Bài hát anh đã yêu bao lần - Nhật Vũ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
110
lượt xem
15
download

Bài hát anh đã yêu bao lần - Nhật Vũ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát anh đã yêu bao lần - nhật vũ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát anh đã yêu bao lần - Nhật Vũ (lời bài hát có nốt)

  1. Anh ñaõ yeâu bao laàn. thô : Quyønh Chi #3 « « « « nhaïc : Nhaät Vuõ 4 «. _ ˆ « l « « « « « « « ˙ « l « ˆ »»»œ »»œ ˙. » & ˆ « « ˆ j « ˆ « « « ====================== l ˙ « l »» = « « « œ ˆ « »J « « Anh ñaõ yeâu bao laàn Böôùc chaân daãn vaøo mô # « « « « « ˆ « «. œ. »»» « « « ˆ « «. ˆ « ˆ « « ˆ « « j ˙ « »» =========================l l & l l « l «. ˙ « œ œ »œ »J »» » « « Hoàn laïc vaøo coõi thô AÙnh traêng hoaø bieån roäng # œ. »»» »» » » ˙. « ˆ « ˆ « « »»» «. « =========================l & l l ˆ « « « « l ˙. ˆ « j « »»» »J « « œ ˆ « Anh ñaõ yeâu bao laàn Tình ñaày naêm thaùng qua # « « «. ˆ « »» « « l « . « « ˆ « « ˙ « «. ˆ « « œ »œ « »»» » l ˙ . j ˆ « =========================l l & l »»» »J œ »»œ »œ Coøn vöông hay nhaït nhoøa Trong voøng tay kyû nieäm # œ. »»» »» » »» ˙ »»» « « « « œ »œ »»» » ˙. ˆ » « l ˙ =========================l & l « l »» »J »» » œ œ »œ Anh ñaõ yeâu bao laàn Coøn gì ñeå chôø troâng # œ. »»» »» » » ˙ »»» œ ˙ #œ »œ »»» »» ˙. »»» »»» =========================l l & »»» l l l Anh ñaõ yeâu bao laàn Coøn gì anh mô theâm # « « « « »»»œ »œ «. « ˆ « l « « « « « ˆ « « l « ˆ « « =========================l & ˆ « « _ j ˆ ˙ « ˙ « » l ˙. »»» « « « « œ « « Anh ñaõ yeâu bao laàn Trao nhaän nhöõng nuï hoân # « « « « œ. »J « « & «. ˆ « ˆ « « ˆ j « « ˆ « « «. ˙ « »»» »» « « l « . =========================l l l « ˆ ˆ « ˙ « »J »» » œ œ »œ « « Hoàn traøn ngaäp ñaém say Giaác mô naøo eâm ñeàm # œ. »»» »» » » « « « & l ˙. »»» «. l « =========================l ˆ « « « « l ˙. ˆ « j ˆ « « ˆ »»» Anh ñaõ yeâu bao laàn Tình naøo nay ñaõ qua # « œ ˆ « »J « « « « »J »» » œ #œ »œ »» » » ˙. »»» & «. ˆ « »» « « l ˙ . « « ˆ « « l «. ˆ « ========================= l ” Tình yeâu naøo ôû laïi Tình yeâu naøo bay xa.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản