Bài hát ba ngọn nến lung linh - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: lamnhattien

Tham khảo tài liệu 'bài hát ba ngọn nến lung linh - ngọc lễ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát ba ngọn nến lung linh - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt)

Ba ngoïn neán lung linh.
# »œ œ »œ œ
»» »» »» »»» « »œ »»»œ »œ »»»œ œ Œ »œ œ »œ »»»œ
Ngoïc Leã.
c Ó «
˙ »» »» »» »» »» »»
======================l
& ll « l »
Ba laø caây neán hoàng Meï laø caây neán xanh Con laø caây neán

# « »» »»» l »»» « « « « «
»œ œ »œ œ œ Œ « « « ˆ «
« « « « l ˙
ˆ « ˆ « «
« »œ »»»œ »œ œ »œ
»»
& «
˙
« »» »»
========================= l «
«
ˆ »» »»»» =
»»
hoàng Ba ngoïn neán lung linh A aø aù a a Thaép saùng moät gia

# « »»»
œ. »œ œ »œ ˙
Œ » »»» »» »»» œœ œ œ œ ˙
» » » » » »
«.
˙
« “{ »
========================= l
& l »»» »»» »»» »» »» »» =
ñình Gia ñình gia ñình OÂm aáp ta nhöõng ngaøy thô
Gia ñình gia ñình OÂm aáp ta nhöõng ngaøy thô

# »œ »»œ »»œ »œ œ œ »»»œ œ
»»» »»»
œ. œ œ
»» » » »» »»» »»» » »» »»» »œ
»» ˙
»»»
========================= l
& l =
Cho ta bao nhieâu nieàm thöông meán Gia ñình gia ñình
Cho ta bao nhieâu nieàm thöông meán Gia ñình gia ñình

# »œ »»»œ »»»œ œ œ «
≈ »» »»» »»» «
˙
« ≈ »» »»» « « «
« « ˙
»œ »»»œ œ ˆ ˆ «
« « «
«
=========================
& l ={

Vöông vaán böôùc chaân ta ñi AÁm aùp traùi tim quay veà

»»»œ »»»œ »»»œ »œ œ œ _ œ
»» »»» »»» œ »»»
»»»
Beân nhau moãi khi ñôùn ñau Beân nhau ñeán suoát cuoäc ñôøi.

# »œ »»»œ »»»œ »œ »œ œ »œ œ
»» »»» » »» » »»»
& “{ » »
========================= l l =
Lung linh lung linh tình Meï tình Cha Lung linh lung linh cuøng moät maùi nhaø

# »œ »»»œ »»»œ »œ œ œ »»œ œ œ œ »œ
» »
1.»»œ »»œ »»œ »œ _ _ _ œ
»» »»» »» »»
» »
»»» » » » »» »» »» »» »»»
=========================
& l ={

Lung linh lung linh cuøng buoàn cuøng vui Lung linh lung linh hai tieáng gia ñình

# 2. »»»œ œ
»»» »»»œ œ
»»» _
œ
»»» œ
»»»
_ _
œ
»»» w
=========================
& l =”
Lung linh lung linh hai tieáng Gia Ñình
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản