Bài hát anh cho em mùa xuân - Nguyễn Hiền (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
801
lượt xem
182
download

Bài hát anh cho em mùa xuân - Nguyễn Hiền (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát anh cho em mùa xuân - nguyễn hiền (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát anh cho em mùa xuân - Nguyễn Hiền (lời bài hát có nốt)

  1. Anh cho em muøa Xuaân. thô : Kim Tuaán ### 2 « « « « % « « « « « « « « « « « « « ˆ ll « ˆ « ˆ « « l «. « « « « « ˆ « « « nhaïc : Nguyeãn Hieàn ««« « ˆˆ« « ˆ. « « « ˆ ˆ « « & 4 ˆ k ====================== l « _ « _ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ « « = ˆ « ### « ≈ « « ˆ ˆ l « ˆ « « « l »œ. œ ˆ ˆ ˆ l « « « « . « « « « »» »»» « « « Anh cho em muøa Xuaân Nuï hoa vaøng môùi nôû Chieàu Ñoâng naøo nhung «« « « « « « & «« « ˆ « « ˙ ˆ « « l ˆ j ========================= « « « « « _ « « « « _ k ˆ « « « « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « « ### « «« « « « ˆ « ˆ ˆ « «« ñaày Chaân «böôùc moøn heø phoá Maét buoàn vin ngoïn « « « « « « ˆ « « « « « . « « « « «« « « « « « « nhôù Ñöôøng lao xao laù ˙ »»» œ « « « « ˆ. »J k ˆ « « ˆ « & l »» ≈ ˆ ˆ « ˆ l « « « =========================l « ˆ « ˆ « « «« ˙ l « _ « _ ˆ l «« « « « « « ˆˆ « ˆ « ˆ ### « « « « « « « ˙ « ≈ « « « ˆ l « « « « ˆ l œ. »»»œ « ˆ « l « l « « « « « « « caây Anh cho em muøa Xuaân Muøa Xuaân naøy taát caû Loäc non vöøa traåy laù « « « « «. « ˆ « « »»» ˆ « « « « « « ˆ j _ « « « _ ˆ « « « ========================= & ˆ « « ˆ ˆ k ˆ « « ˆ « ˆ ### « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « « « « « ˆ « « ˆ « l « l « « ˆ ˆ ˆ l « « « « « Lôøi thô thöông coõi ñôøi Baày chim luøa vaït naéng Trong khoùi chieàu chôi vôi ˆ ˆ « « « « « « « ˆ ˆ ll ˙ « « « « « « « « « « « « _ « « « « « ========================= & _ « « ˆ « l _ ˆ ˆ « « ˙ « _ « « ˆ « ˆ « « ### »œ »œ ˙ « « « « « »œ »œ ˙ « ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ »» »» »» »»»œ »»»œ »»»»œ œ »»»œ « Ñaát Meï gaày coû uùa Ñoàng xa xanh maáy muøa Ngoaøi ñeâ dieàu caêng »» »» ˆ « « « « « « l »»» « =========================l & »» » l » l l « ˙ « ### « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « «« « « « «« « « « «« « « « «« « « « « «« « « « ˆ« « ˆ « «ˆ « « ˆ «« gioù Thoaûng caâu hoø ñoâi löùa Trong xoùm vang chuoâng chuøa « « «« l ˙ « « ˆ =========================l & « « « « «« l ˙ l « « « _« ˆ ˆ ˆ «ˆ « « « ˆ « l ˆ « «« « # ## ˙ «« « « »»» l œ ≈ « « « ˆ l l « ˆ « ˆ « « l « . « « « « l « « « l « « « « « « « « « « « « « « « ««« ˆ « « « ˆ. « ˆ « « ˆ « « « « ˆ « « ˙ traêng saùng soi lieáp döøa Con soâng daøi maáy nhaùnh caùt traéng bôø queâ »J »» ========================= & « ˆ « « « « «« ˆ k ˆ « « ˆ _ ˆ _ « ˆˆ« « ˆ ˆ « ### « « «« « « « « « « « « « » xöa Anh cho em muøa Xuaân treû noâ duøa khaép trôøi Nieàm yeâu ñôøi phôi phôùi & « ≈ _ « « ˆ l _. ˆ « « ˆ l »»»œ. »»»œ ˆ ˆ ˆ l ˙ =l j k« « ˆ ˆˆ « « « « ˆ « «« « « ˆ « « ˆ « « « « « « ========================= ˆ « « « »» « « « « « ### œ « « « « « « ˆ « « « « »J ≈ « « ˆ ˆ l « ˆ « « « « l ˆ . « « « « l «« « l « ≈ « « « =l « « « « « « « « « « « « « «« « « « Baøn tay thôm söõa ngoït Giaûi ñaát hieàn chim hoùt Maùi nhaø xinh keà nhau »» ˆ « « « kˆ « « « « ˆ. « « ˆ ˆ « ========================= & ˆ « _«_ ˆ « «˙ ˆ _ ˆ« « j ˆ «« ˆ «« « ˆ ˆ« « ˆ « « « ˆ ˆ« « « «ˆ k « ### « « « « « »œ . œ ˆ « « fi « « « « « « «« « « »»» « ˆ ˆ l « l « ≈ « « ˆ ˆ l l « « « « ˙ %fi yeâu non nöôùc ˆ ˆ «« « ˙ Anh cho em muøa Xuaân Ñöôøng hoa vaøng phoá nhoû Nhaïc chan hoøa ñaây ñoù Tình « . ˆ « « « l »» «ˆ« « « ««« ˆ =========================l & _ ˆ « ˆ « « « « « « « ˆ« « « j k « « « = naøy Baøi thô coøn xao xuyeán Rung naéng vaøng ban mai U U cho em muøa... ...mai # « ## « « « ≈« « « « ˙ « « « U œ Œ ˆ ≈ « « « ˆ ll « j « « « « « j « « « « l »˙ »œ Anh « ˆ ˆ « « ˙ k ˆ « « « « « « ========================= & l « ˆ « ˆ ˆ « ˆ »»» k « ˆ l »» » = ” Anh cho em muøa Xuaân Nhaïc thô traøn muoân loái.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản