Bài hát bài không tên số 18 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
150
lượt xem
59
download

Bài hát bài không tên số 18 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 18 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 18 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 18. Vuõ Thaønh An 2 « « « « « « . « « . #ˆ « « « ˆ ‰ « « « «= &4 « ˆ k « k ll _ « ˆ ˆ « « j « « ˆ « k k l ====================== l « ˆ ˆ k k « « j ˆ « Em ngöôùc nhìn trôøi xanh xanh thaém Tìm ngoïn »J »J « »J œ œ « œ ‰ « « « « «. « « « » l « »» » ˆ » j « ˆ « « « l _. « « « l « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ k k « k j k « « ˆ « « « « =========================l & » ‰ « « « « kk ˆ ˆ j « « gioù ñong ñöa thaùng naêm Tung aùo maøu tình xuaân thaém noàng Thaû loïn « « « « « « « «. « l « « l « « « . #ˆ l « ‰ « « « « «« ˆ ‰ « « « « ˆ ˆ & ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « j. k j k « ˆ _. « ˆ « ˆ « k « j « k « ˆ « k =========================l ˆ j k « kk « « « toùc vöông tô ñôïi mong Em giöõ gìn tình yeâu trinh traéng Chôø anh »œ œ « œ J »J « »J « l « « «. « l « ‰ « « « » l « »» » ˆ » j « ˆ « « ˆ _. « « « ˆ « =========================l & » k k j k « « k « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « ‰ « « « « kk ˆ ˆ « « ˆ j « ñeán em xin hieán daâng Em giöõ gìn baøn tay traéng ngaàn Chôø anh « « « « « « « « l « j j j j _ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « ‰ « « «. « ˆ « œ œ l œ « « « l »K »K »J « « « »» »» »» ˆ ˆ ˆ j j j « « « ========================= & « ˆ « « _ l « _ ˆ ˆ « k « k ñeán em trao moät laàn Trôøi toûa naéng töø treân cao traûi daøi cuoäc œ »»» »K »K »J « « »J ‰ œ œ œ « « œ »» »» »» ˆ ˆ » « « » l œ j j »»» ‰ œ œ œ œ « « »K »K l »J »J « « l »» »» »» »» ˆ ˆ j j « « ========================= & l soáng Cho em haùt doøng nhaïc hö khoâng Cho em voùi tay ra nghìn « ‰ « « « « « « « « l ˙ »»» œ »»» ‰ « « « & ˆ « kk « « ˆ ˆ « « « « « « l ˆ ˆ j j j j ˆ ˆ « « =========================ll « « kk ˆ ˆ « « truøng Cho em hôùp röôïu noàng ngaøy ñoâng Em kieám « « « ‰ « « « « « « l œ œ « œ l « ‰ « =l k J »J ˆ »J »»» « « . « « . #ˆ l « « ˆ « k « j & _ « ˆ « k « ˆ « k ˆ « ˆ « ========================= »» j « »» ˆ « « « kk ˆ ˆ « « j ˆ « timg tình yeâu chaân lyù Chaúng ñöôïc thaáy dung nhan maáy khi Em ñeám « « ‰ « « « ‰ «. « «. « l « & _ ˆ « «k j k « « ˆ ˆ « « « « l « « « « l _. kk ˆ « « « ˆ ˆ j « « « « ˆ ˆ ˆ ========================= j j j « =” j ˆ « ˆ « « « « ˆ « töøng ngaøy ñi thaùng veà Sôï gioù noùng khoâ ñi xuaân thì.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản