′ = s ′ = s + Δs
Δs v
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản