Bài hát bài hương ca vô tận - Trầm tử Thiêng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
287
lượt xem
49
download

Bài hát bài hương ca vô tận - Trầm tử Thiêng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài hương ca vô tận - trầm tử thiêng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài hương ca vô tận - Trầm tử Thiêng (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi höông ca voâ taän. «. « Traàm töû Thieâng #2 œ 4 »J »œ »œ œ »» » »»» »J »» « « « « j k ˆ ˆ « « « « « « « « l « =l « « ====================== & ll ˆ ˆ l « « « ˆ j j « « « « « j ˙ ˆ ˆ ˆ « j j j « Haùt nöõa ñi Höông Haùt ñieäu nhaïc buoàn ñieäu nhaïc queâ höông (Haùt chuyeån vai) em Toùc xoûa boãng meàm dòu ngoït moâi em # « « ««« « (Haùt nöõa ñi) Höông Caâu nhaïc thaønh nguoàn gôïi chuyeän ñau thöông ˆ ˆ ««ˆ ˆ «« « ‰ & « « « « « l «. « _ _ l « _ « _ _ « l _ j j « j j « « « «ˆ« « ˆ« « « j j « ˆ « « « « « « « =========================l ˆ « « « « « « kˆ _ ˆ « ˆ ˆ _ j ˆ j « « « « « « ˆ _ ˆ « « l _ « « _ « j _ ˆ « « _ « j « « j « ˙ « ˆ « ˆ « Haùt nöõa ñi Höông Haùt laïi baøi ca tieãn anh leân ñöôøng Ngaøy ñao Haùt maõi nghe Höông cho hoàng laøn da keûo ñôøi choùng giaø Ngaøy xa # « « « « « l « « ‰ l « « « « ˆ l « « « œ Haùt keå queâ höông nuùi röøng ñaày hoa boãng thaønh chieán tröôøng Ñoàng tan « « « « ˆ « « »»» « « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « « k« «kj & « « « _ ˆ ˆ ˆ « « « j ˆ j j « « j « « ˆ ˆ j « « ˆ « « ˆ « j j =========================l j binh chöa bieát coøn bao laâu Cuoäc phaân ly may maén thì qua xöa em vaãn naèm trong noâi Meï ru em caâu haùt daøi treân # œ « « hoang neân luùa ngaïi ñôm boâng Thuyeàn ham ñi neân nöôùc coøn troâng »J ≈ œ »œ »»»œ œ »» »K » »J »» »» l »» »» « « l « l « ‰ œ l l ˙ l œ œ œ »œ œ l »J »J « « « œ œ « ˆ « j « « »»» »»» ˆ « ˆ ˙ ˆ « « j »J »J »J »» »»» »» »» »» ========================= & mau Haùt nöõa ñi Höông Haùt ñeå ñôïi chôø moâi Haùt ñeå yeâu Cha aám laïi ngaøy giaø Höông ôi sao tieáng haùt # ˙ mong Khieán caû ñeâm thaâu tieáng em raàu raàu »»» œ œ œ « »J »J »J « « »» »» »» ˆ l « « « «« « « «ˆ« l « ˆ ˆ « «_ _ « « l l j ˙ « « ========================= & l j« « ˆ ˆ « j ««« « ˆ « « j « « j j ˆ ˆ « « em Nghe vaãn daït daøo Nghe vaãn ngoït ngaøo Duø em # « ««« « « « « ˆ nˆ « l « « « l « « « « « «£ « l « « « l « œ « œ l ˆ ˆ « « ˆ ˆ « _ _ _ « « « _ _ _ « « « »J « »»» = « « « « « « ˆ « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ « »» ˆ j «j j ========================= & «« j ˆ « j « J j « ˆ ˆ «ˆjˆ«ˆ _ « j « « « ˆ «« « j j jˆ ˆ « ca nhöõng lôøi yeâu thöông hay chuyeän tình gaõy caùnh giöõa ñöôøng Duø em ca noãi buoàn queâ # œ œ œ J œ »œ »œ œ 1.,2. »»» J » » »J « »J »J l »»»œ »»» » » »» l « « œ « ˆ « 3. « « J « «« « »»» « « ˆ l l « »» »» ========================= l & ˙ « l ˆ j « « j « « ˆ ˙ « = höông hay möa giaêng thaùc ñoå ñeâm tröôøng Haùt chuyeån vai... # fi« œ »œ »»œ œ œ œ œ Haùt nöõa ñi... ...tröôøng. & « »J » » J l »»» ˆ »» j « »»» »» »» l »J ≈ œ »œ œ œ l ˙ »J »J ========================= »»œ »K » »»» »J »» »» »»» œ ‰ Œ »J l »» =” Haùt nöõa ñi Höông haùt ñi Höông Haùt nöõa ñi Höông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản