Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài hát bài ca Hà Nội - Vũ Thanh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: | Ngày: pdf 1 p | 84

1
343
views

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài ca hà nội - vũ thanh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bài hát bài ca Hà Nội - Vũ Thanh (lời bài hát có nốt)
Nội dung Text

  1. Baøi ca Haø Noäi. Vuõ Thanh bbb c « « “{ « « « « « « « œ l «. ˆ ˆ ˆ _ « « « »J « « « « « œ « »J= j ˆ « « « j « ˆ ˆ ˆ »» j j « ====================== l & ˆ « « j « j j « j ˙ « ˆ »» j « « « « « « « « ˆ«« b b b »œ »œ œ « « « « « « l « « « « « œ œ œ l œ œ »œ œ « « « l « « « ˆ »»» J J J »»» K K « _ « Ta ñi treân ñöôøng Haø Noäi röïc rôõ chieán coâng Ñöôøng theânh J KKˆ »» »» »»» « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j« « « « « jjj »»» »»» »»» »» »»» ˆ jj ========================= & _ ˆj « « « « j ˆ « ˆ j « « ˆjj ˆ « « œ »œ »œ ˙ . »»» » » »» »œ »»»œ œ bbb « « « œ ˙ œ œ œ œ »œ » » » » »»» »J »J »»» »» »J »» thang Ba Ñình lòch söû Ñöôøng taáp naäp Hoaøn Kieám Ñoàng Xuaân nghe naùo nöùc trong loøng Thuû Ñoâ « « « »» j j j ˆ ˆ ˆ »J »»» »» »» » & « « « =========================l l l ta suïc soâi ñaùnh Myõ Ôi coâ gaùi ô Suùng beân b b b œ œ œ œ œ œ œ bœ »K œ l œ bœ « œ œ œ œ œ l œ »œ »œ œ « œ bœ œ l »J »J »J »J »J»» »»» »J»» »J »œ »K »J »» »» »» »» » »» » »» »» » « »J »J »J »J»» »»» »J »» » »»» « »J »J »J Ôi coâ gaùi ô Luùa leân ========================= & » ˆ »» »» »» j « »» » ˆ »» »» »» j « « ««« « bœ « « « « « « « « « « « « « . ˆ ˆ « « « 2 vai sao vuoâng ñaàu muõ Em ñi veà ñaâu maø maét em töôi saùng Em ñi veà ñaâu maø chaân böôùc hieân b ˙. »»» « « « «««« 4 « « ˆ « « « ««ˆ« ˆ l xanh töôi treân ñoàng luùa Khi bom vöøa rôi vaø khoùi bay trong naéng anh coâng nhaân ñieän vaãn saùng trong b b »» » « « « « « »œ » « « l ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « l ˆˆ j j « «j ˆ ˆ ««ˆ « « « & » « « j ========================= _ « « _. _ ˆ ˆ j ˆ ˆ « j « « ngang Nhöõng hoâm mieät maøi treân baõi taäp chieán coâng naøy haún coù tay »J œ » »œ » œ »J »J »J »J »J »J»» »»» »J»» J K »K » » » b b b 2 « c « œ »J œ »»»œ »»» »»»œ »»»œ »»»˙ . »œ »» œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ñeâm Tieáng loa truyeàn veà tin thaéng traän giöõa ñaát trôøi Thuû Ñoâ töï & 4 ˙ « l l « »» »» »» « ˆ « =========================l l » » »» »» »» l »»» »»» » » em Anh chieán só ôi Ñaõ bao ñeâm canh beân noøng suùng Ngaém nhöõng ñöôøng haøo Ta nghe tieáng ca Khaép non soâng aâm vang roän raõ Ñaây Thuû bbb œ œ « œ œ œ œ œ »J »»» « J »J »J »J»» »»» j ˆ « »»» »» »» œ œ œ œ »J »K »K »»» »» »» »» « œ bœ œ « »œ J »J l » ˆ »J »» »» « »» j ========================= & »» l phoá maø thaáy sao tha thieát OÂi Thuû Ñoâ thòt da maùu xöông »»» « « « « « « « « Ñoâ laø traùi tim kieâu haõnh Ñaây Saøi Goøn Hueá caû ñaát nöôùc hieân bbb ˙ . »»» »œ bœ « « l « « « « « « « « l « » » ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ _ « « « _ ˆ « « « « « « « ˆ j j j j ˆ « ˆ « « ˙» =========================l & « ˆ j «. ˆ « _ »» « j ˆ « ta Truùt caêm hôøn vaøo quaân xaâm löôïc Giöõ ñaát trôøi Thuû Ñoâ « « « »J « « « « ngang Luõ xaâm löôïc guïc treân ñaát naøy Ñaát anh huøng Vieät Nam bbb œ . œ « . « « « « l « . »»» »» ˆ « « « ˆ « « ‰ « « “{ «. « = 1. 2. « ˆ _ « ˆ « ========================= l & ˙ « j ˆ « « ˙ « « ˆ « j ˆ « U Thuû meán yeâu cuûa ta Ta... bbb « « « « « n˙ œ bœ œ œ ˙ »J »J »J »J l »»» ˙ »»» w meán yeâu cuûa... ...ta & « ˙ « « « « « l »» j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ » « « « « »» »» »» »» ========================= l =” Ñoâ Haø Noäi cuûa ta laø moät baøi ca vinh quang.

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản