Bài hát ba ngọn nến lung linh - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: lamnhattien

Tham khảo tài liệu 'bài hát ba ngọn nến lung linh - ngọc lễ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát ba ngọn nến lung linh - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt)

 

  1. Ba ngoïn neán lung linh. # »œ œ »œ œ »» »» »» »»» « »œ »»»œ »œ »»»œ œ Œ »œ œ »œ »»»œ Ngoïc Leã. c Ó « ˙ »» »» »» »» »» »» ======================l & ll « l » Ba laø caây neán hoàng Meï laø caây neán xanh Con laø caây neán # « »» »»» l »»» « « « « « »œ œ »œ œ œ Œ « « « ˆ « « « « « l ˙ ˆ « ˆ « « « »œ »»»œ »œ œ »œ »» & « ˙ « »» »» ========================= l « « ˆ »» »»»» = »» hoàng Ba ngoïn neán lung linh A aø aù a a Thaép saùng moät gia # « »»» œ. »œ œ »œ ˙ Œ » »»» »» »»» œœ œ œ œ ˙ » » » » » » «. ˙ « “{ » ========================= l & l »»» »»» »»» »» »» »» = ñình Gia ñình gia ñình OÂm aáp ta nhöõng ngaøy thô Gia ñình gia ñình OÂm aáp ta nhöõng ngaøy thô # »œ »»œ »»œ »œ œ œ »»»œ œ »»» »»» œ. œ œ »» » » »» »»» »»» » »» »»» »œ »» ˙ »»» ========================= l & l = Cho ta bao nhieâu nieàm thöông meán Gia ñình gia ñình Cho ta bao nhieâu nieàm thöông meán Gia ñình gia ñình # »œ »»»œ »»»œ œ œ « ≈ »» »»» »»» « ˙ « ≈ »» »»» « « « « « ˙ »œ »»»œ œ ˆ ˆ « « « « « ========================= & l ={ ” Vöông vaán böôùc chaân ta ñi AÁm aùp traùi tim quay veà »»»œ »»»œ »»»œ »œ œ œ _ œ »» »»» »»» œ »»» »»» Beân nhau moãi khi ñôùn ñau Beân nhau ñeán suoát cuoäc ñôøi. # »œ »»»œ »»»œ »œ »œ œ »œ œ »» »»» » »» » »»» & “{ » » ========================= l l = Lung linh lung linh tình Meï tình Cha Lung linh lung linh cuøng moät maùi nhaø # »œ »»»œ »»»œ »œ œ œ »»œ œ œ œ »œ » » 1.»»œ »»œ »»œ »œ _ _ _ œ »» »»» »» »» » » »»» » » » »» »» »» »» »»» ========================= & l ={ ” Lung linh lung linh cuøng buoàn cuøng vui Lung linh lung linh hai tieáng gia ñình # 2. »»»œ œ »»» »»»œ œ »»» _ œ »»» œ »»» _ _ œ »»» w ========================= & l =” Lung linh lung linh hai tieáng Gia Ñình
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản