Bài hát bài ca Hà Nội - Vũ Thanh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: lamnhattien

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài ca hà nội - vũ thanh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát bài ca Hà Nội - Vũ Thanh (lời bài hát có nốt)

Baøi ca Haø Noäi.
Vuõ Thanh

bbb c « « “{ « « « « « « « œ l «.
ˆ ˆ ˆ _ « « « »J
« « « « « œ
« »J=
j
ˆ
« « « j « ˆ ˆ ˆ »»
j j «
====================== l
& ˆ « «
j
« j j « j ˙
« ˆ »»
j
«
« « « « « « « ˆ««
b b b »œ »œ œ « « « « « « l « « « « « œ œ œ l œ œ »œ œ « « « l
« « « ˆ »»» J J J »»» K K « _ «
Ta ñi treân ñöôøng Haø Noäi röïc rôõ chieán coâng Ñöôøng theânh

J KKˆ
»» »» »»» « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
j« « « « «
jjj »»» »»» »»» »» »»» ˆ
jj
=========================
& _ ˆj « «
« «
j
ˆ
«
ˆ j « « ˆjj
ˆ «
«
œ »œ »œ ˙ .
»»» » » »» »œ »»»œ œ
bbb « « « œ ˙ œ œ œ œ »œ » » » »
»»» »J »J »»» »» »J
»»
thang Ba Ñình lòch söû Ñöôøng taáp naäp Hoaøn Kieám Ñoàng Xuaân nghe naùo nöùc trong loøng Thuû Ñoâ

« « « »»
j j j
ˆ ˆ ˆ »J »»» »» »» »
& « « «
=========================l l l
ta suïc soâi ñaùnh Myõ Ôi coâ gaùi ô Suùng beân


b b b œ œ œ œ œ œ œ bœ »K œ l œ bœ « œ œ œ œ œ l œ »œ »œ œ « œ bœ œ l
»J »J »J »J »J»» »»» »J»» »J »œ »K »J »»
»» »» »» » »» » »» »» » « »J »J »J »J»» »»» »J »» » »»» « »J »J »J
Ôi coâ gaùi ô Luùa leân


=========================
& » ˆ »» »» »»
j
« »» » ˆ »» »» »»
j
«

« ««« «
bœ « « « « « « « « « « « « « . ˆ ˆ « « « 2
vai sao vuoâng ñaàu muõ Em ñi veà ñaâu maø maét em töôi saùng Em ñi veà ñaâu maø chaân böôùc hieân

b ˙. »»» « « « «««« 4
« « ˆ « « « ««ˆ« ˆ l
xanh töôi treân ñoàng luùa Khi bom vöøa rôi vaø khoùi bay trong naéng anh coâng nhaân ñieän vaãn saùng trong

b b »» » « « « « «
»œ » « « l ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « l
ˆˆ j j « «j ˆ ˆ ««ˆ «
« «
& » « « j
========================= _ « « _. _
ˆ ˆ j ˆ ˆ
« j
« «
ngang Nhöõng hoâm mieät maøi treân baõi taäp chieán coâng naøy haún coù tay

»J œ » »œ » œ »J »J »J »J »J »J»» »»» »J»» J K »K
» » »
b b b 2 « c « œ »J œ »»»œ »»» »»»œ »»»œ »»»˙ . »œ »» œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ñeâm Tieáng loa truyeàn veà tin thaéng traän giöõa ñaát trôøi Thuû Ñoâ töï


& 4 ˙ « l l « »» »» »»
« ˆ
«
=========================l l
» » »» »» »»
l
»»» »»» »
»
em Anh chieán só ôi Ñaõ bao ñeâm canh beân noøng suùng Ngaém nhöõng ñöôøng
haøo Ta nghe tieáng ca Khaép non soâng aâm vang roän raõ Ñaây Thuû

bbb œ œ « œ œ œ œ œ
»J »»» « J »J »J »J»» »»»
j
ˆ
«
»»» »» »» œ œ œ œ
»J »K »K »»»
»» »» »» « œ bœ œ
« »œ J »J l
»
ˆ »J »» »»
« »»
j
=========================
& »» l
phoá maø thaáy sao tha thieát OÂi Thuû Ñoâ thòt da maùu xöông


»»» « «
« « « « « «
Ñoâ laø traùi tim kieâu haõnh Ñaây Saøi Goøn Hueá caû ñaát nöôùc hieân

bbb ˙ .
»»» »œ bœ « « l « « « « « « « « l «
» » ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ _ « « « _
ˆ « « « « « « « ˆ
j j j j ˆ « ˆ « « ˙»
=========================l
& « ˆ j «. ˆ
« _ »»
«
j
ˆ
«
ta Truùt caêm hôøn vaøo quaân xaâm löôïc Giöõ ñaát trôøi Thuû Ñoâ

« « «
»J « « « «
ngang Luõ xaâm löôïc guïc treân ñaát naøy Ñaát anh huøng Vieät Nam

bbb œ . œ « . « « « « l « .
»»» »» ˆ « « «
ˆ « « ‰ «
« “{ «. « =
1. 2.
« ˆ _ «
ˆ «
========================= l
& ˙
« j
ˆ
« «
˙
« «
ˆ
«
j
ˆ
«
U Thuû
meán yeâu cuûa ta Ta...


bbb « « « « « n˙ œ bœ œ œ ˙
»J »J »J »J l »»» ˙
»»» w
meán yeâu cuûa... ...ta


& «
˙
« « « « « l »»
j j j j
ˆ ˆ ˆ ˆ »
« « « « »» »» »» »»
========================= l =”
Ñoâ Haø Noäi cuûa ta laø moät baøi ca vinh quang.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản