Bài hát áo trắng học trò - Vy Nhật Tảo (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: lamnhattien

Tham khảo tài liệu 'bài hát áo trắng học trò - vy nhật tảo (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát áo trắng học trò - Vy Nhật Tảo (lời bài hát có nốt)

AÙo traéng hoïc troø.
Vy Nhaät Taûo
»»» »» »»» »» » »»»
»»»
# C ˙ »œ œ »œ »»œ w ˙ »œ _ »œ œ œ œ « « « « ˆ ˙
» »
œ » » J ««
»» » »»» »» œ « « « ˆ « »»»
««
====================== l
& l l l » »»» ˆ ˆ l ˆ « =
« « « «
j

%
# ˙ »œ « «
»»» « « « « ˆ « «
« « « «
« « « «
»» »œ « « l
ˆ «
ˆ «. ‰ « l l « « « « l « Œ ‰ « l «
»» « « w l ˙
«
=========================l
& « « ˙ ˆ « « ˙
ˆ
j
« « «
« « ˆ « «
« ˆ « ˙
ˆ
j
« « ˆ « « ˆ
ˆ
Naøy em coâ hoïc troø hoàn nhieân giöõa phoá chôï ñoâng
(Naøy) em co hoïc troø ngoài nghe nhöõng khuùc tình ca

# «
« Œ ‰ « »œ œ »œ œ Œ ‰ œ
˙
« « » »» » »»
j
ˆl » » » »
«
=========================
& »» »J « «
»J l »œ œ »œ œ ‰ œ « ˆ l
»» »»» »» »»» »» « «
ˆ «
«
phaát phôùi caùnh aùo traéng aùnh maét saùng loùng laùnh maõi nhìn ai
yeâu maõi boùng daùng aáy anh muoán caát tieáng haùt haùt veà em

# « « « « Œ ‰ « « « « « « « «
«.
˙
« « « ˙
« ˆ l«
« «
ˆ « «l «
« ˙
« « « « l« Œ ‰«l «
ˆ ˆ ˆ «
« « « «
=========================l
& « «
˙
«
« « « «
« « « «
ˆ « « ˆ
ˆ ˆ
j
ˆ
« « ˙ j
ˆ
«
Döôøng nhö noãi taâm tình coøn vöông vaán qua maøu maét
Roài nhö gaõ si tình moäng mô maõi treân heø phoá

# ˙ Œ ‰« ˙ »œ œ »œ »»œ œ œ . ‰ « « «
»» »»» »» » »J »» « « « « «
»»» « l »»»
j
ˆ
«
=========================l
& l »» » ˆ ˆ ˆ «. « « « « «
« « « l «
j « «
« « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ
ˆ « « « «
j
vì em thöùc trong muøa thi hay laø vì mô nghó ñeán chuyeän tình
Loøng anh vaãn luoân thaàm yeâu yeâu voâ cuøng chieác aùo traéng dòu hieàn

˙ »œ »»»» »œ »œ »J œ œ « . ˙ . œ ˙ . «
# _ œ
˙
»»» »œ »»»œ »œ »»»œ w
»» »» »»» » »»» » »»œ »» »» « »» »»» »» «
& w l
=========================ll l l » » ˆ l»
« l» ˆ
«
(nhaïc ... ...) Tha thieát mong ñöôïc
# ˙. « œ ˙ . œ ˙ . œ w Œ ‰ « »œ »»œ »œ œ w
»»» »»»
»»» « l w l ˙.
ˆ
« »»»
=========================l
&
»
l »» »»» l »»» l l
« »» » »» »»»
j
ˆ
« l
ñoùn em veà Ñöùng döôùi caây phöôïng xöa ngoùng troâng phöôïng nhö möa rôi rôi
# Œ ‰ œ »œ œ »œ œ w ˙ . œ ˙ . « ˙ .
»J »» »»» »» »»» «
»»
=========================
& l l »»» »»» »»
l» « l »»»
ˆ
« « l w l ˙. œ l ˙. œ l
ˆ
« »»» »»» »»
» »»»

%
« « œ. œ ˙
Ñeå loøng anh chôi vôi Noâ nöùc nghe hoài troáng tan tröôøng Nghe tieáng ve gôïi
# ˙. œ w
»»» Œ ‰ »J »œ »»œ »œ »»»œ ˙ . « « »»» »J »»» ˙. ‰ «
»»»
»»»
l »»œ »» »» l »»»
=========================
& l
« «
ˆ ˆ l
« »» l «”
j
ˆ
«
noãi nhôù thöông Anh nhö keû tha höông trôû veà coá höông. Naøy...
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản