BÀI GIẢNG WORD

Chia sẻ: itdinhduy

Tài liệu trình bày những nội dung căn bản về word. Thoát khỏi word: cỏ có 3 cách: Nhấn tổ hợp phím ALT+F4. Chọn File / Exit. Nhấn nút Close(X). Chọn khối: Cách 1: Dùng chuột Đưa chuột đến đầu khối, nhắp chữ và kéo chuột đến cuối khối. Cách 2: Dùng phím Đặt vệt sáng ở đầu khối, giữ phím SHIFT và dùng các phím mũi tên: để đưa vệt sáng đến cuối khối.

Nội dung Text: BÀI GIẢNG WORD

Bài giảng
TIN HỌC VĂN PHÒNG
Phần 2:
Microsoft Word

I. GiỚI THIỆU WORD:
1.Khởi động winword:
Chọn Start => Programs => Microsoft Word

- Nhấp đúp vào biểu tượng
2. Sử dụng bảng mã Unikey:

Bảng mã Font

Unicode Times New Roman, Arial….

VNI Windows VNI-Times, VNI-helve…

TCVN3(ABC) .Vn Arial, .Vn Time…Chữ Cách gõ (Telex) Cách gõ (VNI)
ă aw a8
â aa a6
đ dd d9
ê ee e6
ô oo o6
ơ ow o7
ư uw u7
Huyền f 2
Sắ c S 1
Nặng j 5
Hỏi r 3
ngã x 4
3. Màn hình giao diện:
4.Thoát khỏi word: có 3 cách
 Nhấn tổ hợp phím ALT+F4.
 Chọn File / Exit.
 Nhấn nút Close(X).

II. Nhập và điều chỉnh văn bản
1/ Các thao tác trên khối văn bản:
a/ Chọn khối:
 Cách 1: Dùng chuột
Đưa chuột đến đầu khối, nhắp chữ và kéo chuột đến cuối khối.
 Cách 2: Dùng phím
Đặt vệt sáng ở đầu khối, giữ phím SHIFT và dùng các phím mũi tên:
để đưa vệt sáng đến cuối khối.
 Cách 3: Bấm đồng thời 2 Phím Ctrl+A.


b/ Copy khối:
- Bôi đen khối cần Copy
- Nhắp vào công cụ Copy(Ctrl+C)
- Đặt vệt sáng tại vị trí muốn copy.
- Nhắp vào công cụ Paste(Ctrl+V)

c/ Chuyển khối:
- Bôi đen khối cần chuyển.
- Nhắp chọn công cụ Cut(Ctrl+X)
- Đặt vệt sáng tại vị trí cần chuyển.
- Nhắp vào công cụ Paste(Ctrl+V)

2. Các thao tác trên tập tin văn bản:
a) Lưu văn bản:
Vào File chọn Save hoặc Save As…
+ Save: Lưu tiếp theo với tên cũ đã lưu.
+ Save As…: Lưu lại tên mới.

b) Đóng văn bản:
Chọn File/Close.
c) Mở văn bản:
- Mở VB cũ: Chọn File/Open.
- Mở VB mới: Chọn File/New.

III.Định dạng văn bản:
1. Định dạng ký tự:Format / Font.
2. Thay đổi chữ hoa
thành chữ thường
- Bôi đen các ký tự cần thay.
- Vào Format/Change Case.
3. Chèn ký tự lạ:
- Đặt vệt sáng tại vị trí cần chèn.
- Vào Insert/Symbol.
4. Tạo chữ rơi:
- Đặt vệt sáng trước ký tự cần rơi.
- Vào Format/Drop Cap.
+ Chọn kiểu rơi ở mục Position.
+ Chọn số dòng cần rơi ở mục Lines to drop.
5. Tạo Bullets:
- Bôi đen khối cần tạo
- Format/Bullets and numberring
- Chọn kiểu cần tạo nhấn OK.
6. Chèn hình ảnh
a/ Chèn hình:
Vào Insert/Picture/ClipArt…
b/ Thay đổi kích cỡ hình ảnh:
+Nhấp vào hình để xuất hiện các nút chấm.
+Đưa chuột vào nút chấm xuất hiện mũi tên 2 chiều nhắp dữ chuột kéo
dãn hoặc thu nhỏ hình ảnh.

c. Định vị hình ảnh:
+ Đưa chuột vào hình xuất hiện mũi tên 4 chiều nhấp giữ và kéo hình ảnh đến 1
vị trí thích hợp.
+ Lưu ý: Dùng nút Text Wrapping Để chọn chế độ hiển thị của hình ảnh
7. Chia cột báo:
• Bôi đem đoạn cần chia.
• Format/columns…
8. Sử dụng các nút lệnh
để định dạng văn bản:
Caên l eà:
Caên t haúng l eà traùi

Caên gi öõa


Caên t haúng l eà phaûi


Caên ñeàu hai beân


Thay ñoåi l eà caû ñoaï n vaên :

Giaûm thuït leà traùi


Taêng thuït leà traùi
Khoaûng caùch doøng trong ñoaïn vaên :

Thay ñoåi khoaûng caùch doøng trong ñoaïn vaên

IV. Tạo bảng:
1. Cách tạo:
Cách 1: Table à Insert à Table….
Cách 2: Chọn nút lệnh Insert Table trên thanh công cụ chuẩn.
2. Thay đổi kích thước của cột, hàng:
- Bước 1: Đưa con trỏ chuột vào đường biên của cột (hay hàng) cần thay đổi
đến khi con trỏ có dạng hoặc

- Bước 2: Kéo thả chuột sang trái, phải (hoặc lên, xuống)
3.Chèn thêm dòng, cột:
a. Chèn thêm hàng:
- Bước 1: Di chuyển con trỏ chuột sang bên phải bảng (ngoài cột cuối
cùng)
- Bước 2: Nhấn Enter.
b. Chèn thêm cột:
- Bước 1: Đưa con trỏ chuột vào đường biên của cột (hay hàng) cần thay đổi
đến khi con trỏ có dạng hoặc

- Bước 2: Kéo thả chuột sang trái, phải (hoặc lên, xuống)
4. Xóa hàng, cột, bảng:
* Xoá hàng: Table/Delete/Rows.
* Xoá cột: Table/Delete/Columns.
* Xoá bảng: Table/Delete/Table.
V. In ấn trong Word:
1.Xem trang in:
File/Print Preview hoặc chọn biểu tượng trên thanh công cụ.
2.Canh lề trang:
Vào File/Page Setup…
3.Đánh số trang:
Vào View/Header and Footer.
4. In ra giấy:
Chọn File/Print.
+ All: In tất cả.
+ Current page: In trang hiện hành.
+ Pages: In lựa chọn. Vd: 1-4, 5, 6.
+ Number of copies: Số lần in.
Bấm OK.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản