Bài hát bài ca Hà Nội - Vũ Thanh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
539
lượt xem
91
download

Bài hát bài ca Hà Nội - Vũ Thanh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài ca hà nội - vũ thanh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài ca Hà Nội - Vũ Thanh (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi ca Haø Noäi. Vuõ Thanh bbb c « « “{ « « « « « « « œ l «. ˆ ˆ ˆ _ « « « »J « « « « « œ « »J= j ˆ « « « j « ˆ ˆ ˆ »» j j « ====================== l & ˆ « « j « j j « j ˙ « ˆ »» j « « « « « « « « ˆ«« b b b »œ »œ œ « « « « « « l « « « « « œ œ œ l œ œ »œ œ « « « l « « « ˆ »»» J J J »»» K K « _ « Ta ñi treân ñöôøng Haø Noäi röïc rôõ chieán coâng Ñöôøng theânh J KKˆ »» »» »»» « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j« « « « « jjj »»» »»» »»» »» »»» ˆ jj ========================= & _ ˆj « « « « j ˆ « ˆ j « « ˆjj ˆ « « œ »œ »œ ˙ . »»» » » »» »œ »»»œ œ bbb « « « œ ˙ œ œ œ œ »œ » » » » »»» »J »J »»» »» »J »» thang Ba Ñình lòch söû Ñöôøng taáp naäp Hoaøn Kieám Ñoàng Xuaân nghe naùo nöùc trong loøng Thuû Ñoâ « « « »» j j j ˆ ˆ ˆ »J »»» »» »» » & « « « =========================l l l ta suïc soâi ñaùnh Myõ Ôi coâ gaùi ô Suùng beân b b b œ œ œ œ œ œ œ bœ »K œ l œ bœ « œ œ œ œ œ l œ »œ »œ œ « œ bœ œ l »J »J »J »J »J»» »»» »J»» »J »œ »K »J »» »» »» »» » »» » »» »» » « »J »J »J »J»» »»» »J »» » »»» « »J »J »J Ôi coâ gaùi ô Luùa leân ========================= & » ˆ »» »» »» j « »» » ˆ »» »» »» j « « ««« « bœ « « « « « « « « « « « « « . ˆ ˆ « « « 2 vai sao vuoâng ñaàu muõ Em ñi veà ñaâu maø maét em töôi saùng Em ñi veà ñaâu maø chaân böôùc hieân b ˙. »»» « « « «««« 4 « « ˆ « « « ««ˆ« ˆ l xanh töôi treân ñoàng luùa Khi bom vöøa rôi vaø khoùi bay trong naéng anh coâng nhaân ñieän vaãn saùng trong b b »» » « « « « « »œ » « « l ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « l ˆˆ j j « «j ˆ ˆ ««ˆ « « « & » « « j ========================= _ « « _. _ ˆ ˆ j ˆ ˆ « j « « ngang Nhöõng hoâm mieät maøi treân baõi taäp chieán coâng naøy haún coù tay »J œ » »œ » œ »J »J »J »J »J »J»» »»» »J»» J K »K » » » b b b 2 « c « œ »J œ »»»œ »»» »»»œ »»»œ »»»˙ . »œ »» œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ñeâm Tieáng loa truyeàn veà tin thaéng traän giöõa ñaát trôøi Thuû Ñoâ töï & 4 ˙ « l l « »» »» »» « ˆ « =========================l l » » »» »» »» l »»» »»» » » em Anh chieán só ôi Ñaõ bao ñeâm canh beân noøng suùng Ngaém nhöõng ñöôøng haøo Ta nghe tieáng ca Khaép non soâng aâm vang roän raõ Ñaây Thuû bbb œ œ « œ œ œ œ œ »J »»» « J »J »J »J»» »»» j ˆ « »»» »» »» œ œ œ œ »J »K »K »»» »» »» »» « œ bœ œ « »œ J »J l » ˆ »J »» »» « »» j ========================= & »» l phoá maø thaáy sao tha thieát OÂi Thuû Ñoâ thòt da maùu xöông »»» « « « « « « « « Ñoâ laø traùi tim kieâu haõnh Ñaây Saøi Goøn Hueá caû ñaát nöôùc hieân bbb ˙ . »»» »œ bœ « « l « « « « « « « « l « » » ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ _ « « « _ ˆ « « « « « « « ˆ j j j j ˆ « ˆ « « ˙» =========================l & « ˆ j «. ˆ « _ »» « j ˆ « ta Truùt caêm hôøn vaøo quaân xaâm löôïc Giöõ ñaát trôøi Thuû Ñoâ « « « »J « « « « ngang Luõ xaâm löôïc guïc treân ñaát naøy Ñaát anh huøng Vieät Nam bbb œ . œ « . « « « « l « . »»» »» ˆ « « « ˆ « « ‰ « « “{ «. « = 1. 2. « ˆ _ « ˆ « ========================= l & ˙ « j ˆ « « ˙ « « ˆ « j ˆ « U Thuû meán yeâu cuûa ta Ta... bbb « « « « « n˙ œ bœ œ œ ˙ »J »J »J »J l »»» ˙ »»» w meán yeâu cuûa... ...ta & « ˙ « « « « « l »» j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ » « « « « »» »» »» »» ========================= l =” Ñoâ Haø Noäi cuûa ta laø moät baøi ca vinh quang.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản