Bài hát anh đành biến mất - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
132
lượt xem
25
download

Bài hát anh đành biến mất - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát anh đành biến mất - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát anh đành biến mất - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Anh ñaønh bieán maát. £ Vuõ thaønh An ## c « « « « « « « « « « & «. ˆ « « « « « l «. j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « « _ _ « « _. ====================== l ˆ « « « « ˆ « « « ˆ _ ˆ « « « = ˆ Neáu xa em laø yeâu em anh cuõng ñaønh bieán maát « «£ « « « « « Neáu yeâu em laø xa em anh cuõng ñaønh bieán maát ## Œ »œ œ œ »»» »»» œ »»» « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ « « « ˙ » ========================= l & l « « ˆ « ˆ « « ˆ= « « £ thoâi Anh bieán maát thoâi ñeå traû laïi em cuoäc soáng töï thoâi Anh bieán maát thoâi ñeå traû laïi em cuoäc soáng thaûnh ## « « « « « « «£ « « ˙ « Œ £ « « « « « « « « « _ _ l « _ « _ _ ˆ « ˆ « « _ « « « « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « « « ========================= l & « « ˆ _ « ˆ « _ « _= « ˆ « ˆ « _ « « « « ˆ « do ñeå traû laïi em nieàm vui ñôïi chôø giaác moäng thôi ñeå traû laïi em ngaøy thaùng tuyeät vôøi ñoâi maét ngôøi ## Œ ‰ « «l « « «£ « « « « #ˆ « £ « « « « ˆ ˆ « « «= « «. _ « « « « « j ˆ ˙ « « l« « ˙ « «_ « _« ˆ «ˆ« ˆ« ˆ « « ˆ « ˆ « « « ========================= l & « « « ˆ « _ ˆ « coøn xanh mô Traû laïi em cuoäc soáng yeân vui vôùi tieáng xinh töôi Traû laïi em lôøi noùi ñôn sô vôùi taám ## »»» »» »»»œ œ œ œ . »»» »œ œ & «. « « _ ‰ « ˆ l œ « « « ˆ « « « »»» ========================= » » »»» » =l _ ˆ « _ « « ˆ ˆ « j « £ cöôøi vôøi vôïi Traû laïi em moäng öôùc nôi xa Ñöôøng töông loøng roäng môû Traû laïi em voïng ngoùng xa xoâi Moät töông £ ## œ »œ œ œ »»» œ »J « « »»» » »»» ‰ »» ========================= l & l œ »»» « « ˆ ˆ « « œ. »»» œ »J »» = lai roäng phôi phôùi böôùc thong dong ñöôøng em aám lai ñaày aùnh saùng böôùc ñi treân ñöôøng hoa aám ## « £« « « « « « « ‰ « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ˙ l _ _ ˆ « « ========================= & « ˆ « ˆ « « ˆ _ _ « « ˆ « ˆ « « l « Ó = ˙ « ” eâm moät soá phaän anh thaät loøng caàu chuùc cho em. vui haïnh phuùc thaät anh moät loøng caàu chuùc cho em.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản