Bài hát áo lụa hà đông - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: lamnhattien

Tham khảo tài liệu 'bài hát áo lụa hà đông - ngô thụy miên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát áo lụa hà đông - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

AÙo luïa Haø Ñoâng.
thô : Nguyeân Sa
nhaïc : Ngoâ Thuïy Mieân
bc« «
« « ll «. « « « « l «.
« «
ˆ « « « « _ « ˙
« ˆ «
======================
& ˆ ˆ j j ˆ
ˆ ˆ _ « « « ˆ l « . « œ « =l
« « « »»» « «
« « ˆ ˆ
« « j « «
ˆ «
«
« « « « j
« «
ˆ « ˆ
«

« « « « « « «« «
Naéng Saøi goøn anh ñi maø chôït maùt Bôûi vì em maëc aùo luïa Haø

b «.
«
˙
« « « «.
« « ˆ « « « « « «.
ˆ ˆ l « ˆ ˆ « ˆ«l ˙
« j
« ˆ «« «
ˆ
=========================l
& j
« « «
« ˆ l «. « « « «
« « ˆ _ « « _
« « « « ˆ « «
ˆ
« ˆ « ˆ ˆ
« j
j j
«
ñoâng Anh vaãn yeâu maøu aùo aáy voâ cuøng Anh vaãn yeâu maøu aùo aáy voâ


& b _.
« « « « « « « «
« « l « « « « « l «.
« « « « _ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ « « « j «
˙
«
=========================l « _ l «. _ « _ «
« ˆ « « « « «
_ _ « _ ˆ _ «
« « ˆ « « « ˆ
«
«
_
˙
« «
ˆ «
_
ˆ
« _ «
ˆ «
« « j
«
ˆ
«
«
«
«
ˆ
cuøng Anh vaãn nhôù em ngoài ñaây toùc ngaén Maø muøa thu daøi laém ôû chung

b «
«. « « l « « œ œ « l «.
« « «.
« ˆ « »J »»» « «
« «
ˆ « « ˆ »» j
ˆ «
« ˙
=========================
& »» »»»» »»»
« »J « «
œ œ l œ. « œ « « l
ˆ »» ˆ ˆ
j
« « « j
˙
« ˆ j
«
quanh Linh hoàn anh voäi vaõ veõ chaân dung Baøy voäi vaõ vaøo trong hoàn môû

b «.
«
˙
« œ »»œ œ . « œ œ »»»œ ˙ .
»»»
» l
»»» « »»» »»
j
ˆ
«
=========================l
&
»»» « « «. « œ
« ˆ « « »»» « «
ˆ « l ˆ ˆ
« « « « j « «
l « ˆ
ˆ «
cöûa Em chôït ñeán chôït ñi anh vaãn bieát Trôøi chôït möa chôït naéng chaúng vì

b «.
«
˙
« « « «. « « « « «.
« « l « « « « « l «
ˆ ˆ ˆ « « « « «
« « « ˆ ˆ __ ˙
« « «
« ˆ l «. « « « «
« « ˆ
ˆ « « « #_ _ _
=========================l
& j __ˆ ˆ
« « « j j « «
ˆ ˆ _ _
« « « «
« ˆ j
« ˆ
«
ñaâu Nhöng sao ñi maø khoâng baûo gì nhau Ñeå anh goïi tieáng thô buoàn voïng
« « « « œ « «
« « « . « »» « «
b «
& _.
« « « l «. « « « « l ˙.
« ˆ
« _ «
« «
« ˆ
ˆ « « « « « «
j j
ˆ _ ˆ ˆ «
j
« « « « «
=========================l « « « «
ˆ « l ˆ ˆ » ˆ «
«
ˆ j « «
ˆ
«
«
_
˙
« _
ˆ
«

« « « « « « «« «
laïi Em ôû ñaâu hôõi muøa thu toùc ngaén Giöõ hoä anh maøu aùo luïa Haø

b «.
«
˙
« « « «.
« « ˆ « « « «« «
« ˆ l « ˆ ˆ « ˆ ˆ l ˙.
ˆ j
« ˆ «« «
« « « « « « ««
« « «.
« « l ˆ « « « «ˆ
ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ«
«
& j
« «
=========================l jj
« « « ««
«

« «
ñoâng Anh vaãn yeâu maøu aùo aáy voâ cuøng Anh vaãn yeâu maøu aùo aáy voâ

« «
« « « « œ »œ « «
b «
«. ˆ ˆ l «.
« ˆ
« « »J »»
ˆ »»
j
« «
j
ˆ l w
«
=========================
& ˙
«
l ˙.
« Œ ”
«
cuøng Anh vaãn yeâu maøu aùo aáy Em ôi.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản