Bài hát bài không tên số 15 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
213
lượt xem
82
download

Bài hát bài không tên số 15 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 15 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 15 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân 15. #2 Œ ‰ « »» l œ œ « «=l Vuõ thaønh An « ll « « « œ l œ. œ »J 4 _ « « « ˆ « »J j ˆ « ˆ »» j « j ====================== & »»» »J »J « « »» »» ˆ ˆ j j « « j ˆ « Ngaøy naøo ta coøn coù nhau bieát ñaâu mai sau ñeïp # œ ‰ »»» « « « « l «. « « « « l « ˆ ˆ ˆ j j j « « « « ˆ « ========================= & « « l « « « « l « ‰ « l j « « #ˆ « _ ˆ « j j j j ˆ ˆ « ˆ « « « « « ˆ _ ˆ « « j ˆ « j « « _ j ˆ « xaáu doøng ñôøi vui buoàn troâi mau thoaùng ñaây ñaõ baïc maùi ñaàu Tình # « « « œ œ. œ œ œ « « œ ‰ »J »J J « « »» « « « « « « « »J l »»» ˆ ˆ »» j j « « »» l »» »»» ˆ ˆ l » ========================= & ˆj j j « « « l « « « « l _ ˆ ˆ ˆ ˆ j j j « « « « « « ˆ j j « naøo ñaõ haèn veát ñau cöùa saâu con tim nhoû maùu ngöôøi tình xöa giôø nôi # ««. ˆ « « « l « « « « l « j ˆ « « « « Œ « «£ « « « « « l «. « « « « ˆ _ & « j j j j ˆ ˆ _ _ « « « ˆ =========================l « ˙ « l « ˆ « « ˆ ˆ « _ ˆ « « j ˆ « £ « ñaâu boùng kim thaêm thaúm bieån saâu Ngöôøi ñi ngöôøi ñi ñeå # « « « « « « « ˆ ˆ« « l « l Œ « « ˆ l œ. j j ˙ « « « « « « « »» « ˆ « » ˆ « « l « j « ˆ « « « « _ l _ =========================l & ˆ « ˆ « j ˆ ˆ « « « j « « ˙ « laïi ta cuoàng si Ngöôøi ñi ngöôøi ñi cheát trong ta moät kyø # Œ « «£ « « . « l « « « l « Œ « «£ « « « __l « «_ ˆ _ˆ ˆ _« « « « « « _ _ _ =========================l & j « « « ˆ « « « « ˆ _ _ « _ l _ _ _ l _. « « _ « ___ « « ˆ « ˆ « « ˆ « « j « ˆ j « ˆ « _ « _ ˙ « « « ˆ « « _ « ˆ « « _ j ˆ « Giôø ñaây söï soáng phaù tan hoang hoaøi voïng muøa ñoâng gaàn toâi coøn # « « « l « « « « & #ˆ j j « ˆ ˆ « « ˙ « ‰ « l ˆ « « « œ ˆ ˆ »J j j « « =========================l »»» . « l « « « »» l œ œ »J »» « « « _ ˆ « « j ˆ « j gì nöõa troâng mong? Ñoaïn ñöôøng xöa ngöôøi tieãn ta maõi # œ œ « « œ ‰ « « « « « »J »J « « »» »» »» ˆ ˆ l » j j « « « « « l «. « l « « « « l ˆ « « « « « « _ l « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « « j j j ========================= & j ˆ « j j j j j j ˆ ˆ ˆ #ˆ ˆ « « « « « thoâi in saâu vaøo nhôù nöûa ñôøi vaãn coøn ngu ngô toùc khoâ phieâu baït beán # « & _« ‰ _ l « « « œ l œ. « « ˆ « »J j ˆ « ˆ »» j « j »»» ========================= œ»» l œ œ « « l œ ‰ =l »J »J »J « « j j »»» »» »» ˆ ˆ « « « « ˆ « « « j ˆ « « _ j ˆ « bôø Coøn moät nhòp caàu böôùc qua ñaùy soâng sao thaêm thaúm quaù bieån # & « « « « l «. « l « « « « l « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ j j j j ˆ « « «j « « « « ˆ ˆ _ _ j j « « « ˆ ========================= « ˙ « l « Œ= « ˆ « ” j ˆ j _ « « ñôøi daãu coøn phong ba vaãn ta vaãn chæ mình ta.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản