BÀI GIẢNG WORD

Chia sẻ: Phan Duy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
510
lượt xem
159
download

BÀI GIẢNG WORD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu trình bày những nội dung căn bản về word. Thoát khỏi word: cỏ có 3 cách: Nhấn tổ hợp phím ALT+F4. Chọn File / Exit. Nhấn nút Close(X). Chọn khối: Cách 1: Dùng chuột Đưa chuột đến đầu khối, nhắp chữ và kéo chuột đến cuối khối. Cách 2: Dùng phím Đặt vệt sáng ở đầu khối, giữ phím SHIFT và dùng các phím mũi tên: để đưa vệt sáng đến cuối khối.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG WORD

  1. Bài giảng TIN HỌC VĂN PHÒNG Phần 2: Microsoft Word I. GiỚI THIỆU WORD: 1.Khởi động winword: Chọn Start => Programs => Microsoft Word - Nhấp đúp vào biểu tượng 2. Sử dụng bảng mã Unikey: Bảng mã Font Unicode Times New Roman, Arial…. VNI Windows VNI-Times, VNI-helve… TCVN3(ABC) .Vn Arial, .Vn Time… Chữ Cách gõ (Telex) Cách gõ (VNI) ă aw a8 â aa a6 đ dd d9 ê ee e6 ô oo o6 ơ ow o7 ư uw u7 Huyền f 2 Sắ c S 1 Nặng j 5 Hỏi r 3 ngã x 4 3. Màn hình giao diện:
  2. 4.Thoát khỏi word: có 3 cách  Nhấn tổ hợp phím ALT+F4.  Chọn File / Exit.  Nhấn nút Close(X). II. Nhập và điều chỉnh văn bản 1/ Các thao tác trên khối văn bản: a/ Chọn khối:  Cách 1: Dùng chuột Đưa chuột đến đầu khối, nhắp chữ và kéo chuột đến cuối khối.  Cách 2: Dùng phím Đặt vệt sáng ở đầu khối, giữ phím SHIFT và dùng các phím mũi tên: để đưa vệt sáng đến cuối khối.  Cách 3: Bấm đồng thời 2 Phím Ctrl+A. b/ Copy khối: - Bôi đen khối cần Copy - Nhắp vào công cụ Copy(Ctrl+C) - Đặt vệt sáng tại vị trí muốn copy. - Nhắp vào công cụ Paste(Ctrl+V) c/ Chuyển khối:
  3. - Bôi đen khối cần chuyển. - Nhắp chọn công cụ Cut(Ctrl+X) - Đặt vệt sáng tại vị trí cần chuyển. - Nhắp vào công cụ Paste(Ctrl+V) 2. Các thao tác trên tập tin văn bản: a) Lưu văn bản: Vào File chọn Save hoặc Save As… + Save: Lưu tiếp theo với tên cũ đã lưu. + Save As…: Lưu lại tên mới. b) Đóng văn bản: Chọn File/Close. c) Mở văn bản: - Mở VB cũ: Chọn File/Open. - Mở VB mới: Chọn File/New. III.Định dạng văn bản: 1. Định dạng ký tự:Format / Font. 2. Thay đổi chữ hoa thành chữ thường - Bôi đen các ký tự cần thay. - Vào Format/Change Case. 3. Chèn ký tự lạ: - Đặt vệt sáng tại vị trí cần chèn. - Vào Insert/Symbol. 4. Tạo chữ rơi: - Đặt vệt sáng trước ký tự cần rơi. - Vào Format/Drop Cap. + Chọn kiểu rơi ở mục Position. + Chọn số dòng cần rơi ở mục Lines to drop. 5. Tạo Bullets: - Bôi đen khối cần tạo - Format/Bullets and numberring - Chọn kiểu cần tạo nhấn OK. 6. Chèn hình ảnh a/ Chèn hình: Vào Insert/Picture/ClipArt… b/ Thay đổi kích cỡ hình ảnh: +Nhấp vào hình để xuất hiện các nút chấm. +Đưa chuột vào nút chấm xuất hiện mũi tên 2 chiều nhắp dữ chuột kéo dãn hoặc thu nhỏ hình ảnh. c. Định vị hình ảnh:
  4. + Đưa chuột vào hình xuất hiện mũi tên 4 chiều nhấp giữ và kéo hình ảnh đến 1 vị trí thích hợp. + Lưu ý: Dùng nút Text Wrapping Để chọn chế độ hiển thị của hình ảnh 7. Chia cột báo: • Bôi đem đoạn cần chia. • Format/columns… 8. Sử dụng các nút lệnh để định dạng văn bản: Caên l eà: Caên t haúng l eà traùi Caên gi öõa Caên t haúng l eà phaûi Caên ñeàu hai beân Thay ñoåi l eà caû ñoaï n vaên : Giaûm thuït leà traùi Taêng thuït leà traùi Khoaûng caùch doøng trong ñoaïn vaên : Thay ñoåi khoaûng caùch doøng trong ñoaïn vaên IV. Tạo bảng: 1. Cách tạo: Cách 1: Table à Insert à Table…. Cách 2: Chọn nút lệnh Insert Table trên thanh công cụ chuẩn. 2. Thay đổi kích thước của cột, hàng: - Bước 1: Đưa con trỏ chuột vào đường biên của cột (hay hàng) cần thay đổi đến khi con trỏ có dạng hoặc - Bước 2: Kéo thả chuột sang trái, phải (hoặc lên, xuống) 3.Chèn thêm dòng, cột: a. Chèn thêm hàng:
  5. - Bước 1: Di chuyển con trỏ chuột sang bên phải bảng (ngoài cột cuối cùng) - Bước 2: Nhấn Enter. b. Chèn thêm cột: - Bước 1: Đưa con trỏ chuột vào đường biên của cột (hay hàng) cần thay đổi đến khi con trỏ có dạng hoặc - Bước 2: Kéo thả chuột sang trái, phải (hoặc lên, xuống) 4. Xóa hàng, cột, bảng: * Xoá hàng: Table/Delete/Rows. * Xoá cột: Table/Delete/Columns. * Xoá bảng: Table/Delete/Table. V. In ấn trong Word: 1.Xem trang in: File/Print Preview hoặc chọn biểu tượng trên thanh công cụ. 2.Canh lề trang: Vào File/Page Setup… 3.Đánh số trang: Vào View/Header and Footer. 4. In ra giấy: Chọn File/Print. + All: In tất cả. + Current page: In trang hiện hành. + Pages: In lựa chọn. Vd: 1-4, 5, 6. + Number of copies: Số lần in. Bấm OK.
Đồng bộ tài khoản