Bài hát áo trắng học trò - Vy Nhật Tảo (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: lamnhattien

Tham khảo tài liệu 'bài hát áo trắng học trò - vy nhật tảo (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát áo trắng học trò - Vy Nhật Tảo (lời bài hát có nốt)

 

  1. AÙo traéng hoïc troø. Vy Nhaät Taûo »»» »» »»» »» » »»» »»» # C ˙ »œ œ »œ »»œ w ˙ »œ _ »œ œ œ œ « « « « ˆ ˙ » » œ » » J «« »» » »»» »» œ « « « ˆ « »»» «« ====================== l & l l l » »»» ˆ ˆ l ˆ « = « « « « j % # ˙ »œ « « »»» « « « « ˆ « « « « « « « « « « »» »œ « « l ˆ « ˆ «. ‰ « l l « « « « l « Œ ‰ « l « »» « « w l ˙ « =========================l & « « ˙ ˆ « « ˙ ˆ j « « « « « ˆ « « « ˆ « ˙ ˆ j « « ˆ « « ˆ ˆ Naøy em coâ hoïc troø hoàn nhieân giöõa phoá chôï ñoâng (Naøy) em co hoïc troø ngoài nghe nhöõng khuùc tình ca # « « Œ ‰ « »œ œ »œ œ Œ ‰ œ ˙ « « » »» » »» j ˆl » » » » « ========================= & »» »J « « »J l »œ œ »œ œ ‰ œ « ˆ l »» »»» »» »»» »» « « ˆ « « phaát phôùi caùnh aùo traéng aùnh maét saùng loùng laùnh maõi nhìn ai yeâu maõi boùng daùng aáy anh muoán caát tieáng haùt haùt veà em # « « « « Œ ‰ « « « « « « « « «. ˙ « « « ˙ « ˆ l« « « ˆ « «l « « ˙ « « « « l« Œ ‰«l « ˆ ˆ ˆ « « « « « =========================l & « « ˙ « « « « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ j ˆ « « ˙ j ˆ « Döôøng nhö noãi taâm tình coøn vöông vaán qua maøu maét Roài nhö gaõ si tình moäng mô maõi treân heø phoá # ˙ Œ ‰« ˙ »œ œ »œ »»œ œ œ . ‰ « « « »» »»» »» » »J »» « « « « « »»» « l »»» j ˆ « =========================l & l »» » ˆ ˆ ˆ «. « « « « « « « « l « j « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j vì em thöùc trong muøa thi hay laø vì mô nghó ñeán chuyeän tình Loøng anh vaãn luoân thaàm yeâu yeâu voâ cuøng chieác aùo traéng dòu hieàn ˙ »œ »»»» »œ »œ »J œ œ « . ˙ . œ ˙ . « # _ œ ˙ »»» »œ »»»œ »œ »»»œ w »» »» »»» » »»» » »»œ »» »» « »» »»» »» « & w l =========================ll l l » » ˆ l» « l» ˆ « (nhaïc ... ...) Tha thieát mong ñöôïc # ˙. « œ ˙ . œ ˙ . œ w Œ ‰ « »œ »»œ »œ œ w »»» »»» »»» « l w l ˙. ˆ « »»» =========================l & » l »» »»» l »»» l l « »» » »» »»» j ˆ « l ñoùn em veà Ñöùng döôùi caây phöôïng xöa ngoùng troâng phöôïng nhö möa rôi rôi # Œ ‰ œ »œ œ »œ œ w ˙ . œ ˙ . « ˙ . »J »» »»» »» »»» « »» ========================= & l l »»» »»» »» l» « l »»» ˆ « « l w l ˙. œ l ˙. œ l ˆ « »»» »»» »» » »»» % « « œ. œ ˙ Ñeå loøng anh chôi vôi Noâ nöùc nghe hoài troáng tan tröôøng Nghe tieáng ve gôïi # ˙. œ w »»» Œ ‰ »J »œ »»œ »œ »»»œ ˙ . « « »»» »J »»» ˙. ‰ « »»» »»» l »»œ »» »» l »»» ========================= & l « « ˆ ˆ l « »» l «” j ˆ « noãi nhôù thöông Anh nhö keû tha höông trôû veà coá höông. Naøy...
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản