Bài hát ánh trăng của em - Nhật Ngân (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
156
lượt xem
23
download

Bài hát ánh trăng của em - Nhật Ngân (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ánh trăng của em - nhật ngân (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ánh trăng của em - Nhật Ngân (lời bài hát có nốt)

  1. AÙnh traêng cuûa em. #2 Nhaät Ngaân »J »J « « 4 œ œ « « l œ »» »» ˆ ˆ j j « « »»» « œ « »J j ˆ »» « ====================== l & l j « « « ˆ « j « = « ˆ « « ˆ « Ba em thöôøng hay noùi mai moát khi yeân bình # « « & « « « j « ˆ j « ˆ « « j « ˆ «. « « « « j « ˆ « « =========================l « « j l _ ˆ « « ˆ « j l _ ˆ « « « _ ˆ « j ˆ « ba seõ ñöa em veà vui cuøng aùnh traêng # « « « « «. « « « œ »J »» œ »J »» « ˆ j « j ˆ « & ˆ « j ˆ « l « =========================l ˙ « l queâ daáu yeâu Traêng nôi vuøng queâ # œ & »»» « « j œ ˆ « »J »» l j « « « ˆ « j « « ˆ « « « « « « l l « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « j « « j « j j ========================= ˆ « ñoù trong saùng hôn nôi naøy em thaáy caây ña # «. «. « l « « « « ˆ ˆ l « « « j « « ˙ & « _ ˆ « « j ˆ « « _ « _ ˆ « j « « ˆ « j l « =========================l ˆ « « giaø chuù Cuoäi cuøng Haèng Nga muùa ca # œ »»» œ »»» œ. »»» œ l œ œ œ « l « »J »» »J »J »J « »» =========================l & “{ l »» »» j ˆ « « ˙ « Traêng ôi traêng em öôùc mô mau yeân bình Traêng ôi traêng xin saùng soi queâ höông mình # « « « « «. « « œ « « œ l « ˆ » « l »J ˆ « »J = 1. & ˆ « ˆ « l ˆ « j ˆ « »» j j « « » ========================= Ñeâm Trung Thu em muùa ca cuøng traêng Ñeâm Trung Thu em... # ˙ »»» œ »J « « j ˆ « j « « « ˆ « « « j l « 2. »» ˆ « ========================= & { ” ˙ « =” saùng ...muùa ca beân chò Haèng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản