Bài hát áo lụa hà đông - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: lamnhattien

Tham khảo tài liệu 'bài hát áo lụa hà đông - ngô thụy miên (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát áo lụa hà đông - Ngô Thụy Miên (lời bài hát có nốt)

 

  1. AÙo luïa Haø Ñoâng. thô : Nguyeân Sa nhaïc : Ngoâ Thuïy Mieân bc« « « « ll «. « « « « l «. « « ˆ « « « « _ « ˙ « ˆ « ====================== & ˆ ˆ j j ˆ ˆ ˆ _ « « « ˆ l « . « œ « =l « « « »»» « « « « ˆ ˆ « « j « « ˆ « « « « « « j « « ˆ « ˆ « « « « « « « «« « Naéng Saøi goøn anh ñi maø chôït maùt Bôûi vì em maëc aùo luïa Haø b «. « ˙ « « « «. « « ˆ « « « « « «. ˆ ˆ l « ˆ ˆ « ˆ«l ˙ « j « ˆ «« « ˆ =========================l & j « « « « ˆ l «. « « « « « « ˆ _ « « _ « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « j j j « ñoâng Anh vaãn yeâu maøu aùo aáy voâ cuøng Anh vaãn yeâu maøu aùo aáy voâ & b _. « « « « « « « « « « l « « « « « l «. « « « « _ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j « ˙ « =========================l « _ l «. _ « _ « « ˆ « « « « « _ _ « _ ˆ _ « « « ˆ « « « ˆ « « _ ˙ « « ˆ « _ ˆ « _ « ˆ « « « j « ˆ « « « « ˆ cuøng Anh vaãn nhôù em ngoài ñaây toùc ngaén Maø muøa thu daøi laém ôû chung b « «. « « l « « œ œ « l «. « « «. « ˆ « »J »»» « « « « ˆ « « ˆ »» j ˆ « « ˙ ========================= & »» »»»» »»» « »J « « œ œ l œ. « œ « « l ˆ »» ˆ ˆ j « « « j ˙ « ˆ j « quanh Linh hoàn anh voäi vaõ veõ chaân dung Baøy voäi vaõ vaøo trong hoàn môû b «. « ˙ « œ »»œ œ . « œ œ »»»œ ˙ . »»» » l »»» « »»» »» j ˆ « =========================l & »»» « « «. « œ « ˆ « « »»» « « ˆ « l ˆ ˆ « « « « j « « l « ˆ ˆ « cöûa Em chôït ñeán chôït ñi anh vaãn bieát Trôøi chôït möa chôït naéng chaúng vì b «. « ˙ « « « «. « « « « «. « « l « « « « « l « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « ˆ ˆ __ ˙ « « « « ˆ l «. « « « « « « ˆ ˆ « « « #_ _ _ =========================l & j __ˆ ˆ « « « j j « « ˆ ˆ _ _ « « « « « ˆ j « ˆ « ñaâu Nhöng sao ñi maø khoâng baûo gì nhau Ñeå anh goïi tieáng thô buoàn voïng « « « « œ « « « « « . « »» « « b « & _. « « « l «. « « « « l ˙. « ˆ « _ « « « « ˆ ˆ « « « « « « j j ˆ _ ˆ ˆ « j « « « « « =========================l « « « « ˆ « l ˆ ˆ » ˆ « « ˆ j « « ˆ « « _ ˙ « _ ˆ « « « « « « « «« « laïi Em ôû ñaâu hôõi muøa thu toùc ngaén Giöõ hoä anh maøu aùo luïa Haø b «. « ˙ « « « «. « « ˆ « « « «« « « ˆ l « ˆ ˆ « ˆ ˆ l ˙. ˆ j « ˆ «« « « « « « « « «« « « «. « « l ˆ « « « «ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ« « & j « « =========================l jj « « « «« « « « ñoâng Anh vaãn yeâu maøu aùo aáy voâ cuøng Anh vaãn yeâu maøu aùo aáy voâ « « « « « « œ »œ « « b « «. ˆ ˆ l «. « ˆ « « »J »» ˆ »» j « « j ˆ l w « ========================= & ˙ « l ˙. « Œ ” « cuøng Anh vaãn yeâu maøu aùo aáy Em ôi.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản