BÀI GIẢNG WORD

Chia sẻ: itdinhduy

Tài liệu trình bày những nội dung căn bản về word. Thoát khỏi word: cỏ có 3 cách: Nhấn tổ hợp phím ALT+F4. Chọn File / Exit. Nhấn nút Close(X). Chọn khối: Cách 1: Dùng chuột Đưa chuột đến đầu khối, nhắp chữ và kéo chuột đến cuối khối. Cách 2: Dùng phím Đặt vệt sáng ở đầu khối, giữ phím SHIFT và dùng các phím mũi tên: để đưa vệt sáng đến cuối khối.

Nội dung Text: BÀI GIẢNG WORD

 

  1. Bài giảng TIN HỌC VĂN PHÒNG Phần 2: Microsoft Word I. GiỚI THIỆU WORD: 1.Khởi động winword: Chọn Start => Programs => Microsoft Word - Nhấp đúp vào biểu tượng 2. Sử dụng bảng mã Unikey: Bảng mã Font Unicode Times New Roman, Arial…. VNI Windows VNI-Times, VNI-helve… TCVN3(ABC) .Vn Arial, .Vn Time… Chữ Cách gõ (Telex) Cách gõ (VNI) ă aw a8 â aa a6 đ dd d9 ê ee e6 ô oo o6 ơ ow o7 ư uw u7 Huyền f 2 Sắ c S 1 Nặng j 5 Hỏi r 3 ngã x 4 3. Màn hình giao diện:
  2. 4.Thoát khỏi word: có 3 cách  Nhấn tổ hợp phím ALT+F4.  Chọn File / Exit.  Nhấn nút Close(X). II. Nhập và điều chỉnh văn bản 1/ Các thao tác trên khối văn bản: a/ Chọn khối:  Cách 1: Dùng chuột Đưa chuột đến đầu khối, nhắp chữ và kéo chuột đến cuối khối.  Cách 2: Dùng phím Đặt vệt sáng ở đầu khối, giữ phím SHIFT và dùng các phím mũi tên: để đưa vệt sáng đến cuối khối.  Cách 3: Bấm đồng thời 2 Phím Ctrl+A. b/ Copy khối: - Bôi đen khối cần Copy - Nhắp vào công cụ Copy(Ctrl+C) - Đặt vệt sáng tại vị trí muốn copy. - Nhắp vào công cụ Paste(Ctrl+V) c/ Chuyển khối:
  3. - Bôi đen khối cần chuyển. - Nhắp chọn công cụ Cut(Ctrl+X) - Đặt vệt sáng tại vị trí cần chuyển. - Nhắp vào công cụ Paste(Ctrl+V) 2. Các thao tác trên tập tin văn bản: a) Lưu văn bản: Vào File chọn Save hoặc Save As… + Save: Lưu tiếp theo với tên cũ đã lưu. + Save As…: Lưu lại tên mới. b) Đóng văn bản: Chọn File/Close. c) Mở văn bản: - Mở VB cũ: Chọn File/Open. - Mở VB mới: Chọn File/New. III.Định dạng văn bản: 1. Định dạng ký tự:Format / Font. 2. Thay đổi chữ hoa thành chữ thường - Bôi đen các ký tự cần thay. - Vào Format/Change Case. 3. Chèn ký tự lạ: - Đặt vệt sáng tại vị trí cần chèn. - Vào Insert/Symbol. 4. Tạo chữ rơi: - Đặt vệt sáng trước ký tự cần rơi. - Vào Format/Drop Cap. + Chọn kiểu rơi ở mục Position. + Chọn số dòng cần rơi ở mục Lines to drop. 5. Tạo Bullets: - Bôi đen khối cần tạo - Format/Bullets and numberring - Chọn kiểu cần tạo nhấn OK. 6. Chèn hình ảnh a/ Chèn hình: Vào Insert/Picture/ClipArt… b/ Thay đổi kích cỡ hình ảnh: +Nhấp vào hình để xuất hiện các nút chấm. +Đưa chuột vào nút chấm xuất hiện mũi tên 2 chiều nhắp dữ chuột kéo dãn hoặc thu nhỏ hình ảnh. c. Định vị hình ảnh:
  4. + Đưa chuột vào hình xuất hiện mũi tên 4 chiều nhấp giữ và kéo hình ảnh đến 1 vị trí thích hợp. + Lưu ý: Dùng nút Text Wrapping Để chọn chế độ hiển thị của hình ảnh 7. Chia cột báo: • Bôi đem đoạn cần chia. • Format/columns… 8. Sử dụng các nút lệnh để định dạng văn bản: Caên l eà: Caên t haúng l eà traùi Caên gi öõa Caên t haúng l eà phaûi Caên ñeàu hai beân Thay ñoåi l eà caû ñoaï n vaên : Giaûm thuït leà traùi Taêng thuït leà traùi Khoaûng caùch doøng trong ñoaïn vaên : Thay ñoåi khoaûng caùch doøng trong ñoaïn vaên IV. Tạo bảng: 1. Cách tạo: Cách 1: Table à Insert à Table…. Cách 2: Chọn nút lệnh Insert Table trên thanh công cụ chuẩn. 2. Thay đổi kích thước của cột, hàng: - Bước 1: Đưa con trỏ chuột vào đường biên của cột (hay hàng) cần thay đổi đến khi con trỏ có dạng hoặc - Bước 2: Kéo thả chuột sang trái, phải (hoặc lên, xuống) 3.Chèn thêm dòng, cột: a. Chèn thêm hàng:
  5. - Bước 1: Di chuyển con trỏ chuột sang bên phải bảng (ngoài cột cuối cùng) - Bước 2: Nhấn Enter. b. Chèn thêm cột: - Bước 1: Đưa con trỏ chuột vào đường biên của cột (hay hàng) cần thay đổi đến khi con trỏ có dạng hoặc - Bước 2: Kéo thả chuột sang trái, phải (hoặc lên, xuống) 4. Xóa hàng, cột, bảng: * Xoá hàng: Table/Delete/Rows. * Xoá cột: Table/Delete/Columns. * Xoá bảng: Table/Delete/Table. V. In ấn trong Word: 1.Xem trang in: File/Print Preview hoặc chọn biểu tượng trên thanh công cụ. 2.Canh lề trang: Vào File/Page Setup… 3.Đánh số trang: Vào View/Header and Footer. 4. In ra giấy: Chọn File/Print. + All: In tất cả. + Current page: In trang hiện hành. + Pages: In lựa chọn. Vd: 1-4, 5, 6. + Number of copies: Số lần in. Bấm OK.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản