Bài hát ai nói yêu em đêm nay - Y Vân (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
394
lượt xem
85
download

Bài hát ai nói yêu em đêm nay - Y Vân (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ai nói yêu em đêm nay - y vân (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ai nói yêu em đêm nay - Y Vân (lời bài hát có nốt)

  1. Ai noùi yeâu em ñeâm nay. #c œœ œ J « « ‰ « « « « « « ‰ « « « « « Y Vaân »J »J »J »»»œ « »» »» »» ˆ ll « j ˆ « ====================== l & « « « « ˆ « l « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « j« « j j« jj« « « « « « « j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « = ‰ « « « « « « ‰ « « « « « « ‰ « « « « « Ai noùi yeâu em ñeâm nay Ai noùi yeâu em ñeâm mai Ai seõ yeâu em sau # « « « « #ˆ « « l « j j j j j ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « ========================= & w l ˆ « « « « ˆ « l « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « « « j jjj j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « =l jjjjj « « « « ˆ « naøy Son phaán naøo gieát ngaây thô AÙnh ñeøn naøo maøu ñôn coâi Leä sao nhieàu hôn möa # w œ ‰ œ œ œ œ »J œ ‰ œ « œ œ œ œ ‰ œ « œ « « »»» »J J »J »J »»œ »»» »» »»» »» »» »J « »J »J »J »»» »» ˆ »» »» »» l J « »J « « »»» ˆ »» ˆ « ========================= l & l l j « j « j « j ˆ = luõ Ai dìu böôùc em ñeâm nay Ai dìu böôùc em ñeâm mai Ai dìu böôùc em töông # « ‰ « « « « œ « ‰« « « « « « œ ‰ « « « «« « « « w l « « « « « »J l « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ »» ˆ « «« «j « jj j « « « « « « l »»» « ˆˆ ˆ « kj j ˆ «« « ========================= l & k ˆ ˆ « j j « ˆ ˆ« « « = « «ˆ ˆ ˆ « j « k kj j « ˆ j « « lai Nhòp chaân naøo ñöa raõ rôøi OÂi tieáng keøn ngheïn nhö tieáng khoùc Thöông cho ngöôøi moät kieáp voâ # « ‰ « « œ « œ. œ œ œ « « ‰ « « « « J »J »» « « w « ˆ « « ˆ »»» « l l »»» ˆ « j j « « j ˆ « ========================= l & l »»» »» » ˆ l ˆ j « « « « « = ˆ « ˆ « « j« ˆ jˆ j « duyeân Roài töøng ñeâm töøng ñeâm Qua bieát tay bao ngöôøi Moät laàn son nhaït # « ‰ « œ « « ...Ñôøi chaúng mong chôø ai Saép ñeán trong tay ngöôøi Ñôøi chaúng mong chôø « « « « « « & « ˆ « « »J « « « j « « ˙ ˆ »» ˆ ˆ l « « j « « _ « l « ‰ « _ _ « l « « . =l « ˆ « ========================= _ « « ˆ j « ˆ ˆ« « « ˙ ˆ « «« « ˆ « « ˆ j j « j ˆ « « « « j ˆ ˆ « j moâi cay ñaéng theâm trong ñôøi Taøn moät côn meâ beõ baøng moät mình ai Nghe nhö # « « « œ œ ‰ œ œ œ « « ai hoâng vaán vöông tô chuøng Taøn moät ñeâm sau qua moät baøn côø vui Töông lai « #ˆ ˆ « j « « « »»» j ˆ « œ œ w »J »J »» »» »»» J »J J « « »»» »» »»» ˆ ˆ= j « « j ========================= l & l l trong loøng gioâng toá ñang nuoát saâu Ai noùi yeâu em ñeâm # « ‰« « « « « « ‰ « « « « « tan thaønh söông kín trong nöûa khuya Ai noùi yeâu em ñeâm « « « « « « l « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ jjj jj « « « « « « « « « « « « lw j ˆ « jj j« ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j ========================= & « ‰ « « « « =l l « « « #ˆ « « j jj j j ˆ ˆ « ˆ « « « « « ˆ« ˆ « nay Ai noùi yeâu emñeâm mai Ai seõ yeâu em sau naøy Khi boùng chieàu thaån thôø # « ‰ « « « « « « ‰ œ œ œ « «« nay Ai noùi yeâu emñeâm mai Ai seõ yeâu em sau naøy Khi xeá chieàu phaán son « « « ˆ « « l « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « j j j j j J »J J « « « l w »»» »» »»» ˆ « « ========================= & ˆ j ˆ « ˆ« « Œ Ó l« ˆ « =” « rôi vuõ tröôøng chôït böøng men say Ai noùi yeâu em ñeâm nay. phai raõ rôøi cuoäc ñôøi buoâng say Ai noùi yeâu em ñeâm nay.
Đồng bộ tài khoản