Bài giảng về Ánh xạ

Chia sẻ: ngongo1991

Cho X và Y là các tập hợp khác rỗng. Một ánh xạ f từ tập hợp X vào tập hợp Y là phép tương ứng sao cho bởi phép tương ứng nầy mỗi phần tử x của X sẽ có một phần tử duy nhất y của Y tương ứng mà ta ký hiệu là f(x) và gọi là ảnh của x.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản