Bài hát ân sâu nghĩa đầy - Nguyên Ly & Đinh Công Huỳnh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
226
lượt xem
40
download

Bài hát ân sâu nghĩa đầy - Nguyên Ly & Đinh Công Huỳnh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ân sâu nghĩa đầy - nguyên ly & đinh công huỳnh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ân sâu nghĩa đầy - Nguyên Ly & Đinh Công Huỳnh (lời bài hát có nốt)

  1. AÂn saâu nghóa ñaày. Nguyeãn Ly & Ñinh coâng Huyønh b2 œ œ « « « K » ˆ ˆ ˆ 4 »»» »K « « « » j kk l « « « « « « l « « « « « « « « «« j k k j jj ˆ ˆ _ ˆ ˆˆ « « ˆ « «« « « « « « j j ˆ ˆ « « ======================l & « ˆ « Nuùi cao soâng daøi tình naøo cho baèng tình Meï Nöôùc chaûy ñaù moøn tình Ngöôøi vaãn coøn theo naêm Suoái nguoàn aân tình daït daøo tuoân traøo theo tieáng Söõa Meï aám noàng ngoït ngaøo döôõng duïc con khoân b « « ˙ « « « « « « j « ˆ j ˆ « œ « »J j ˆ »» « œ. »J »» œ œ œ « »K »J»» J « »» »»» ========================= l & l l j ˆ= « Cha Tình Meï nuoâi con cao vuùt trôøi thaùng Beå caïn soâng saâu coù noùi ñöôïc khoùc Meï dìu con ñi trong coõi ngöôøi lôùn Meï hieàn che thaân boùng maùt ñôøi b «. « « « j _ « ˆ « ˆ « « « « j « l« « « ˆ ˆ ˆ ˆ k « « « « j j « k « « l « «. ˆ ˆ « « « « « « k « ˆ ˆ= « k « « « k _ ˆ « « « j j ˆ ˆ « « ========================= l & j « xa Tình Cha thöông con nghóa ñaày noàng thaém Tình chaêng Tinh Cha bao la muoân truøng thaúm saâu Tình ta Coøn Cha naâng niu aáp uû töøng böôùc Tình con Laø sao treân cao saùng ngôøi ngaøn höôùng Tình b « « œ œ œ œ « « »K »J »J»» »J »» ˙ »»» œ œ »»» »J œ »K œ »K & j k ˆ ˆ »» « « »» ========================= l l l »» »» »» = Meï tình Cha chöùa chan Xin ôn Meï ngaøn naêm ngaát cao Meï tình Cha thieát tha Meï laø nôi naùu nöông b « « j ˆ « « « « « l « « « « « k k j ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « œ œ »J »J »» »» ========================= l & « « œ œ œ ˆ ˆ »J »K »K l « « »» »» »» = j j « « j ˆ « Trôøi gìn giöõ Meï Cha Xin cho Ngöôøi ñöôïc ôn thaùi « « b « ˙ « « ˆ « « « ˆ « « l « j _ « « j ˆ « « « « « k ˆ « ˆ « « j « =l k « ˆ « ========================= & l « j ˆ « j ˆ « hoaø Troïn ñôøi thuyû chung beân b « « ˆ « « « j ˆ « « « ˆ « j « « l « « j l « « ˆ « « « j j ˆ ˆ « « ˙ »»» œ »J l »» D.C. j ˆ « ========================= & =” nhau Giöõ troïn nghóa naëng tình saâu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản