BÀI GIẢNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGÂN LƯU & LẬP BÁO CÁO NGÂN LƯU CHO DỰ ÁN

Chia sẻ: mrbinhson

Ngân lưu hay dòng tiền tệ là bảng dự toán thu chi trong suốt thời gian tuổi thọ của dự án, nó bao gồm những khoản thực thu (dòng tiền vào) và thực chi (dòng tiền ra) của dự án tính theo từng năm. Qui ước ghi nhận dòng tiền vào và dòng tiền ra của dự án đều được xác định ở thời điểm cuối năm. Trong phân tích tài chính dự án, chúng ta sử dụng ngân lưu chứ không sử dụng lợi nhuận như là cơ sở để đánh giá dự án....

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: BÀI GIẢNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGÂN LƯU & LẬP BÁO CÁO NGÂN LƯU CHO DỰ ÁN

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGÂN LƯU
& LẬP BÁO CÁO NGÂN LƯU
CHO DỰ ÁN
ƯỚC LƯỢNG NGÂN LƯU
Ngân lưu hay dòng tiền tệ là bảng dự toán thu chi
trong suốt thời gian tuổi thọ của dự án, nó bao gồm những
khoản thực thu (dòng tiền vào) và thực chi (dòng tiền ra)
của dự án tính theo từng năm.
Qui ước ghi nhận dòng tiền vào và dòng tiền ra của dự án
đều được xác định ở thời điểm cuối năm.
Trong phân tích tài chính dự án, chúng ta sử dụng ngân lưu
chứ không sử dụng lợi nhuận như là cơ sở để đánh giá dự
án. Vì sao cơ sở dùng để đánh giá dự án không phải là lợi
nhuận mà lại là ngân lưu?
Lợi nhuận không phản ánh chính xác thời điểm thu và chi tiền
của dự án, vì vậy không phản ánh một cách chính xác tổng lợi
ích của dự án theo thời giá tiền tệ.
Nghiên cứu bảng kết quả kinh doanh và bảng ngân lưu của một
khoản đầu tư 900 triệu, tạo ra doanh thu 1.000 triệu trong 3 năm, chi
phí bằng tiền mỗi năm 500 triệu, khấu hao đều trong 3 năm. Thuế
suất thu nhập công ty là 30% và suất chiết khấu thực là 8%.
I. Kết quả kinh doanh
Năm 0 1 2 3 Tổng
Doanh thu bằng
tiền 1000 1000 1000 3000
Chi phí bằng tiền 500 500 500 1500
Khấu hao 300 300 300 900
Lợi nhuận trước thuế 200 200 200 600
Nộp thuế 60 60 60 180
Lợi nhuận sau thuế 140 140 140 420

NPV@8% 360.8
Ngân lưu
Năm 0 1 2 3 Tổng
1000 1000 1000 3000
Doanh thu bằng tiền
Chi phí bằng tiền 500 500 500 1500

Mua tài sản 900 900

Ngân lưu ròng trước thuế -900 500 500 500 600

Nộp thuế 60 60 60 180

Ngân lưu ròng sau thuế -900 440 440 440 420


NPV@8% $233.92
BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU CUÛA
MOÄT DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ


 Khoâng coù m nguyeân taéc hay quy ñònh naøo aán ñònh hình
oät
thöùc (form cuûa m baùo caùo ngaân löu cuûa m döï aùn.
) oät oät
 Nhöng veà toång theå, baùo caùo ngaân löu thöôøng theå hieän
Doøng ngaân löu vaøo (Inflows) vaø Doøng ngaân löu ra (Outflows),
sau ñoù laø Doøng ngaân löu roøng (NCF: Net cash flows)
 Ngaân löu roøng =Ngaân löu vaøo – Ngaân löu ra
Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù döï aùn seõ ñöôïc döïa vaøo   Doøng 
ngaân löu roøng.
Laäp baùo caùo ngaân löu cho döï aùn
ñôn giaûn
 Döõ lieäu
 Khoái löôïng saûn phaåm haèng naêm: 100
 Giaù baùn: 50 USD/ saûn phaåm; Giaû ñònh
khoâng baùn chòu
 Giaù voán haøng baùn: 30 USD/ saûn phaåm;
Giaû ñònh khoâng coù haøng toàn kho;
Khoâng mua chòu
 Chi phí kinh doanh: 10% doanh thu
 Voøng ñôøi saûn phaåm vaø cuõng laø voøng
ñôøi döï aùn: 5 naêm, döï aùn baét ñaàu cho
saûn phaåm töø naêm thöù 2.
 Chi phí ñaàu tö: 2000 USD (chia 2 laàn trong 2
naêm)
Laäp baùo caùo ngaân löu cho döï aùn
Khoálöôï g
i n ñôn giaûn 100 baéñaà töø m2
t u naê
Giaù n
baù 50 m t saû phaå
oä n m
Chi phí kinh doanh 10% doanh thu
Giaù n haøg baù
voá n n 30 m t saû phaå
oä n m
Voá ñaà tö (chia laø 2 laà ñeà nhau)
n u m n u 2000 Giaù thanh lyù70
trò
Voøg ñôødöïaù
n i n 5 naêm
Naêm 0 1 2 3 4 5
Doø g ngaâ löu vaø :
n n o - - 5000 5000 5000 5070
Doanh thu 5000 5000 5000 5000
Giaù thanh lyù
trò 70
Doø g ngaâ löu ra:
n n 1000 1000 3500 3500 3500 3500
Ñaà tö
u 1000 1000
Chi phí haøg baù (giaù n)
n n voá 3000 3000 3000 3000
Chi phí kinh doanh 500 500 500 500
Doø g ngaâ löu roø g
n n n -1000 -1000 1500 1500 1500 1570
PHÖÔNG PHAÙP LAÄP
BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU DÖÏ
AÙN
 Baùo caùo ngaân löu döï aùn cuõng
gioáng nhö baùo caùo ngaân löu coâng
ty, coù theå laäp theo 2 phöông phaùp:
tröïc tieáp & giaùn tieáp.
 Tuy nhieân, ñeå ñôn giaûn vaø vì muïc
tieâu laø tìm doøng ngaân löu roøng
(NCF: Net Cash Flows) neân ngöôøi ta
thöôøng laäp theo phöông phaùp tröïc
tieáp.
PHÖÔNG PHAÙP LAÄP
BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU DÖÏ
AÙN
Tröø caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät phaûi xöû lyù:
 Ñöa vaøo chi phí cô hoäi (opportunity cost)
Nhöõng chi phí khoâng thöïc thu, thöïc chi, chöa heà xaûy ra vaø seõ khoâng
xaûy ra treân soå saùch keá toaùn cuûa döï aùn nhöng phaûi ñöa vaøo
doøng ngaân löu ñeå phaûn aûnh chính xaùc hieäu quaû döï aùn.
 Loaïi boû chi phí chìm (sunk cost)
Nhöõng chi phí ñaõ xaûy ra trong quaù khöù nhöng khoâng laø cô sôû xem
xeùt ñeå ra quyeát ñònh trong hieän taïi. Chi phí chìm ví nhö “söõa ñaõ ñoå
xuoáng ñaát khoâng coøn coù theå hoát leân ñöôïc nöõa”. Noù ñaõ trôû
thaønh dó vaõng, ñaõ chìm!.
CAÙC QUY ÖÔÙC TRONG
BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU DÖÏ AÙN


Doøng ngaân löu xaûy ra vaøo cuoái naêm:
Maëc duø doøng tieàn vaøo, doøng tieàn ra seõ traûi roäng vaøo baát
cöù thôøi gian naøo trong naêm, nhöng ñeå tieän tính toaùn baùo
caùo ngaân löu döï aùn quy öôùc taát caû thaønh doøng ngaân löu
cuoái naêm.
 Veà nguyeân taéc coù theå laøm khaùc ñi nghóa laø coù theå quy
taát caû thaønh doøng ngaân löu ñaàu naêm. Thaäm chí coù theå quy
thaønh doøng ngaân löu nöûa naêm, v.v…
 Tuy nhieân, duø laø caùch naøo thì cuõng caàn thoáng nhaát moät
quy öôùc chung xuyeân suoát cho ngaân löu döï aùn.
 Söï ñoàng nhaát cuøng moät quy öôùc seõ khoâng gaây ra söï sai
leäch lôùn trong giaù trò caùc doøng ngaân löu.
CAÙC QUY ÖÔÙC TRONG
BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU DÖÏ AÙN (tieáp theo)
 Doøng ngaân löu cuoái naêm 0:
Do doøng tieàn quy öôùc cuûa döï aùn laø doøng
tieàn cuoái naêm neân tröôøng hôïp doøng tieàn
xaûy ra vaøo ñaàu naêm thöù nhaát seõ ñöôïc kyù
hieäu cuoái naêm khoâng (naêm 0)
 Löu yù raèng, trong caùc coâng thöùc tính
giaù trò tieàn teä theo thôøi gian daáu muõ (n)
laø ñeå chæ khoaûng caùch thôøi gian chöù khoâng
phaûi laø soá thöù töï naêm döï aùn.
 Kyù hieäu cuoái naêm 0 moät laàn nöõa taïo ra
thuaän lôïi: daáu muõ trong coâng thöùc cuõng
Ñaàu kyø khaùc vôùi Cuoái
kyø
1000 1000 1000

4 5 6 7 8
laø,
hô ù
luo ân n öø ñaàu
æc aàn êm thì t aûi
Ch na ø ph !
yø 1 uoái ky áy !!
áu k án c
ne e y ña
ky ø ñ 65 ng a ø
m aát 3
CAÙC QUY ÖÔÙC TRONG
BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU DÖÏ AÙN (tieáp theo)


Naêm thanh lyù:
Döï aùn thöôøng daønh haün
moät naêm ñeå thanh lyù sau
khi döï aùn keát thuùc. Ví duï
voøng ñôøi hoaït ñoäng cuûa
döï aùn coù doanh thu ñeán
naêm thöù 10, naêm thanh lyù
VOØNG ÑÔØI DÖÏ AÙN
Caên cöù vaøo ñaâu ñeå xaùc ñònh voøng
ñôøi döï aùn?
 Voøng ñôøi döï aùn gaén lieàn vôùi
voøng ñôøi saûn phaåm döï aùn, theo döï
kieán hoaëc theo moät hôïp ñoàng
nhaát ñònh.
 Voøng ñôøi döï aùn gaén lieàn vôùi
thôøi gian hoaït ñoäng döï aùn, theo döï
kieán hoaëc theo moät hôïp ñoàng
 Voøng ñôøi döï aùn khoâng theå tính theo
voøng ñôøi höõu duïng cuûa taøi saûn coá
ñònh: nhaø xöôûng, maùy moùc thieát bò?
 Haàu heát caùc döï aùn ñeàu coù söï khaùc
bieät giöõa thôøi gian hoaït ñoäng cuûa döï aùn
vaø voøng ñôøi höõu duïng cuûa taøi saûn coá
ñònh
 Giaù trò coøn laïi cuûa taøi saûn seõ trôû
thaønh giaù trò thanh lyù döï kieán (doøng thu
cuûa döï aùn)
 Voøng ñôøi döï aùn khoâng theå tính theo
voøng ñôøi höõu duïng cuûa taøi saûn coá
ñònh: nhaø xöôûng, maùy moùc thieát bò?
Moät döï aùn khai thaùc moû coù hôïp ñoàng
 Voøng ñôøi döï aùn khoâng theå tính theo
thôøi gian thueâ ñaát?
Moät hôïp ñoàng thueâ ñaát trong khu coâng
nghieäp coù thôøi haïn laø 50 naêm, trong
khi döï aùn saûn xuaát saûn phaåm A coù
voøng ñôøi saûn phaåm döï kieán laø 20
naêm.
Voøng ñôøi döï aùn seõ laø gì?
Taát nhieân, quyeàn söû duïng ñaát vaãn coøn vaø coù 
theå tieáp tuïc thöïc hieän moät döï aùn saûn xuaát 
saûn phaåm môùi, saûn phaåm A*  hoaëc saûn phaåm 
B. Nhöng ñoù laïi laø moät döï aùn khaùc, khoâng 
XỬ LÝ CÁC BIẾN SỐ NGÂN LƯU
Ảnh hưởng của khấu hao dến ngân
lưu dự án?

Khấu hao không phải là chi phí bằng ti ền m ặt  nó
chỉ là một hình thức bút toán của kế toán mà thôi, vì
vậy nó không ảnh hưởng trực tiếp đến ngân lưu dự
án. Khấu hao không phải là một hạng mục ngân lưu.
Khấu hao chỉ ảnh hưởng đến ngân lưu dự án một
cách gián tiếp thông qua thuế và giá trị thanh lý đối
với tài sản cố định
 Khaáu hao laø chi phí khoâng baèng tieàn maët (non-
cash), noù khoâng xuaát hieän trong baùo caùo ngaân löu
theo phöông phaùp tröïc tieáp.
 Chi phí khaáu hao coù maët trong thaåm ñònh döï aùn
toái thieåu vì 3 nhieäm vuï:
1. Ñeå tính giaù trò coøn laïi trong lòch khaáu hao taøi saûn
vaø döï kieán giaù trò thanh lyù trong doøng thu cuoái
ñôøi döï aùn.
2. Ñeå haïch toaùn tính thueá trong Baùo caùo thu nhaäp.
3. Ñeå laäp baùo caùo ngaân löu theo phöông phaùp giaùn
tieáp neáu caàn.
Đối với thuế:

 Do khấu hao là một yếu tố chi phí nên nó ảnh
hưởng đến lợi nhuận trước thuế và làm thay đổi
số thuế thu nhập mà dự án phải nộp. Khi mức
khấu hao cao lợi nhuận trước thuế giảm, số tiền
chi nộp thuế giảm, từ đó làm ngân lưu dự án
tăng lên và ngược lại. Tác động gián tiếp của
khấu hao đến ngân lưu dự án còn được gọi là lá
chắn thuế của khấu hao ( Tax shied of
depreciation).
Đối với giá trị thanh lý tài sản:
thường dựa vào phần giá trị máy móc thiết bị
chưa khấu hao hết hoặc dựa vào giá thị trường (giá
thực tế) của tài sản ở thời điểm thanh lý.
 Döï kieán giaù trò thanh lyù
Ñoái vôùi taøi saûn laø nhaø xöôûng, maùy moùc, thieát bò
Ñôn giaûn nhaát laø baèng vôùi giaù trò coøn laïi coù tính ñeán
yeáu toá laïmphaùt, neáu khoâng coù caùc döï baùo tin caäy khaùc
Ñoái vôùi ñaát ñai
Ñaát ñai laø taøi saûn khoâng tính khaáu hao. Giaù trò thanh lyù
cuûa ñaát khoâng bao goàmyeáu toá taêng giaù ñaát treân thò
tröôøng (neáu khoâng seõ boùp meùo keát quaû döï aùn).
Toát nhaát laø baèng vôùi giaù trò ban ñaàu coù tính ñeán yeáu toá
laïm phaùt
Giaù trò thanh lyù

Ñoái vôùi taøi saûn laø nhaø xöôûng, maùy moùc, thieát bò
Toát nhaát laø baèng vôùi giaù trò coøn laïi coù tính
ñeán yeáu toá laïm phaùt
Ví duï: Taøi saûn mua ôû naêm 0, nguyeân giaù 500, khaáu
hao tích luõy laø 400. Giaù trò coøn laïi (soå saùch) laø
100. Taøi saûn ñöôïc thanh lyù vaøo naêm thöù 5, toác
ñoä laïm phaùt haèng naêm: 10%. Giaù trò thanh lyù
döï kieán:
100 (1+10%)^5 = 100 (1,61) = 161
Giaù trò thanh lyù

Ñoái vôùi taøi saûn laø nhaø xöôûng, maùy moùc, thieát bò
Neáu taøi saûn ñöôïc mua vaøo naêm khaùc vôùi naêm 0, phaûi
khöû laïm phaùt naêm mua.
Ví duï: Taøi saûn mua ôû naêm 2, nguyeân giaù 300, khaáu hao tích
luõy laø 200. Giaù trò coøn laïi (soå saùch) laø 100. Taøi saûn
ñöôïc thanh lyù vaøo naêm thöù 5, toác ñoä laïm phaùt haèng
naêm: 10%. Giaù trò thanh lyù döï kieán:
100/(1+10%)^2 = 100/ 1,21 = 82,64 (khöû laïm phaùt naêm
mua)
 82,64 (1+10%)^5 = 82,64 (1,61) = 133
Xác định giá trị còn lại năm cuối cùng khi kết
thúc dự án


. Giá trị còn lại này bao gồm: tài sản chưa khấu hao hết, đất
đai thu hồi và giá trị thanh lý vốn lưu động.
Chi phí đất đai

- Cần có sự tách bạch giữa đầu tư vào đất đai so với đầu
tư vào dự án
- Cần xử lý đất như một khoản đầu tư riêng biệt. Không
bao giờ gộp lãi hoặc lỗ về đất như khoản thu hoặc chi đối
với khoản đầu tư vào đất nếu như không có sự cải thiện
hoặc tàn phá trực tiếp đối với đất đai bởi dự án
- Chi phí về đất đai của dự án có thể là chi phí cơ hội
hoặc giá trị thuê đất hàng năm hoặc chi phí vốn cho dự án
suốt thời gian sử dụng đất.
 Chi ñaàu tö ñaát ñai
Chi theo ñaàu tö thöïc teá
 Ch i ñaàu tö taøi s aûn
Caên cöù vaøo lòch ñaàu tö
(xem baûng tính Excel)
 Ñaát thueâ:
Baùo caùo ngaân löu theå hieän doøng chi traû tieàn thueâ ñaát
 Ñaát caáp vôùi muïc ñích duy nhaát:
Khoâng theå hieän trong baùo caùo ngaân löu. Neáu coù, seõ ghi
doøng thu (trôï caáp) vaø doøng chi (m ñaát) m soá tieàn
ua oät
baèng nhau
 Ñaát caáp tuøy nghi söû duïng:
Tính chi phí cô hoäi söû duïng ñaát ôû doøng chi
 Khoâng ñöôïc tính yeáu toá taêng giaù ñaát nhö
moät khoaûn thu trong baùo caùo ngaân löu döï
aùn.
 Neáu coù thì yeáu toá ñoù thuoäc döï aùn khaùc,
döï aùn ñaàu cô ñaát ñai.
Chi phí cơ hội:

•là những khoản thu nhập mà công ty phải mất đi do
sử dụng nguồn lực của công ty vào dự án. Chi phí cơ
hội không phải là một khoản thực chi nhưng vẫn
được tính vào ngân lưu vì đó là một khoản thu nhập
mà công ty phải mất đi khi thực hiện dự án.
 
Chi phí chìm (sunk cost):

là những chi phí đã phát sinh trước khi có quyết
định thực hiện dự án. Vì vậy dù dự án có được
thực hiện hay không thì chi phí này cũng đã xảy ra
rồi.Ví dụ như các chi phí điều tra thăm dò thực tế
để làm cơ sở đưa ra dự án, chi phí quản lý doanh
nghiệp phân bổ cho dự án... Do đó, chi phí chìm
không được tính vào ngân lưu dự án.
Chi phí lịch sử:

là chi phí cho những tài sản sẵn có của công ty,
được sử dụng cho dự án. Chi phí này có được tính
vào ngân lưu của dự án hay không là tùy theo chi phí
cơ hội của tài sản, nếu chi phí cơ hội của tài sản
bằng không hoặc được xem là chi phí chìm thì không
tính, nhưng nếu tài sản có chi phí cơ hội thì sẽ được
tính vào ngân lưu dự án như trường hợp chi phí cơ
hội. Các chi phí này được đưa vào ngân lưu dự án
như một thành phần của vốn đầu tư ban đầu.
Vốn lưu động:
Vốn lưu động là nhu cầu vốn dự án cần phải chi
để tài trợ cho nhu cầu tồn quỹ tiền mặt, các khoản
phải thu, tồn kho sau khi trừ đi các khoản bù đ ắp t ừ
các khoản phải trả.
Nhu cầu vốn lưu động = Tồn quỹ tiền mặt +
Khoản phải thu + Tồn kho – Khoản phải trả
∆ Nhu cầu VLĐ = ∆ Tiền mặt + ∆ Khoản phải
thu + ∆ Tồn kho – ∆ Khoản phải trả
Tồn quỹ tiền mặt:

là lượng tiền mặt tồn quỹ cần thiết để thực hiện các
giao dịch cho các hoạt động hàng ngày của dự án. Khi
nhu cầu tồn quỹ tiền mặt tăng sẽ làm tăng ngân lưu ra
của dự án, ngược lại khi nhu cầu tồn quỹ tiền mặt
giảm sẽ làm tăng ngân lưu vào của dự án. Khi dự án kết
thúc tồn quỹ tiền mặt không cần nữa ( CB = 0) lúc đó
dự án sẽ có một khoản thu từ số tiền mặt tồn quỹ này.
Như vậy số dư tiền mặt không phải là một hạng
mục ngân lưu, chỉ khoản tăng hay giảm của số dư
tiền mặt mới phản ánh vào trong bảng ngân lưu.
Ví dụ: Một dự án có nhu cầu tồn quỹ tiền mặt hàng năm bằng 10%
chi phí hoạt động, giả sử chi phí hoạt động của năm thứ nhất là
1.600, năm 2 là 1.800, năm 3 là 2.100 ta có nhu cầu tồn quỹ tiền mặt
năm 1 là 160, năm 2 là 180 tăng thêm 20 so với năm 1 và năm 3 là 210
tăng thêm 30 so với năm 2. Nếu dự án thanh lý trong năm thứ 4 lúc
này tồn quỹ tiền mặt không cần nữa (CB = 0), dự án sẽ có một
khoản thu từ số dư tiền mặt tồn quỹ ở cuối năm thứ 4 là 210.

Phản ánh vào bảng kế hoạch ngân lưu:
Năm 1 2 3 4Nhu cầu tồn quỹ tiền mặt 160 180 210 0
Chênh lệch tiền quỹ tiền 160 20 30 -210
mặt (∆CB)
Tác động đến ngân lưu -160 -20 -30 +210
ròng (-∆CB)
Các khoản phải thu

Trong hoạt động của doanh nghiệp, doanh thu là số tiền mà khách hàn
chấp nhận trả. Tuy nhiên không phải doanh thu bán hàng nào cũng đượ
trả hết tiền, thường thì khách hàng chỉ trả một phần tiền và phần cò
lại thì họ nợ. Vì vậy bất cứ doanh thu bán hàng nào trong kỳ của doan
nghiệp cũng đều bao gồm doanh thu đã trả tiền và doanh thu chưa t
tiền.
. Khoản thực thu bằng tiền từ doanh thu sẽ được xác định như sau:
Khoản thực thu trong kỳ  = Doanh thu bán hàng trong kỳ - Khoản phải
thu cuối kỳ +Khoản phải thu đầu kỳ
 =  Doanh thu bán hàng -   Chênh lệch của khoản phải thu cuối kỳ và 
đầu kỳ  (∆ AR)
 
 
Ví dụ: Một dự án có các khoản phải thu hàng năm bằng 20% doanh thu hàng
năm. Doanh thu năm 1 là: 1.000, năm 2: 1.500, năm 3: 2.000. Các kho ản ph ải thu năm
1: 200, năm 2: 300, năm 3: 400
Năm 1: Các khoản phải thu ( AR1): 200
Thu bằng tiền mặt năm 1: 1.000 – 200 = 800
Thu bằng tiền ít hơn doanh thu: 200
Năm 2: Các khoản phải thu ( AR2): 300
Thu bằng tiền mặt năm 2: 1.500 – (300 – 200) = 1.400
Thu bằng tiền ít hơn doanh thu: 100
Năm 3: Các khoản phải thu ( AR3): 400
Thu bằng tiền mặt năm 3: 2.000 – (400 – 300) = 1.900
Thu bằng tiền ít hơn doanh thu: 100
Năm 4: Thu hết AR3 của năm 3 do vậy có một lượng tiền vào là 400
Phản ánh vào ngân lưu:
Năm 1 2 3 4


Doanh thu 1.000 1.500 2.000 0
Các khoản phải thu (AR) 200 300 400 0
∆AR 200 100 100 -400
Phản ánh vào ngân lưu vào -200 -100 -100 400
Các khoản phải trả:

Để hoạt động dự án cần phải mua các yếu tố đầu vào, tuy
nhiên không phải khoản mua hàng nào cũng phải trả tiền
ngay. Khi xác định ngân lưu trong kỳ ta chỉ ghi nhận số tiền
thực trả, còn khoản tiền mua hàng trong kỳ chưa trả sẽ
được trừ ra khỏi ngân lưu kỳ đó, và những khoản tiền mua
hàng kỳ trước còn thiếu chưa trả sẽ được cọng vào ngân lưu
trong kỳ. Khoản chi trong kỳ = Khoản mua trong kỳ - Khoản
phải trả cuối kỳ + Khoản phải trả đầu kỳ
= Khoản mua trong kỳ - Chênh lệch của khoản phải trả
cuối kỳ và đầu kỳ(∆AP)
Ví dụ: Lấy lại ví dụ trên, giả sử khoản phải trả hàng năm bằng 20% chi phí hoạt
động
Khoản mua năm 1: 800
Tài khoản phải trả(AP1): 160
Thực chi năm 1: 800 – 160 = 640
Khoản mua năm 2: 1.000
Tài khoản phải trả(AP2): 200
Thực chi năm 2: 1.000 - (200-160) = 960
Khoản mua năm 3: 1.500
Tài khoản phải trả(AP3): 300
Thực chi năm 3: 1.500 - (300 – 200) = 1.400
Năm 4: Phải trả hết số tiền nợ năm 3 (AP3) là 300 nên dòng ngân lưu ra có một
khoản tiền ở năm 4 là 300.
PhảnNămvào ngân lưu:
ánh 1 2 3 4


Chi phí hoạt động 800 1.000 1.500 0
Các khoản phải trả 160 200 300 0
(AP)
∆AP -160 -40 -100 -300
Phản aùnh vaøo ngaân 160 40 100 300
lưu ra
Thuế thu nhập công ty:


•Thuế thu nhập công ty là một dòng ngân lưu ra của dự án,
được xác định dựa vào báo cáo kết quả kinh doanh của dự
án. Thuế thu nhập công ty chịu tác động bởi phương pháp
tính khấu hao và chính sách vay nợ của dự án, khấu hao và
lãi vay sẽ tạo ra cho dự án một lá chắn thuế và làm giảm
thuế phải nộp.
Lãi vay

Lãi vay là một khoản chi phí tài chính và nó được khấu trừ
vào thu nhập chịu thuế của dự án. Lãi vay được xác định
trong lịch trả nợ căn cứ vào giá trị nợ vay, lãi suất vay và
các điều kiện trả nợ sẽ thỏa thuận trong các hợp đồng
vay vốn. Lãi vay có đưa vào ngân lưu hay không sẽ tùy
thuộc vào quan điểm xây dựng ngân lưu.Nói chung lãi vay
vừa có tác động trực tiếp vừa có tác động gián tiếp đến
ngân lưu thông qua thuế thu nhập. Nếu dự án trả lãi vay
nhiều, lợi nhuận trước thuế giảm, ngân lưu của dự án
tăng lên và ngược lại. Tác động gián tiếp của lãi vay thông
qua thuế gọi là lá chắn thuế của lãi vay.
Các chi phí gián tiếp:

•Khi dự án được thực hiện có thể làm tăng chi phí gián tiếp
của công ty, vì vậy chi phí gián tiếp tăng thêm này cũng phải
được tính toán xác định để đưa vào dòng ngân lưu của dự án.
Lưu ý trong trường hợp xem xét dự án của một công ty đang
hoạt động thì lợi ích và chi phí của dự án đều được xác định
trên cơ sở lợi ích và chi phí tăng thêm trong trường hợp có
dự án so với trường hợp không có dự án.
Ngân lưu tài trợ

Ngân lưu tài trợ bao gồm dòng ngân lưu vào do đi
vay và dòng ngân lưu ra do trả nợ ( bao gồm nợ
gốc và lãi đến hạn phải trả). Việc xác định khoản
trả nợ sẽ dựa vào lịch trả nợ được xây dựng theo
những thỏa thuận dự kiến trong hợp đồng vay vốn
đầu tư vào dự án giữa chủ đầu tư và ngân hàng
hay các tổ chức tài chính.
Xử lý lạm phát
Lạm phát cũng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của một
dự án. Vì vậy khi ước lượng ngân lưu dự án cần ước lượng
tỉ lệ lạm phát kỳ vọng, vì lạm phát cao có thể làm cho lợi ích
mang lại từ dự án trong tương lai không đủ bù đắp cho
khoản đầu tư hôm nay. Lạm phát sẽ làm tăng chi phí thực tế
và thu nhập thực tế của dự án và đồng thời cũng làm tăng
chi phí cơ hội của vốn. Nếu dự án có chi phí cơ hội thực
của vốn đầu tư 10%, lạm phát 5%, khi đó chi phí cơ hội của
vốn có tính đến lạm phát hay còn gọi là chi phí cơ hội danh
nghĩa (suất chiết khấu danh nghĩa) sẽ được xác định theo
công thức:

Suất chiết khấu danh nghĩa = Suất chiết khấu thực +Lạm
phát + (Suất chiết khấu thực * Lạm phát)
Các quan điểm khác nhau trong việc xây dựng
kế hoạch ngân lưu
1. Quan điểm tài chính: Theo quan điểm này việc xác định bảng
ngân lưu thường dựa vào giá tài chính của dự án
*  Quan điểm toàn bộ vốn chủ sở hữu (All- Equity point of
view – AEPV)
Việc xây dựng ngân lưu theo quan điểm này nhằm đánh giá xem
số vốn đầu tư vào dự án trong trường hợp không có tài trợ là có hiệu
quả hay không để từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Khi xây
dựng kế hoạch ngân lưu dự án theo quan điểm này, ở dòng ngân lưu
vào chúng ta ghi nhận các khoản thực thu bằng tiền ( kể cả các khoản
trợ cấp và trợ giá mà dự án được hưởng), và ở dòng ngân lưu ra chúng
ta ghi nhận các khoản thực chi bằng tiền ( kể cả chi phí cơ hội của tài
sản và của lao động). Lưu ý thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm của
dự án không có lá chắn thuế do lãi vay. Chính vì vậy mà ngân lưu theo
quan điểm toàn bộ vốn chủ sở hữu còn được gọi là ngân lưu của dự án
không có lá chắn thuế; do đó khi chiết khấu dòng ngân lưu này
chúng ta sẽ sử dụng suất chiết khấu có lá chắn thuế.
* Quan điểm tổng đầu tư (Total investment point
of view – TIP)
Bảng kế hoạch ngân lưu theo quan điểm này
nhằm đánh giá hiệu quả tổng hợp của dự án căn cứ vào
dòng ngân lưu do dự án tạo ra trong trường hợp có tài
trợ. Việc xác định dòng ngân lưu vào và ra giống như
trường hợp toàn bộ vốn chủ sở hữu (AEPV), chỉ khác là
giá trị thuế thu nhập hàng năm của dự án trong trường
hợp này có lá chắn thuế do lãi vay. Quan điểm TIP còn
gọi là quan điểm của ngân hàng, vì nó giúp cho ngân
hàng đánh giá hiệu quả và khả năng trả nợ vốn vay của
dự án để có quyết định cho vay phù hợp. Ngân lưu theo
quan điểm TIP còn gọi là ngân lưu có lá chắn thuế,
và vì vậy chúng ta sẽ sử dụng suất chiết khấu không
có lá chắn thuế để chiết khấu dòng ngân lưu này.
* Quan điểm chủ đầu tư (Equity owner point of view –
EPT)
So với kế hoạch ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư(TIP), kế
hoạch ngân lưu theo quan điểm chủ đầu tư (EPV) có đề cập thêm ngân
lưu tài trợ của dự án (ngân lưu vào thêm vốn vay và ngân lưu ra thêm 
các  khoản  trả  nợ  vay). Việc xây dựng ngân lưu theo quan điểm EPV
nhằm đánh giá hiệu quả và rủi ro của vốn chủ sở hữu trong trường hợp
có sử dụng vốn vay - là căn cứ quan trọng để nhà đầu tư có quyết định
tài trợ tối ưu đối với dự án.Nếu dự án không có sử dụng vốn vay thì
ngân lưu tài chính chỉ có một giá trị duy nhất đó là ngân lưu theo quan
điểm toàn bộ vốn (AEPV); Nếu dự án có sử dụng vốn vay thì ngân lưu
tài chính sẽ có hai giá trị đó là giá trị ngân lưu tổng đầu tư (TPI) và giá
trị ngân lưu chủ sở hữu (EPV). Để đơn giản chúng ta sẽ lập ngân lưu
theo quan điểm tổng đầu tư, sau đó lấy giá trị ngân lưu ròng này (NCF-
TIP) trừ ngân lưu tài trợ chúng ta sẽ tính được ngân lưu ròng theo quan
điểm chủ sở hữu (NCF- EPV). Ngân lưu tài trợ phản ánh vay và trả nợ
vay của dự án. Khi dự án tiếp nhận vốn vay, cho thấy một ngân lưu
vào, nó tác động làm tăng ngân lưu ròng của dự án; Khi dự án trả nợ,
2. Quan điểm kinh tế
Theo quan điểm kinh tế, việc xác định bảng ngân lưu thường dựa vào giá kinh
tế của dự án. Dựa vào giá tài chính để xác định giá kinh tế bằng cách loại bớt
thuế, trợ cấp, nợ và trả nợ. Nói cách khác để điều chỉnh từ giá tài chính ra giá
kinh tế chúng ta phải tìm ra hệ số chuyển đổi CF (Conversion Factor)
CF = Giá kinh tế/ Giá tài chính
Sự khác biệt trong xây dựng báo cáo ngân lưu theo quan điểm tài chính so
với quan điểm kinh tế là:
- Theo quan điểm tài chính , trong kế hoạch ngân lưu chúng ta ghi nhận giá
trị tài chính của ngân lưu vào và ra.
- Kế hoạch ngân lưu theo quan điểm kinh tế bao gồm các giá trị kinh tế
thực của ngân lưu vào và ra. Vì có sự biến dạng trong kinh tế như là thuế và
trợ cấp nên có sự khác biệt giữa giá trị tài chính và giá trị kinh tế. Chúng ta thu
được giá trị kinh tế bằng cách điều chỉnh các giá trị tài chính đối với các biến
dạng. Cũng vậy, chúng ta không kể các khoản tài trợ, gọi là nợ và trả nợ, bởi
vì những khoản này là ngân lưu hay khoản chuyển giao trong nền kinh tế và
không tiêu biểu cho các chi phí thực của nguồn tài nguyên. Thêm vào đó trong
ngân lưu kinh tế chúng ta phải kể đến các ngoại tác tích cực và tiêu cực từ các
tác động của dự án. Quan điểm kinh tế cò gọi là quan điểm toàn xã hội.
3.Quan điểm ngân sách Chính phủ
Nếu Chính phủ phải cấp vốn, trợ giá hoặc cho
vay đối với dự án, Chính phủ phải rút từ ngân sách
bao nhiêu. Và đồng thời dự án cũng tạo ra nguồn thu
cho ngân sách là bao nhiêu thông qua các khoản đóng
thuế, lệ phí và các khoản hoàn trả vốn và lãi vay của
dự án đối với các khoản cho vay ưu đãi của Chính
phủ. Vì vậy khi thực hiện dự án thì ngân sách sẽ có
những khoản thu và những khoản chi liên quan đến
dự án, ta gọi đây là ngân lưu theo quan điểm ngân
sách. Bảng ngân lưu này cho ta thấy tác động ròng
của dự án đến thu chi ngân sách Chính phủ như thế
nào
Bảng ngân lưu tóm tắt theo các quan điểm đầu
Khoản mục Tổng đầu tư Chủ sở Kinh tế Ngân
hữu (EPV) (Economic) sách
tư (TIP)
(Budget)
Thực thu bằng (+) (+) (+) Không
tiền có
Thực chi bằng (-) (-) (-) Không
tiền có
Chi phí cơ hội (-) (-) (-) Không

Trợ cấp (+) (+) Không (-)

Thuế (-) (-) Không (+)

Vay/ Trả nợ Không có (+/-) Không (+/-)

Ngoại tác Không có Không có (+/-) Không
ai phương pháp ước lượng ngân lưu

Ngân lưu dự án bao gồm 3 phần: Ngân lưu hoạt động, ngân
lưu đầu tư và ngân lưu tài trợ. Trong phạm vi nghiên cứu ở
đây, ta đã giả định dự án được tài trợ hoàn toàn bằng vốn
chủ sở hữu nên sẽ không tính đến dòng ngân lưu tài trợ. Để
ước lượng ngân lưu của dự án, ta có thể thực hiện bằng 2
cách: trực tiếp hoặc gián tiếp. Phương pháp ước lượng ngân
lưu trực tiếp và gián tiếp chỉ khác nhau ở cách lập dòng ngân
lưu hoạt động mà thôi.

Phương pháp trực tiếp - Ngân lưu hoạt động bao gồm:
•Dòng tiền vào tạo ra từ các hoạt động của dự án
•Trừ đi dòng tiền ra cho hoạt động của dự án.
Hai phương pháp thường được sử dụng để quy đổi giá trị của
tiền tệ theo thời gian thông qua suất chiết khấu r
Phương pháp tích luỹ: quy đổi giá trị đồng tiền ở các thời điểm
hiện tại về một thời điểm nào đó trong tương lai
CFt = CFo ( 1+r)t
Phương pháp chiết khấu: quy đổi giá trị đồng tiền ở các thời điểm
trong tương lai về một thời điểm nào đó ở hiện tại
CFo = CFt /(1+r)t
Trong đó: CFo là giá trị tiền tệ ở thời điểm hiện tại
CFt là giá trị tiền tệ ở tương lai
(1+r)t gọi là hệ số tích luỹ
1/(1+r)t gọi là hệ số chiết khấu.
Muốn tính đổi dòng tiền theo thời gian theo hai phương pháp
trên cần phải hội tụ đủ 3 yếu tố đó là dòng tiền ròng theo thời gian
(NCF), thời điểm quy chiếu và suất chiết khấu (r) . Suất chiết khấu
càng lớn và thời gian càng xa trong tương lai thì hiện giá của nó càng
nhỏ. Như vậy thời gian và suất chiết khấu có quan hệ nghịch với giá trị
hiện tại.
Suất chiết khấu được lựa chọn thường căn cứ vào:
Chi phí cơ hội của vốn
Chi phí vốn
Tỷ lệ rủi ro của các dự án
Tỷ lệ lạm phát
Chi phí vốn trung bình trọng số (WACC)
Chi phí vốn bình quân của một dự án chính là suất sinh lời yêu cầu
trên tài sản. Nếu một dự án có vay nợ, cơ cấu vốn của dự án bao gồm
một phần là nợ và một phần là vốn chủ sở hữu, thì suất chiết khấu có
lá chắn thuế được xác định theo công thức sau:
D E
WACC = (1 −Tc ) RD + ( RE )
V V
Trong đó E là vốn chủ sở hữu, V(= E +D) là tổng vốn đầu tư và
D là giá trị của nợ, Tc là thuế suất thuế thu nhập công ty, RD là chi phí
sử dụng nợ, và RE là chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu. Suất chiết khấu
không có lá chắn thuế được xác định như sau:
D E
WACC = (R D ) + (R E )
V V
Trong trường hợp dự án được đầu tư trong một môi trường có
độ rủi ro cao, người ta thường cộng thêm vào lãi suất chiết khấu một
tỷ lệ rủi ro Lạm phát làm cho đồng tiền bị mất giá và vì vậy mà
ngân lưu của dự án bị biến dạng. Trong trường hợp có tính đến tác
động của lạm phát thì tỷ lệ lạm phát phải đưa thêm vào suất chiết
khấu. Ta có suất chiết khấu có điều chỉnh lạm phát sẽ được xác định
theo công thức sau:
i = r + g +rg
Trong đó: r là suất chiết khấu không có lạm phát, g là tỷ lệ lạm phát
bình quân dự kiến hàng năm, i là suất chiết khấu đã điều chỉnh lạm
phát - suất chiết khấu danh nghĩa.
Suất chiết khấu thường thay đổi theo thời gian và nó phụ thuộc vào
quan hệ cung cầu vốn trên thị trường vốn dài hạn. Trong trường hợp
này nếu dòng tiền và suất chiết khấu tương ứng với từng năm có thể
dự doán trước được thì hiện giá của dòng tiền tương lai sẽ được tính
bằng công thức sau:
PV=(B1-C1)/(1+r1)+(B2-C2)/(1+r1)(1+r2)+…+(Bn-Cn)/ (1+r1)(1+r2)…
(1+rn)
CÁC TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ
DỰ ÁN
Có 4 tiêu chuẩn phổ biến thường được sử dụng
trong việc đánh giá và lựa chọn các DAĐT
 Tiêu chuẩn hiện giá thuần – NPV – Net Present
Value
 Tiêu chuẩn tỷ suất thu nhập nội bộ - IRR –
Internal Rate of Return
 Tiêu chuẩn chỉ số sinh lợi – PI –Profitable Index
 Tiêu chuẩn thời gian thu hồi vốn – PP –Payback
Period
1. Hiện giá ròng (NPV: Net Present Value)
Đây là chỉ tiêu cơ bản dùng để đánh giá hiệu quả của
một dự án đầu tư vì nó thể hiện giá trị tăng thêm mà dự án
đem lại cho công ty. Giá trị hiện tại ròng (NPV) là tổng
hiện giá ngân lưu ròng của dự án với suất chiết khấu là
suất sinh lời kỳ vọng của nhà đầu tư đối với số vốn đầu
tư của dự án. n
NCFt
NPV = ∑
t = ( +r )
t
0 1


Trong đó: NCFt là ngân lưu ròng năm t, r là suất chiết
khấu của dự án, và n là tuổi thọ của dự án.
Ưu điểm của tiêu chuẩn NPV:
•Có tính đến thời giá của tiền tệ
•Xem xét toàn bộ ngân lưu dự án
•Đơn giản và có tính chất cộng: NPV (A+B) = NPV (A) +
NPV (B)
•Có thể so sánh giữa các dự án có qui mô khác nhau.
Nhược điểm:
Việc tính toán xác định chỉ tiêu này phụ thuộc vào suất
chiết khấu, do đó, đòi hỏi phải quyết định suất chiết khấu
phù hợp mới áp dụng tiêu chuẩn này được.
Sử dụng NPV để ra quyết định lựa chọn dự án:
•Bác bỏ dự án khi NPV < 0
•Khi phải lựa chọn giữa các dự án loại trừ nhau, chọn dự
án nào có NPV cao nhất
•Trong trường hợp ngân sách bị hạn chế, sẽ chọn tổ hợp
các dự án có tổng NPV cao nhất.
2. Suất sinh lời nội bộ (IRR: Internal Rate of Return)
Suất sinh lời nội bộ là suất chiết khấu để NPV của dự án
bằng 0. Đây chính là điểm hòa vốn về lãi suất của DA, là
ranh giới để nhà ĐT quyết định chọn lựa DA.Tỷ suất thu
nhập nội bộ đo lường tỷ suất sinh lợi mà bản thân DA tạo
≥ra.Để xác định suất sinh lợi nội bộ, IRR, chúng ta thiết l ập

phương trình: n
NCFt
NPV = ∑ = 0
t −0 (1 + IRR )
t
Giải phương trình này để tìm IRR. Suất sinh lợi nội bộ
(IRR) chính là suất sinh lời thực tế của dự án đầu tư. Vì vậy
một dự án được chấp nhận khi suất sinh lời thực tế của nó
(IRR) bằng hoặc cao hơn suất sinh lời yêu cầu (suất chiết
khấu). Theo tiêu chuẩn IRR, dự án được chấp nhận là dự án
 Cách tính IRR của DA
Để tính IRR của DA chúng ta sử dụng
phương pháp thử và sai (try and wrong),
nghĩa là chúng ta sẽ thử các giá trị lãi suất
khác nhau để tìm mức lãi suất làm cho
NPV=0
Tuy nhiên khi tính toán chúng ta có thể kết
hợp với công thức nội suy để tìm IRR
IRR=r1+(r2-r1)*(NPV1/(NPV1 + -NPV2 ))
Ưu điểm của chỉ tiêu IRR:
•Có tính đến thời giá tiền tệ
•Có thể tính IRR mà không cần biết suất chiết khấu

ính đến toàn bộ ngân lưu.

Nhược điểm:

Có thể một dự án có nhiều IRR. Khi dòng ngân lưu của dự án đổi
dấu nhiều lần, dự án có khả năng có nhiều IRR, vì vậy không biết chọn
Năm
IRR nào. 0 1 2 3 4

NCF -300 200 200 200 -200
Ví dụ: ta có dòng ngân lưu ròng của một dự án như sau:


Dự án này có 2 IRR là – 39,07% và 27,73%

Bị hạn chế khi xếp hạng các dự án loại trừ nhau có qui mô khác
3. Thời gian hoàn vốn (PP: Payback Period)
Thời gian hoàn vốn là thời gian để ngân lưu tạo ra từ dự án đủ bù đắp
chi phí đầu tư ban đầu. Cơ sở để chấp nhân dự án dựa trên tiêu chuẩn
thời gian hoàn vốn là thời gian hoàn vốn phải thấp hơn hoặc bằng thời
gian hoàn vốn yêu cầu hay còn gọi là ngưỡng thời gian hoàn vốn.
   a.Thời gian hoàn vốn không chiết khấu
Để áp dụng phương pháp thời gian hoàn vốn, trước tiên cần tính số
năm hay thời gian hoàn vốn của dự án. Công thức tính thời gian hoàn
vốn như sau:
n

∑NCF t

PP = n + t=0

NCFn +
1


Trong đó n là số năm để ngân lưu tích lũy của dự án < 0, nhưng ngân
lưu tích lũy sẽ dương khi đến năm n+1, tức là: .
n n+1

∑NCF
t =0
t ∑
< 0 vaø NCFt > 0
t =0
Ví dụ: Tính thời gian hoàn vốn cho một dự án có dòng ngân
lưu như sau:

Năm 0 1 2 3 4

NCF -500 200 200 200 250

Luỹ kế NCF -500 -300 -100 100 350−500 + 200 + 200
Thời gian hoàn vốn = 2 + 200
= 2,5 năm. Nếu thời


gian hoàn vốn yêu cầu là 3 năm thì dự án được chấp nhận.
Ưu điểm của chỉ tiêu hoàn vốn là đơn giản, nó
thể hiện khả năng thanh khoản và rủi ro của dự án,
nếu thời gian hoàn vốn ngắn cho thấy tính thanh
khoản của dự án càng cao và rủi ro đối với vốn đầu
tư của dự án càng thấp.
Nhược điểm của nó là không xem xét dòng ngân
lưu sau thời gian hoàn vốn, vì vậy sẽ gặp sai lầm khi
lựa chọn và xếp hạng dự án theo tiêu chuẩn này.
Mặt khác, chỉ tiêu hoàn vốn không chiết khấu không
quan tâm đến giá trị của tiền theo thời gian. Cuối
cùng, thời gian hoàn vốn yêu cầu mang tính chủ
quan, không có cơ sở nào để xác định.
b. Thời gian hoàn vốn có chiết khấu
Để khắc phục nhược điểm không quan tâm đến thời giá tiền tệ của chỉ
tiêu thời gian hoàn vốn không chiết khấu, người ta có thể sử dụng
phương pháp thời gian hoàn vốn có chiết khấu. Thời gian hoàn vốn có
chiết khấu được tính toán giống như công thức xác định thời gian hoàn
vốn không chiết khấu, nhưng dựa trên dòng ngân lưu có chiết khấu.
Cũng ví dụ trên, nhưng giả sử suất chiết khấu 12%, ta tính hiện giá của
dòng ngân lưu:
Năm 0 1 2 3 4
NCF -500 200 200 200 250
PVNCF@12% -500 178,57 159,44 142,36 158,88
Luỹ kế PVNCF -500 -321,43 -162 -19,64 139,24

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu:
− 500 + 178,57 + 159,44 + 142,36
PP = 3 + = 3,12 naêm
158,88

Nếu thời gian hoàn vốn yêu cầu là 3 năm thì dự án bị bác bỏ.
Chỉ số lợi nhuận (PI: Profit Index)
Chỉ số lợi nhuận hay còn gọi là tỉ số lợi ích-chi phí là tỷ
số giữa tổng hiện giá của lợi ích ròng chia cho tổng hiện giá
của chi phí đầu tư ròng của dự án.

PI =
∑PV (Lôïiích roøng
)
+1
∑PV (Chi phí ñaàu roøng
tö )

Hay PI = ((NPV + I) / I) = (NPV/ I) +1
n
NCFt
∑ r )t
t= ( 1+
0
+1
m NINVt
∑+)
(
t=1
0 r tTrong đó, I là tổng hiện giá đầu tư ròng, còn NINVt là
giá trị đầu tư ròng vào năm t. Nguyên tắc ra quyết định dựa
trên PI là chấp nhận dự án khi PI>1và bác bỏ dự án khi PI
50%
ñöôïc xem laø an toaøn veà voán.
b) Tyû leä löu hoaït cuûa döï aùn :
 Tyû leä löu hoaït =Giaù trò TSLÑ / Nôï ngaén haïn
Tyû leä löu hoaït >1
ÑAÙNH GIAÙ ÑOÄ AN TOAØN VEÀ TAØI CHÍNH

* An toaøn veà traû nôï
Trong caùc döï aùn coù voán vay thì phaûi xeùt kyõ ñoä an toaøn traû
nôï (Voán goác +laõi vay) haøng naêm Trong theå leä vay phaûi qui ñònh
.
chaët cheõ cuï theå soá voán vay, laõi suaát vay, thôøi haïn traû, cheá ñoä
vay (laõi töùc ñôn hay gheùp). Nguyeân taéc vay baèng ñoàng tieàn naøo
thì traû baèng ñoàng tieàn ñoù, neáu khoâng nhö vaäy thì phaûi qui ñònh
roõ töø ñaàu trong theå leä vay.
 a. Nghóa vuï traû nôï haøng naêm
 
Nghóa vuï traû nôï haøng naêm = Laõi vay phaûi traû haøng naêm +
Nôï goác phaûi traû haøng naêm
 
b. Khaû naêng traû nôï
Khaû naêng traû nôï = Khaû naêng taïo voán baèng tieàn cuûa döï
aùn / Nghóa vuï traû nôï
 Khaû naêng taïo ra tieàn cuûa döï aùn bao goàmlôïi nhuaän sau thueá,
ÑAÙNH GIAÙ ÑOÄ AN TOAØN VEÀ TAØI
CHÍNH
Baûng veà khaû naêng traû nôï qua
caùc naêm : Naêm 1
Chæ tieâu Naêm 2 ...

A. Khaû naêng taïo
tieàn :
I. Lôïi nhuaän sau
thueá
II. Khaáu hao

 
B. Nghóa vuï traû nôï
I. Laõi vay haøng naêm
II. Nôï daøi haïn ñaùo
haïn
C. Khaû naêng traû nôï
(=A/B)

Khaû naêng traû nôï qua caùc naêm caøng taêng caøng toát, vì
khaû naêng taïo tieàn caøng veà sau caøng cao, nghóa vuï traû nôï laïi
ÑAÙNH GIAÙ ÑOÄ AN TOAØN VEÀ TAØI
Baûng döï truø traû CHÍNH
nôï : tieâu
Chæ Naê Naêm1 Naêm 2 .... Naêm döï
m truø traû
heát nôï
A. Nôï ñaàu kyø A F= G(vay
E+
theâm)

B. Laõi B=%A

C. Nôï trong kyø C=A+
B
 
D. Traû trong kyø : D
Khaáu hao
Laõi roøng
E. Nôï cuoái kyø E=C- 0
D
Caùc chæ tieâu ñeå ñaùnh giaù an toaøn veà voán,
veà traû nôï seõ ñöôïc ñoái chieáu vôùi caùc chæ tieâu
chuaån tuøy theo ngaønh ngheà ñeå bieát ñöôïc coù an
ÑAÙNH GIAÙ ÑOÄ AN TOAØN VEÀ TAØI CHÍNH
* Phaân tích ñoä nhaïy cuûa döï aùn (Sensitivity Analaysis).
Ñoä nhaïy cuûa döï aùn cho thaáy ñöôïc tính oån ñònh cuûa döï
aùn tröôùc caùc bieán ñoäng khaùch quan, caùc ruûi ro coù theå xaûy ra
trong quaù trình thöïc hieän döï aùn.
Vieäc phaân tích ñoä nhaïy cuûa döï aùn chuû yeáu döïa vaøo kinh
nghieäm cuûa chuyeân gia.
Döï kieán nhöõng tình huoáng thay ñoåi aûnh höôûng ñeán saûn
löôïng hay giaù ñaàu vaøo, ñaàu ra cuï theå laø aûnh höôûng cuûa m oät
trong 2 yeáu toá doanh thu giaûm vaø chi phí taêng hoaëc ñoàng thôøi caû
hai. Töø ñoù tính laïi chætieâu lôïi nhuaän vaø caùc chætieâu hieäu quaû.
 

Neáu tính laïi caùc chætieâu ñoù vaãn ñaït ñöôïc thì döï aùn ñöôïc xem
laø oån ñònh vaø seõ ñöôïc chaáp nhaän. Möùc taêng giaûm duøng trong
phaân tích ñoä nhaïy coù theå ñeán 25% so vôùi ban ñaàu. Söû duïng
Table 2 chieàu treân Excel giuùp chuùng ta nhanh choùng xaùc ñònh keát
quûa khi thay ñoåi m giaù trò döõ lieäu ( Click vaøo m Data, choïn
oät enu
chöùc naêng Table).
Coù theå phaân tích ruûi ro cuûa döï aùn theo phaân tích m oâ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản