Bài giảng về môn Tài chính doanh nghiệp - Chương 2

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:43

0
444
lượt xem
95
download

Bài giảng về môn Tài chính doanh nghiệp - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại sao thời gian lại là nhân tố quan trọng trong quyết định của bạn? Thời gian tạo cho bạn cơ hội từ bỏ tiêu dùng hiện tại để có được tiền lãi trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về môn Tài chính doanh nghiệp - Chương 2

 1. C h­¬ng  2 G i r t ¸tÞ heo hêigi t   an  cña i n  tÒ vµ nh÷ng  øng dông
 2. G i r t ¸t Þ heo hêigi t   an  cña i n tÒ •   isuÊt L∙    •   isuÊt® ¬n L∙    •   isuÊtkÐ p L∙    •   dông  c  Þnh  ¸tÞ  øng  x¸ ® gi r ph¶it¶   r cña  kho¶n  vay r cè  t¶  ® Þnh 
 3. Tû Ö  ∙  l lisuÊt  B¹ sÏt n   hÝch $10, 000  h«m   nay  h¬n  hay $10, 000 r tong  n¨   ?  5  m n÷a C h¾ c  ch¾ n  n    b¹ sÏchän,$10,   000  h«m   . nay D o  vËy,b¹ cã hÓ     n  t nhËn hÊy t   Ò n  gi r t Ti cã  ¸tÞ heo hêigi ! t   an !
 4. W hy  m e  Ti ? T¹  isao  Thêigi lil nh© n è    an ¹ µ  t quan  täng r r tong  quyÕ t® Þnh    cña  n? b¹ Thêigi to    an ¹ cho  n  héit bá  b¹ c¬   õ  tª dï hi n ¹  Ó   ® ­î   iu  ng  Ö ti® cã  c  i litong ­ tÒ n ∙ r t¬ng ai l.
 5. C ¸ l ilisuÊt c o¹ ∙    x  isuÊt® ¬n L∙    tÒ lichØ   ­î t Sè i n ∙  ® c Ýnh r n  vèn  t ª sè  gèc ban  Ç u  it l  ∙  ® ví û Ö lisuÊtvµ  kú    sè  tÝnh ∙  t ­ c. licho r í •L∙    p   isuÊtkÐ Sè i n ∙  ­î t tÒ li® c Ýnh r n  së  tÒ n  tª c¬  sè i gèc  ban  ® Ç u  ví  tÒ lil kÕ t­ c  gép  isè i n ∙ uü   rí ® ã.
 6. C «ng høc  c  Þnh ∙  t x¸ ® lisuÊt  ® ¬n C «ng høc t SI=  () n)   P i(
 7. VÝ  t dô Ýnh ∙  lisuÊt® ¬n   • G i sö  n    tÒ n µ  000  ng© n  ¶  b¹ göisè i l $1, vµo  hµng  vµ  ­î h­ëng ∙  ® c  lisuÊt® ¬n µ    it   n    l 7% ví hêih¹ 2  m  Sè i linhËn  ­î vµo  n¨ .  tÒ n ∙  ® c  cuèin¨  hø  l   m t 2 µ  bao  ª nhiu? SI   =  () n) P i(
 8. L∙  vµ  ¸t Þ ­ isuÊt® ¬n  gi r t   ¬ng ai( –  ur Val   l  FV  Fut e  ue) ¸tÞ ­ • G i r t¬ng ai( )cña  ãn i n   r n  l  FV   m tÒ göitª ® ­î t c Ýnh  b»ng: FV   =    SI P +   
 9. L∙  isuÊt® ¬n  gi r hi n    vµ  ¸t Þ  Ö t  PV   esentVal ai( ­Pr   ue) • X¸ ® Þnh  i r hi n ¹ PV)tong  dô  c  G ¸tÞ  Ö ti(  r vÝ  t­ c? rí §ã chÝnh µ  000  n  ∙göi G i r h«m   l $1, b¹ ®   .( ¸tÞ  nay cña kho¶n i n  )  tÒ göi  •G i rÞ  Ö n ¹ µ  ¸t Þ ¹ hêi® i m   ¸t hi t il gi r t it   Ó hi n ¹  Ö t icña  étsè i n  m   tÒ hoÆ c  cña  m étchuçitÒ n ­¬ng ai® ­î x¸    i t l   c  c  ® Þnh  im étt l  ∙  t ­ c. ví   û Ö lisuÊtcho r í  
 10. T¹  isao ¹  liph¶ighÐ p    li ∙? ¸ r  ­ gi t Þt ¬ng aicña  l   kho¶n i göi$1,000 tÒn  Gi r t¬ng ai(U.S. Dollars) 20000 15000 10%     L∙i®¬n 10000 7%     L∙ighÐp l 5000 10%     L∙ighÐp ¸tÞ ­ 0 1st Year 10th 20th 30th Year Year Year
 11. ¸t Þ ­ G i r t ¬ng aicña  ét l   m   kho¶n i n    tÒ göi G i sö  étng­êigöi$1,   ilisuÊt ¶  m       000 ví ∙    ghÐ p µ  ,t   n  year . l 7%  hêih¹ 2  s 0 1 2 7% $1,000 FV2
 12. C «ng høc Ýnh ∙  t t li ghÐ p FV 1  =   1+i1  P ( ) =  000 1. ) $1, ( 07    
 13. C «ng høc æ ng  tx¸ t t qu¸   c  ® Þnh  t FV heo ∙  lighÐ p   FV 1 =  ( i1 P 1+ ) etc…
 14. B ¶ng r t   t a µichÝnh  I N ¨m   6% 7% 8% 1 1.060 1.070 1.080 2 1.1236 1.1449 1.1664 3 1.191 1.225 1.2597 4 1.2625 1.3108 1.3605 5 1.3382 1.4026 1.4693
 15. Sö  dông  b¶ng r t   t a µichÝnh  N¨m   6% 7% 8% 1 1.060 1.070 1.080 2 1.1236 1.1449 1.1664 3 1.191 1.225 1.2597 4 1.2625 1.3108 1.3605 5 1.3382 1.4026 1.4693
 16. N h© n  «isè i n ! ®   tÒ ! ! Q ui  Ph¶im Êtbao © u  Ó   ck!      l ® nh© n  «isè  ®   tÒ n  000  m øc ∙  i $5, ë  lisuÊtghÐ p µ12%     l m étn¨  xÊp  .?   m ( xØ ) Ta    dông R ul of72” sÏsö  “ e­ ­ .
 17. The  ul of 72” “R e­ ­ Lµm  nhanh! Ph¶im Êtbao © u  Ó         l ® nh© n  ® «isè i n  000  m øc ∙    tÒ $5, ë  lisuÊtghÐ p    l µ12%   étn¨  xÊp  .?  m   m ( xØ ) Sè  m   Ó   tÒ n  n¨ ® sè i nh© n  «i  72  % ®  =  /i      72 /12%   6  m =  n¨ [ hÝnh  c µ  12  ¨ ] C x¸ l 6. N m
 18. G i r hi n ¹  ¸t Þ  Ö t icña  ét m   kho¶n i n tÒ G i sö  n  n  000 r ¶  b¹ cÇ $1, tong 2  m  í.    n¨ ti VËy  tit   i m   Ö n ¹  n  ¹ hêi® Ó hi tib¹ ph¶igöibao  ª     nhiu  tÒ n  Õ tt l  ∙  i bi  û Ö lisuÊtghÐ p    hµng  m  µ    n¨ l 7% . 0 1 2 7% $1,000 PV PV1
 19. C «ng høc  c  Þnh  ¸t Þ  t x¸ ® gi r hi n ¹  Ö t icña  étkho¶n i n m   tÒ      FV 2  1+i2   PV =  /( ) =  000  1. )      $1, /( 07 2   0 1 2 7% $1,000 PV
 20. C «ng høc æ ng  tx¸ t t qu¸   c  ® Þnh  ¸t Þ  Ö n ¹  gi r hi t iPV   PV   FV 1  1+i1 =  /( ) PV   FV 2  1+i2 =  /( ) C «ng høc æEtc…. t: t t ng    qu¸ PV =  n  1+in  FV n  ( i­   FV /( ) =  x 1+ ) n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản