Bài giảng về Chiến lược sản phẩm - Trần Hồng Hải

Chia sẻ: Vu Tuan Phong Phongvan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

1
498
lượt xem
222
download

Bài giảng về Chiến lược sản phẩm - Trần Hồng Hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng về Chiến lược sản phẩm - Trần Hồng Hải nhằm mục tiêu giúp bạn nắm được tầm quan trọng của sản phẩm trong kinh doanh, chiến lược sản phẩm, bao gồm chiến lược tập hợp sản phẩm, chiến lược dòng sản phẩm và chiến lược cho một sản phẩm cụ thể, chu kỳ sống của sản phẩm và tiến trình phát triển sản phẩm mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về Chiến lược sản phẩm - Trần Hồng Hải

 1. Chi n lư c s n ph m Ngư i hư ng d n: Tr n H ng H i 1 M c tiêu chương T m quan tr ng c a s n ph m trong kinh doanh Chi n lư c s n ph m, bao g m chi n lư c t p h p s n ph m, chi n lư c dòng s n ph m và chi n lư c cho m t s n ph m c th Chu kỳ s ng c a s n ph m và ti n trình phát tri n s n ph m m i 2 S n ph m theo quan ñi m marketing Khái ni m: b t c th gì có th ñưa ñư c vào th trư ng ñ ñ t ñư c s chú ý, ch p nh n, s d ng hay tiêu th , có kh năng th a mãn m t ư c mu n hay m t nhu c u V t ch t (hàng hóa) Phi v t ch t (d ch v ) 3 1
 2. Các m c ñ c a s n ph m S n ph m c t lõi: l i ích c th c a d ch v ho c s n ph m ñó S n ph m c th là d ng cơ b n c a s n ph m, bao g m: ñ c ñi m, bao bì, nhãn hi u, ch t lư ng, ki u dáng S n ph m gia tăng: d ch v và l i ích c ng thêm, t o s khác bi t v i s n ph m khác (h u mãi, giao hàng, b o hành, chính sách tín d ng..) S n ph m ti m năng: sáng t o vư t ra kh i cách c nh tranh thông thư ng, v ch ra tương lai m i cho s phát tri n c a s n ph m Xe g n máy ch y gas 4 Các m c ñ c a s n ph m S n ph m không ch là m t t p h p bao g m nh ng thu c tính c th mà còn bao g m nh ng d ch v kèm theo M t ph c h p nh ng l i ích th a mãn nhu c u c a ngư i tiêu dùng Nhu c u c t lõi thi t k s n ph m v i nhi u giá tr gia tăng nhi u l i ích (ch c năng, tâm lý) nh m th a mãn nhu c u tương ng c a khách hàng m t cách t t nh t 5 Phân lo i s n ph m M i lo i s n ph m khác nhau ñòi h i m t chi n lư c khác nhau Theo m c ñích s d ng: Hàng tiêu dùng Hàng mua thư ng ngày Hàng mua có cân nh c Hàng chuyên bi t Hàng không thi t y u (mua th ñ ng) Hàng tư li u s n xu t V t li u và chi ti t ph li u Trang thi t bi cơ b n và v t tư cung ng D ch v b o trì, s a ch a, tư v n kinh doanh 6 2
 3. Phân lo i s n ph m Theo th i gian s d ng: S n ph m b n lâu: th i gian s d ng lâu dài Xe máy, xe hơi, tivi, t l nh.. S n ph m ng n h n: th i gian s d ng ng n D u g i, bia, keo x t tóc.. 7 Phân lo i s n ph m Theo tích ch t ph c t p/ñơn gi n: S n ph m ñơn gi n Nông s n S n ph m ph c t p Nhi u ch ng lo i, ki u, c , màu s c khác bi t Theo ñ c ñi m c u t o: S n ph m h u hình Xà bông t m, d u g i, bánh, k o.. S n ph m vô hình (d ch v ) Hàng không, c t tóc, nhà hàng.. S n ph m v a h u hình v a vô hình? 8 Thu c tính c a s n ph m ð c tính k thu t, v t lý, hóa h c: công th c, thành ph n, v t li u, ki u dáng, màu s c, kích c .. ð c tính s d ng: th i gian s d ng, ñ b n, tính an toàn, hi u năng.. ð c tính tâm lý: h nh phúc, vui v , tr trung, tho i mái, v ng ch c.. ð c tính k t h p: giá c , nhãn hi u, ñóng gói, tên g i, d ch v h u mãi.. 9 3
 4. Thu c tính c a s n ph m Marketing c n xem xét s liên h gi a các ñ c tính này v i thái ñ , nh n th c, t p quán tiêu dùng nh ng ñ c tính này là cơ s nh hư ng ñ n s l a ch n quy t ñ nh hành vi mua hàng c a ngư i tiêu dùng 10 Nhãn hi u (thương hi u) Vi c l a ch n nhãn hi u cho s n ph m cũng là m t y u t ch ch t trong vi c xác ñ nh s n ph m Vai trò c a nhãn hi u là ghi d u nh ng hàng hóa hay d ch v qua hình nh, t ng , bi u tư ng hay ñư c thi t k như m t s ph i h p c a các y u t trên nh n d ng s n ph m/d ch v c a m t nhà s n xu t và phân bi t v i các thương hi u c a ñ i th c nh tranh 11 Comfort (laundry products) Symbol: Fragrance angels Hương thơm quy n Thơm lâu ngay c ch t không r i khi i Năng ñ ng, t tin Thơm lâu su t c Thơm lâu ngay ngày c khi phơi n ng 12 4
 5. Comfort (laundry products) Do the little extra thing to the ones you love 13 Ch c năng c a nhãn hi u Ch c năng th c ti n: ghi nh d dàng k t qu c a quá trình l a ch n trư c ñây ngư i tiêu dùng có th tìm l i ñư c các nhãn hi u phù h p v i nhu c u TV Sony, MP3 Player iPod Ch c năng b o ñ m: nhãn hi u quen thu c ñ m b o cho ch t lư ng phù h p v i nhu c u Honda 14 Ch c năng c a nhãn hi u Ch c năng cá th hóa: thương hi u có th di n ñ t ñư c nét ñ c ñáo trong tính cách c a ngư i tiêu dùng Pepsi Ch c năng t o s thích thú: s c m nh n thích thú khi ngư i tiêu dùng ñư c quy n ch n l a thương hi u s n ph m trong m t nơi nhi u nhãn hi u Trong siêu th 15 5
 6. Ch c năng c a nhãn hi u Ch c năng chuyên bi t hóa: nhãn hi u ph n ánh hình dáng ñ c nh t các ñ c trưng c a s n ph m Vinamilk và Dutch Lady (màu xanh da tr i, tr ng là ch ñ o, “nguyên ch t”) Ch c năng phân bi t: khi nhãn hi u là ñi m duy nh t giúp ngư i tiêu dùng l a ch n s n ph m, khi ki u dáng bên ngoài, màu s c các s n ph m tương t nhau Trà xanh không ñ , 100, Barley.. 16 Chi n lư c l a ch n nhãn hi u L a ch n m t nhãn hi u duy nh t cho t t c các s n ph m Philips (computer, shaver, phones, TV..), General Electrics.. Khác bi t hóa các nhãn hi u cho t ng dòng s n ph m Clear, Pond’s, P/S, Closeup, Lifebuoy, Dove.. Khác bi t hóa các nhãn hi u cho t t c các s n ph m Các lo i bánh c a Kinh Do (Marie, Cavatina, Lexus..) K t h p thương hi u c a doanh nghi p v i tên c a t ng s n ph m Nestea, Nescafé, Castrol GTX, Johnnie Walker Black, Gold.. 17 Bao bì – ðóng gói Thu n l i trong vi c v n chuy n, bán hàng, tiêu dùng, b o qu n hàng hóa, s n ph m G i nh l i nh ng chương trình xúc ti n c a s n ph m thông qua vi c nh n bi t thương hi u trên bao bì kích thích tiêu dùng C n quan tâm t i vi c thi t k , sáng t o, ñ i m i m u mã bao bì cho phù h p v i s thích và nh n th c c a khách hàng m c tiêu 18 6
 7. D ch v ñi kèm D ch v t t là m t y u t h tr cho vi c thúc ñ y quy t ñ nh mua hàng ði u ki n giao hàng, chính sách tín d ng h p lý, thu n ti n.. B o hành, s a ch a nghiêm túc, chu ñáo, nhanh chóng.. Dùng th mi n phí, cho ñ i, tr l i.. Hư ng d n s d ng và tư v n mua s m t n tình, chu ñáo, gi i ñáp ñúng nhu c u.. 19 Chi n lư c s n ph m Theo quan ñi m marketing, s n ph m t n t i dư i 3 hình th c: Món hàng (product item) Dòng s n ph m (product line) T p h p s n ph m (product mix) C n xây d ng chi n lư c s n ph m cho c 3 hình thái trên 20 Dòng s n ph m M t nhóm nh ng s n ph m có liên h m t thi t v i nhau vì cùng th c hi n m t ch c năng tương t , ñư c bán cho cùng m t nhóm khách hàng qua cùng m t kênh, hay t o ra m t khung giá c th Dòng s n ph m ch t gi t t y c a Unilever t i th trư ng VN: Omo, Viso, Comfort 21 7
 8. Dòng s n ph m c a Unilever 22 T p h p s n ph m T ng h p nh ng dòng s n ph m và món hàng mà m t ngư i bán c th ñưa ra cho ngư i mua Các khái ni m: Chi u r ng Chi u dài Chi u sâu 23 T p h p s n ph m Chi u r ng: s dòng s n ph m c a doanh nghi p Unilever Vi t nam có 3 dòng s n ph m (ch c năng t ng quát: th c ph m, personal care và home care) 8 dòng s n ph m (chia theo ch c năng c th : th c ph m, t y r a, gi t giũ, chăm sóc răng mi ng, chăm sóc da, chăm sóc tóc, kh mùi, xà bông kháng khu n) Chi u dài: s lư ng s n ph m trong m t dòng Hair care: Lux, Dove, Clear, Sunsilk Chi u sâu: s m u c a m i s n ph m trong dòng s n ph m Clear tr gàu, Clear for Men, Clear suôn mư t, Clear ch ng tóc gãy ng n.. 24 8
 9. Chi u sâu dòng s n ph m Lifebuoy Clear skin Hand wash Shower gel Soap 25 Chi u sâu dòng s n ph m Lipton Lipton tea green tea iced tea (powder) iced tea (bottle) 26 Chi n lư c s n ph m S l a ch n t p h p s n ph m, dòng s n ph m và t ng s n ph m c th ñ ñưa ra th trư ng Chi n lư c cho các giai ño n trong chu kỳ s ng khác nhau c a s n ph m cũng ph i ñư c bi n ñ i cho phù h p v i t ng giai ño n Chi n lư c s n ph m ph i có chi n lư c v gái c , phân ph i và xúc ti n phù h p 27 9
 10. Chi n lư c t p h p s n ph m M r ng t p h p: tăng thêm các dòng s n ph m m i thích h p Honda: thêm dòng xe tay ga n i ñ a Chi n lư c kéo dài dòng s n ph m Super Dream Wave Alpha Future Chi n lư c tăng chi u sâu c a s n ph m Wave Alpha Wave S, Future Future II, Neo Chi n lư c tăng gi m tính ñ ng nh t c a t p h p s n ph m: tham gia vào nhi u lĩnh v c kinh doanh khác nhau hay không? 28 Chi n lư c dòng s n ph m Phân b r i ro t t hơn khi kinh doanh nhi u dòng s n ph m khác nhau Thi t l p dòng s n ph m: thi t l p các dòng s n ph m ñáp ng nhu c u khách hàng, c ng c v s lư ng và ch t lư ng Unilever Phát tri n dòng s n ph m: phát tri n các món hàng trong dòng s n ph m ñó, theo hai cách: dãn r ng và b sung 29 Chi n lư c dòng s n ph m Dãn xu ng, dãn lên ho c c hai phía Dãn xu ng: nh m vào các phân khúc cao c p trư c, sau ñó quay l i chi m phân khúc th trư ng th p BMW series 3,5, 7 series 1 Dãn lên: t t xâm nh p các phân khúc cao hơn nh m m c ñích phát tri n, tìm ki m l i nhu n Dell Dãn ra c hai phía: phát tri n các s n ph m ra c hai hư ng Wave Alpha
 11. Chi n lư c dòng s n ph m Chi n lư c b sung dòng s n ph m: b sung thêm m t hàng m i vào dòng s n ph m hi n có nh m m c ñích tăng l i nhu n, tăng thêm s n ph m cho ngư i tiêu dùng, s d ng kh năng dư th a c a công ty, ngăn ng a ñ i th c nh tranh Dòng s n ph m b t gi t c a Unilever: Omo, Viso và Surf Khuy t ñi m? 31 Chi n lư c dòng s n ph m H n ch dòng s n ph m: t b nh ng dòng s n ph m, s n ph m c nh tranh không hi u qu ñ d n ngu n l c t p trung cho các s n ph m, dòng s n ph m khác Ma tr n BCG Dòng s n ph m phim ch p hình c a Kodak 32 Chi n lư c dòng s n ph m C i bi n dòng s n ph m: c i ti n hình dáng, kích c , bao bì, m u mã, nhãn hi u thu hút khách hàng hơn Hi n ñ i hóa dòng s n ph m: bi n ñ i s n ph m theo nhu c u ngày càng nâng cao c a th trư ng Tivi Sony: tr ng ñen màu màn hình ph ng màn hình d t (Plasma, LCD) 33 11
 12. Chi n lư c cho t ng s n ph m c th Chi n lư c ñ i m i s n ph m: t o s n ph m m i ñ bán trên th trư ng hi n t i ho c th trư ng m i r i ro cao Chi n lư c ñ i m i ph n ng: ñư c th c hi n khi có s thay ñ i c a th trư ng, c n có ngu n l c v marketing và s linh ho t cao trong cơ c u t ch c, s n xu t Samsung, LG, Toshiba.. Chi n lư c ñ i m i ch ñ ng: danh nghi p ch ñ ng ñ i m i s n ph m, ñón ñ u ho c tìm cách d n d t nhu c u th trư ng Sony 34 Chi n lư c cho t ng s n ph m c th Chi n lư c b t chư c s n ph m: ñ tránh r i ro, quan sát s thành công c a ñ i th , sau ñó ñ i m i s n ph m Có th t p h p nh ng ưu ñi m s n có trong các s n ph m c nh tranh hi n th i, tuy nhiên c n lưu ý v th i gian ñưa s n ph m ra th trư ng c n nhanh chóng, tránh vi c b t n ñ ng hàng hóa trư c s l n chi m th ph n c a ñ i th ñi trư c 35 Chi n lư c cho t ng s n ph m c th Chi n lư c thích ng s n ph m: c n chú ý nâng cao ch t lư ng s n ph m và h giá bán nh m ñáp ng nhu c u khách hàng quan tâm t i vi c c i ti n công ngh , tay ngh , nguyên v t li u, ki m tra ch t lư ng s n ph m 36 12
 13. Chi n lư c cho t ng s n ph m c th Chi n lư c tái ñ nh v s n ph m: thay ñ i v trí c a m t thương hi u trên th trư ng hi n có trong tâm trí c a ngư i tiêu dùng r i ro cao T o s khác bi t v i các ñ i th c nh tranh ðón b t nhu c u th trư ng và ñáp ng ñư c nhu c u ñó S n ph m ph i ñư c khách hàng ghi nh trong tâm trí 37 Chu kỳ s ng c a s n ph m Kho ng th i gian s n ph m t n t i trên th trư ng Chu kỳ s n ph m ñóng vai trò quan tr ng trong quá trình marketing Các giai ño n c a chu kỳ s n ph m ñòi h i các doanh nghi p có chi n lư c marketing khác nhau 38 Chu kỳ s ng c a s n ph m Doanh thu Giai ño n phát tri n s n L i nhu n ph m m i Tăng trư ng Suy thoái Trư ng thành Gi i thi u 39 13
 14. Chu kỳ s ng c a s n ph m Giai ño n phát tri n s n ph m m i: phát hi n và phát tri n ý tu ng v s n ph m m i, doanh thu chưa có và chi phí ñ u tư phát sinh Giai ño n gi i thi u: tung s n ph m m i ra th trư ng, doanh thu th p, t c ñ tăng trư ng ch m, chưa có l i nhu n vì chi phí gi i thi u cao (k thu t, quy trình s n xu t chưa hoàn ch nh, h th ng phân ph i chưa t t, s e ng i t phía khách hàng và nhà phân ph i) 40 Chu kỳ s ng c a s n ph m Giai ño n tăng trư ng: s n ph m ñư c th trư ng ch p nh n và tiêu th m nh, l i nhu n gia tăng nhanh chóng Giai ño n trư ng thành: t c ñ tăng trư ng gi m d n, doanh thu ñ t c c ñ i trong giai ño n này, l i nhu n tăng ch m và gi m d n Giai ño n suy thoái: doanh thu và l i nhu n gi m m nh Các dòng s n ph m ñi n tho i di ñ ng 41 Các d ng khác c a chu kỳ s ng c a s n ph m Chu kỳ - tái chu kỳ Tăng trư ng - n ñ nh Tăng trư ng – suy gi m Thâm nh p nhanh - n ñ nh 42 14
 15. Chi n lư c marketing theo chu kỳ s n ph m Giai ño n m ñ u: S n ph m: hoàn thi n quy trình s n xu t và ch t lư ng s n ph m Giá c : giá h t váng (ñ i v i s n ph m ñ c ñáo có nhu c u cao) ho c giá thâm nh p (ñ i v i s n ph m ph bi n Phân ph i: phân ph i có gi i h n Xúc ti n: nh m vào ngư i tiêu dùng tiên phong và ngư i có khuynh hư ng tiêu dùng thông qua chào hàng cá nhân hay catalog 43 Chi n lư c marketing theo chu kỳ s n ph m ð i v i giai ño n tăng trư ng: S n ph m: S n xu t ñ i trà, ña d ng hóa s n ph m ñáp ng nhu c u th trư ng m i Tăng cư ng c i ti n ch t lư ng, tiêu chu n Giá c : h giá nh m kích thích nhóm khách hàng có ñ nh y giá c cao Phân ph i: phân ph i ñ i trà, m r ng kênh phân ph i Xúc ti n: chuy n qu ng cáo t nh n bi t s n ph m sang thuy t ph c tiêu dùng 44 Chi n lư c marketing theo chu kỳ s n ph m Giai ño n trư ng thành: dài nh t trong chu kỳ s n ph m, doanh thu tăng ch m, nhưng ñ t c c ñ i c nh tranh mãnh li t và các ho t ñ ng marketing c nh tranh ch y u là giai ño n này S n ph m: c i ti n ch t lu ng, ki u dáng, ña d ng hóa dòng s n ph m ñáp ng t i ña nhu c u khách hàng Giá c : ñi u ch nh giá c phù h p v i s c nh tranh gay g t, xu hư ng th a thu n ng m gi a nh ng ngư i bán nh m ch ng l i ngư i mua Phân ph i: m r ng phân ph i m c t i ña Xúc ti n: c ng c lòng trung thành v i thương hi u, tăng cư ng khuy n m i, qu ng cáo, c i ti n d ch v khách hàng 45 15
 16. Chi n lư c marketing theo chu kỳ s n ph m Giai ño n suy thoái: c t gi m chi phí t i ña, ch ñ i th b cu c hay lo i b s n ph m S n ph m: c t gi m b t các m t hàng không còn mang l i l i nhu n Giá c : xi t ch t chi phí ñ gi m giá (chi phí xúc ti n, phân ph i) Phân ph i: c m ch ng, ch n l c kênh hi u qu Xúc ti n: nh m t i khách hàng mang l i l i nhu n cao, c t gi m chi phí h p lý 46 Chi n lư c phát tri n s n ph m m i Th hi n dư i hai d ng: (1) m i ñ i v i công ty, (2) m i ñ i v i th trư ng M i ñ i v i th gi i (Sony Walkman) – 10% Dòng s n ph m m i – 20% B sung dòng s n ph m hi n có – 26% C i ti n s n ph m hi n có – 26% Tái ñ nh v - 7% (Aspirin) Gi m chi phí – 11% 47 Các giai ño n phát tri n s n ph m m i Sàng l c ý Phát tri n Phát tri n Xây d ng ý chi n lư c tư ng tư ng và th khái ni m marketing Tung Th th Phát tri n Phân tích thương hi u trư ng thương hi u kinh doanh 48 16
 17. Các bư c phát tri n s n ph m m i Xây d ng ý tư ng Sàng l c ý tư ng Phát tri n và th khái ni m Phát tri n chi n lư c marketing Phân tích v m t kinh doanh Phát tri n thương hi u Th nghi m trên th trư ng Tung s n ph m ra th trư ng Lưu ý: các bư c c a quá trình xây d ng s n ph m m i luôn ti p di n trong quá trình kinh doanh 49 Các bư c phát tri n s n ph m m i Xây d ng ý tư ng cho s n ph m m i ð n t nhi u ngu n: khách hàng, ñ i th c nh tranh, nghiên c u khoa h c, nhân viên, lãnh ñ o.. C n chú ý: nhu c u và ư c mu n c a khách hàng là cơ s và xu t phát ñi m cho s n ph m m i Sony Walkman = thích nghe nh c + nghe nh c trong khi di chuy n 50 Các bư c phát tri n s n ph m m i Sàng l c ý tư ng Ch n l c các ý tư ng ti m năng và lo i b nh ng ý tư ng không kh thi D a trên phân tích cơ h i, thách th c bên ngoài và phân tích ngu n l c, kh năng bên trong c a doanh nghi p (SWOT) ñánh giá vi c th c hi n ý tư ng có kh thi hay không? Du l ch không gian 51 17
 18. Các bư c phát tri n s n ph m m i Phát tri n và th khái ni m s n ph m Chuy n nh ng ý tư ng v s n ph m thành ngôn t cho khách hàng hi u ñư c M t lo i b t thêm vào s a ñ tăng hương v và m c ñ dinh dư ng các khái ni m sau: ði m tâm nhanh, b dư ng hàng ngày, không t n th i gian s a so n Th c u ng d m nhanh cho tr em hàng ngày Th các khái ni m này thông qua các công c nghiên c u th trư ng ph n ng c a ngu i tiêu dùng: ñ c trưng vư t tr i c a khái ni m? Phù h p nhu c u? M c ñ thích thú, xu hư ng mua hàng? 52 Các bư c phát tri n s n ph m m i Chi n lư c marketing: 3 ph n Quy mô, cơ c u, hành vi tiêu dùng c a th trư ng m c tiêu, ñ nh v thương hi u, th ph n và m c l i nhu n mong mu n cho vài năm ñ u D ki n giá c , hình th c phân ph i và chi phí marketing cho năm ñ u tiên Ch tiêu m c tiêu th , l i nhu n lâu dài và chi n lư c marketing mix theo th i gian 53 Các bư c phát tri n s n ph m m i Phân tích kinh doanh ðánh giá l i m c ñ h p d n v m t kinh doanh c a s n ph m cũng như m c ñ phù h p v i m c tiêu chung và s m ng c a công ty ðánh giá v m t doanh thu, chi phí s n xu t, marketing, l i nhu n ñem l i, ñi m hòa v n, th i gian hòa v n, phân tích r i ro kinh doanh.. 54 18
 19. Các bư c phát tri n s n ph m m i Phát tri n s n ph m và thương hi u Sau khi phân tích kinh doanh, bi n s n ph m trên b n v , mô hình phát tri n s n ph m và xây d ng thương hi u c th C n có s ph i h p gi a marketing, k thu t phát tri n các thu c tính ch c năng (s n ph m) và thu c tính tâm lý xây d ng thương hi u c th thõa mãn nhu c u ch c năng và tâm lý cho khách hàng m c tiêu 55 Các bư c phát tri n s n ph m m i Th nghi m trên th trư ng Xem xét các ph n ng và ti m năng c a th trư ng – m c ñ ch p nh n, mua hàng, s d ng c a ngư i tiêu dùng, c a các kênh phân ph i Không ph i doanh nghi p nào cũng th c hi n bư c này vì chi phí khá t n kém 56 Các bư c phát tri n s n ph m m i Tung thương hi u ra th trư ng V trí ñ a lý và th i gian tung thương hi u V trí ñ a lý: tùy thu c vào ngu n l c công ty và tình hình c nh tranh trên th trư ng Th i gian: Tiên phong: l i th ñi ñ u, tuy nhiên r i ro cao Tung s n ph m song song v i ñ i th : hai công ty cùng nghiên c u và ñưa s n ph m ra th trư ng c nh tranh cao, tuy nhiên ñư c khách hàng chú ý hơn Tung s n ph m ra sau: m t l i th tiên phong, tuy nhiên có th tránh ñư c r i ro mà công ty ñi trư c m c ph i 57 19
 20. Bài t p th o lu n L y ví d c th cho các d ng s n ph m m i? Ưu, như c ñi m c a t ng chi n lư c: s n ph m, dòng s n ph m và t p h p s n ph m? 58 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản