Bài giảng về tác phẩm Lượm - Ngữ văn lớp 6

Chia sẻ: vetruong72

Chúng ta cùng học và tìm hiểu nhân vật Lượm trong bài thơ "Lượm" của nhà thơ Tố Hữu.Qua bài học này các em sẽ thấy được vẻ đẹp hồn nhiên vui tươi, trong sáng và dũng cảm của Lượm.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài giảng về tác phẩm Lượm - Ngữ văn lớp 6

Tiết 99
--Tố Hữu--
Tiết 99 Lượm --Tố Hữu--
I – giới thiệu chung :
1, Tác giả :
- Tên khai sinh: Nguyễn Kim Thành
- Quê quán: Thừa Thiên Huế Em hãy giới thiệu đôi nét về tác giả
- Là nhà cách mạng, nhà thơ lớnTố Hữu.
của
thơ ca hiện đại Việt Nam.
Tố Hữu (1920- 2002)
Tiết 99 lượm --Tố Hữu--
I – giới thiệu chung :
1, Tác giả :
- Tên khai sinh: Nguyễn Kim Thành
- Quê quán: Thừa Thiên Huế Em hãy kể tên các
tác phẩm thơ lớn nổi tiếng của
- Là nhà cách mạng, nhà thơ lớn Nhà thơ Tố Hữu mà em biết?
của thơ ca hiện đại Việt Nam.
2, Tác phẩm :
Tiết 99 Lượm --Tố Hữu--
I – giới thiệu chung :
1, Tác giả :
- Tên khai sinh: Nguyễn Kim Thành
- Quê quán: Thừa Thiên Huế Em h·y giíi thiÖu xuÊt xø
- Là nhà cách mạng, nhà thơ lớn bµi th¬ Lîm ?
của thơ ca hiện đại Việt Nam.
2, Tác phẩm :
- Bài thơ “Lượm” in trong tâp thơ
(Việt Bắc)
Tiết 99 Lượm --Tố Hữu--

Nhà thơ có lần tâm sự :
“Mét ®ång chÝ ë Thõa Thiªn ra kÓ cho t«i
nghe nh÷ng tÊm g¬ng chiÕn ®Êu dòng
c¶m ë quª nhµ vµ cho t«i biÕt tin vÒ
ch¸u Lîm. Nã lµ con mét chó em hä cña
t«i. Nã ®i liªn l¹c cho ®¬n vÞ, trong khi
®a th qua mét c¸nh ®ång, ch¸u bÞ tróng
®¹n, hy sinh khi míi 14 tuæi. T«i viÕt bµi
th¬ Lîm, thÊy nh cßn ®©u ®©y d¸ng ®iÖu
dÔ th¬ng khu«n mÆt cßn trÎ con nhng
rÊt cøng cái cña nã”.
Tè H÷u n¨m 1949
(Tố Hữu. Nhớ lại một thời, NXB Văn học –
2000)
Tiết 99 Lượm --Tố Hữu--
I – giới thiệu chung :
1, Tác giả :
2, Tác phẩm :
II. Đọc – hiểu văn bản Yêu cầu đọc:
* Đọc – hiểu chú thích
* Thể thơ : Bốn chữ + Đoạn đầu giọng vui nhịp
nhanh, nhấn mạnh các từ láy
* Phương thức biểu đạt: tượng hình.
- Tự sự + Miêu tả +Biểu cảm
* Bố cục: (3 phần) + Đoạn sau nhịp thơ chậm, đặc
biệt câu cảm thán và câu hỏi tu
từ, những khổ thơ đặc biệt cần
đọc lắng xuống, chậm lại, ngừng
giữa dòng thơ.
Tiết 99 Lượm --Tố Hữu--
I –Giới thiệu chung :
II. Đọc – hiểu văn bản
Tiết 99 Lượm --Tố Hữu--
I. GIỚI THIỆU CHUNG :
II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN
1) Hình ảnh Lượm trong cuộc
gặp gỡ tình cờ với nhà thơ :
Trang phôc - cái xắc xinh xinh = >Trang phục…chống
- ca lô đội lệch Phỏp
H×nh d¸ng - loắt choắt, thoăn thoắt… => Nhỏ bé, nhanh nhẹn

Cö chØ - huýt sáo, => Hồn nhiên
- cười híp mí
Lêi nãi - Cháu đi liên lạc ;Vui lắm = >Say mê công tác
chú à…
Tiết 99 lượm --Tố Hữu--
I – Giới thiệu chung :
II. Đọc – hiểu văn bản
1) Hình ảnh Lượm trong cuộc gặp gỡ tình cờ.
Thảo luận nhóm

* Hình ảnh Con đường vàng gợi cho em suy nghĩ gì ?

* Hình ảnh Con đường vàng gợi cho em suy nghĩ gì ?

- Con đường vàng có thể là con đường cát vàng, con đường
nắng vàng, con đường bên cánh đồng lúa vàng …
Cã thÓ lµ tæng hîp tÊt c¶ c¸c chÊt liÖu vµng trªn, ®Ó t¹o ra mét
mµu vµng Êm ¸p, trµn ngËp kh«ng gian vµ con ®êng mµ tung t¨ng
, rÝu rÝt trªn ®ã lµ chó chim chÝch - Lîm ®ang nh¶y ch©n s¸o, nÐt
mÆt hín hë, vui t¬i, ®¸ng yªu v« cïng
Tiết 99 Lượm --Tố Hữu--
I – Giới thiệu chung :
II. Đọc – hiểu văn bản
1) Hình ảnh Lượm trong cuộc gặp gỡ tình cờ với nhà thơ :

Trang phôc - cái xắc xinh xinh = >Trang phục của
- ca lô đội lệch các chiến sĩ vệ quốc
H×nh d¸ng - loắt choắt, thoăn thoắt => Nhỏ bé, nhanh
- nghênh nghênh nhẹn, tinh nghịch
Cö chØ - huýt sáo, => Hồn nhiên, vui vẻ,
- cười híp mí yêu đời
Lêi nãi - Cháu đi liên lạc ;Vui lắm = >Say mê công tác
chú à ; Thôi chào đồng chí ! kháng chiến
=> Hỡnh ảnh chỳ bộ Lượm thật hồn nhiờn, đỏng yờu.
Tiết 99 Lượm --Tố Hữu--
I. GIỚI THIỆU CHUNG :
II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN
1) Hình ảnh Lượm trong cuộc
gặp gỡ tình cờ với nhà thơ :
2) Hình ảnh Lượm trong
chuyến liên lạc cuối cùng : Vụt qua mặt trận
Đạn bay vèo vèo
Thư đề thượng
khẩn
Sợ > Lượm hồn nhiên, hăng hái, dũng
= chi hiểm nghèo
? cảm
Bỗng loè chớp đỏ
Thôi rồi, Lượm ơi! -> Cái chết đến bất ngờ
Chú đồng chí nhỏ đột ngột
Một dòng máu tươi!

Cháu nằm trên lúa
Cái chết cao đẹp, nhẹ
nhàng,thanh thản. Lượm Tay nắm chặt bông
như một thiên thần nhỏ Lúa thơm mùi sữa
đang?yên nghỉcủa Lượm gợi
Sự hy sinh giữa cánh Hồn bay giữa
quê cảm xúc gì?
đồngcho em hương. Linh hồn
của em hóa thân vào thiên
đồng...
nhiên đất nước - > Sự hi
sinh cao đẹp, đáng trân
trọng
Tiết 99 Lượm --Tố Hữu--
? Nhận xét cấu tạo của các câu thơ và nêu tác
dụng trong việc bộc lộ cảm xúc của tác giả ?- Ra thế Câu thơ tách làm hai dòng
-> thái độ sững sờ trước tin Lượm hi sinh.
Lượm ơi !...
Câu cảm thán ngắt làm hai vế
- Thôi rồi, Lượm ơi! -> Bộc lộ cảm xúc nghẹn ngào
đau xót, tiếc thương.

. => Tỏc giả sững sờ, nghẹn ngào đau xút.
Tiết 99 Lượm --Tố Hữu--
I – Giới thiệu chung :
? Vì sao cuối bài tác giả lại lặp lại
II. Đọc – hiểu văn bản
hai khổ thơ đầu với hình ảnh Lượm
1) Hình ảnh Lượm trong cuộc A. Để nối tiếp một cách hợp lí,
vui tươi, nhí nhảnh, yêu đời ?
gặp gỡ tình cờ với nhà thơ :
trả lời cho câu hỏi tu từ trên.
2) Hình ảnh Lượm trong
chuyến liên lạc cuối cùng : B. Khắc sâu loắt choắt người
Chú bé trong lòng
3) Hình ảnh Lượm vẫn còn đọcCái xắc xinh xinh đáng yêu
hình ảnh đẹp đẽ,
sống mãi. củaCái chân thoăn thoắt
Lượm
Cái đầu nghênh nghênh
C. Khẳng định Lượm sống mãi
Ca lô đội lệch
trong lòng tác giả và non sông
Mồm huýt sáo vang
đất Như con chim chích
nước
Nhảy trên đường vàng
D. Tất cả 3 ý trên đúng
Tiết 99 Lượm --Tố Hữu--
I – Giới thiệu chung :
II. Đọc – hiểu văn bản
1) Hình ảnh Lượm trong cuộc THẢO LUẬN NHÓM
gặp gỡ tình cờ với nhà thơ :
2) Hình ảnh Lượm trong
chuyến liên lạc cuối cùng : ?Em hãy trình bày những
3) Hình ảnh Lượm vẫn còn nét tiêu biểu về nội dung
sống mãi. và nghệ thuật của bài thơ?
III. Tổng kết :
Tiết 99 Lượm --Tố Hữu--
NỘI DUNG NGHỆ THUẬT

Khắc hoạ hình - Thể thơ 4 chữ,
ảnh chú bé Lượm nhiều từ láy có
hồn nhiên, yêu giá trị gợi hình
đời đã hi sinh đã góp phần tạo
anh dũng nhưng nên thành công
hình ảnh của em trong nghệ thuật
vẫn còn mãi với xây dựng hình
quê hương, đất tượng nhân vật
nước.
Tiết 99 lượm --Tố Hữu--
I – giới thiệu chung : Trong bài thơ, tại sao nhà thơ gọi
II. Đọc – hiểu văn bản Lượm bằng nhiều cách khác nhau
1) Hình ảnh Lượm trong cuộc
như : Chú bé, cháu, Lượm, đồng chí,
gặp gỡ tình cờ với nhà thơ :
chú đồng chí nhỏ ?
2) Hình ảnh Lượm trong
chuyến liên lạc cuối cùng : A. Để tránh trùng lặp gây nhàm
3) Hình ảnh Lượm vẫn còn chán.
sống mãi.
III. Tổng kết : B. Thể hiện sắc thái quan hệ và
IV. Luyện tập :
tình cảm trong các trường
hợp khác nhau giữa tác giả và
Lượm.
C. Cả A và B đúng
Tiết 99 Lượm --Tố Hữu--
I – Giới thiệu chung :
II. Đọc – hiểu văn bản
A B
III. Tổng kết : A. Coi Lượm như một
IV. Luyện tập : 1. Chú bé người đồng chí, một người
bạn ngang hàng, gắn bó với
mình trong nhiệm vụ chung
Em thử nối từ ở cột
A với ý ở cột B sao cho 2. Cháu, B. Cách gọi của một người lớn
phù hợp ? với một em trai nhỏ, thể hiện
Lượm thân mật nhưng chưa phải
phải gần gũi lắm

3. Đồng chí C . Cách gọi vừa thân thiết,
trìu mến , vừa trân trọng, bình
-Nhanh như cắt: một chiến sĩ nhỏ tuổi.
đẳng với
4. Chú đồng D. Thể hiện tình cảm gần
chí nhỏ gũi, thân thiết như người
thân, ruột thịt trong gia đình.
Thiếu nhi
Ô chữ bí
mật có 6
Việt nam
tiếng 22
Anh hùng
chữ cái
Hướng dÉn häc sinh häc bµi
- Học thuộc lòng bài thơ Lượm – Tố Hữu
- Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em sau khi học
bài thơ Lượm
- Soạn và học thuộc bài thơ Mưa - Trần Đăng
Khoa

Top Download Ngữ Văn - Tiếng Việt

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản