Bài hát bài không tên số 17 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
180
lượt xem
66
download

Bài hát bài không tên số 17 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 17 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 17 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 17. ## c £ « £ Vuõ Thaønh An « « « _ « « « l w l « « œ «. « « « »»» « ˆ « « « w « « l « « ˆ_ _ « ˆ «. « ˆ « ˆ « _ ˆ « « « «_ ====================== l & ˆ« «_« ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « = «« £ « Möôøi naêm ruùt laïi trong moät giaây Tình yeâu coá gìn ñaõ vuoät bay ## œ œ œ « «« « »»» »»» »» « . ˆ « « «ˆ « « « œ « « « « & » ˆ « l ˆ. « =========================l « « »»» ˆ l _. « _ j ˆ ˆ « « « « ˆ j ˙ ˆ « « « Ó l_ « £ « « ˙ « £ Tieáng noùi paân baày ñaõ quaù ñaày Chæ moät thoaùng maét nhìn cuõng nhieàu ## £ « œ « « « w « « « _ « « « « l w l « « »»» « . « « ˆ « « « l « « ˆ « _ « ˆ «. « ˆ « ˆ « _ ˆ « « « « « =========================l & ˆ _ « _ « ˆ « ˆ « ˆ « _ ˆ « ## œ œ œ « « « « £ « £ « Tình yeâu coù thaät chaéc thaät khoâng Ngöôøi yeâu coù ñeïp maõi ñeïp khoâng «« «« « ˆ »»» »»» »» « . « ˆ ˆ l ˆ. « « œ « l «. « « « « ========================= & » « « »»» ˆ _ « « j ˆ « « ˆ « « ˆ ˙ j « ‰ e« « « l l « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « £ ˆ « « « « Phaán saùp ñaâu hoàng cho taám loøng Mieäng cöôøi coù vui ñöôïc hay khoâng Coøn tìm ñaâu cho ## œ . œ œ £ « œ ‰ £ « £ £ »»» »J »»» œ « »»» »» »»» ˆ « #ˆ « . œ œ « « œ . « « œ œ « »J »»» « « »» « « « l ˆ »» « « »»» »»» « l « ˆ « « =========================l & e_ ˆ « « ˆ ˆ l » « « j ˆ ˆ « « thaáy boùng daùng trong moäng mô Tìm ôû ñaâu cho thaáy aùnh maét moät trôøi thô Tìm ôû ñaâu cho ## œ . œ œ œ œ œ . £ »»» »J »»» »»» »» »» »»» œ « œ œ »J « »»» »» « e #e « « ˙ « Ó « » l =========================l & £ »» ˆ « » l « ˆ « « l˙ « £ thaáy tieáng noùi eâm nhö ru Taám loøng vôùi chaân thaønh coù thuûy chung ## £ « « « « _ « « « l w « « « œ « « « »»» « . ˆ « « « « « l w «_ ˆ « _ « ˆ «. « ˆ « ˆ « _ ˆ « « « « « =========================l & ˆ _ « _ « ˆ « l ˆ « ˆ « « ˆ « ## œ œ œ « « « « £ « Thì thoâi giöõ troïn moái tình xöa Thì thoâi ñaõ choïn con ñöôøng ñi «« »»» »»» »» « . « « « ˆ « « œ « œ. œ ˙ »J »»» ˙ Ó » » ˆ « l ˆ. « ˆ « ========================= & « « »»» ˆ l »»» j ˆ ˆ « « « »» l »» ” £ Giöõ maõi taâm hoàn ta vaéng laëng Chôø ngaøy thoaùt hoàn bay leân traêng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản