Bài hát bài không tên số 21 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
128
lượt xem
53
download

Bài hát bài không tên số 21 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 21 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 21 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 21. Vuõ Thaønh An ## c « « œ œ « « »» »»» ‰ « « £ « « ˆ » « l «. « l « « « «= l « « _ _ ll ˙ « « j _ ˆ « « ====================== & £ ˙ « j ˆ « « ˙ ˆ ˆ « « « ˆ « Gaëp gôõ moät hoâm baát ngôø Tim ta rung theâm laàn ## « ‰ « ˙ œ œ œ « ˙ »J »J »J « »»» œ œ œ « « »œ »œ œ . œ »J »J »J »» »» »» « « . » »» »» «. ˙ « « »» j ˆ l » « »» »» »» ˆ l j « =========================l & ˆ l ˆ « « j » » J »»» nöõa Tình yeâu töôûng nhö ñaõ chìm xuoáng Ñaõ khôi leân cuoàn cuoän töø maét em long ## « «. ‰ « « « œ œ « « »» »»» ‰ « « £ « « « ˙ « « ˆ » « l «. « l « « « _ _ l ˙ « « =========================l & « j _ ˆ « ˙ « j ˆ « « ˙ ˆ ˆ « « « ˆ « £ lanh Moät phuùt ta queân maát tuoåi Em töôi hoa hoàng ngaøy ## « œ œ œ « ˙ »J »J »J « »»» J »J »J œ œ œ « « »»» » » »œ «. ‰ « l ˙ ˙ « « »» j ˆ » « »» »» »» ˆ l ========================= & j « » » « l « . »œ »»» œ . « l j ˆ « ˆ « » »»» « j ˆ « môùi Laøn moâi trinh nguyeân cöôøi noùi Döôùi ñaùy saâu cuoäc ñôøi vaãn ngaùt thôm tình ## ˙ »»» »» »»» »» »J »» « « »»» « «£ « Œ »œ œ »œ nœ œ « « »»»œ »œ bœ « Œ « ˆ « l »» » =========================l & £ j « ˆ ˆ « »» l ˙ « « « « ˆ « « ˆ £ yeâu Maáy phuùt giaây thoâi qua roài vaãn thaáy ngaát ngaây Heát noái ngaây ## « « £ « « « « « « « #ˆ l « Œ œ »œ »œ l nœ œ « « œ »œ »»»œ l nˆ ˆ _ _ « « « « « « « « « « « ˙ j « ========================= & ˆ ˆ »»» »» » »J »» « » »» » ˆ « »»» »» j « « ˆ j ˆ ˆ _ « « « £ £ say ñaây mai roài ta xa xa maõi Thaáy treân ñoâi tay em bao ngaøy khoán khoù ñaõ ## « £ « ˙ « Œ « ˆ « nˆ « « « « l « « ˆ « « « ˆ « « « « ˆ « « _ _. j « « l «. ‰ « & « _ « j « ˆ « « ˆ « _ « =========================l « ˙ _ ˆ « k « ˆ k « « _ « j _ ˆ « chai Maáy moãi xoùt thöông em anh veà loøng buoàn teânh Raèng ## « « ˙ « œ œ « « »» »»» ˆ » « «. ‰ « « « l « « £ « «. « « _ l « ˙ « ‰ « « j ˆ « & « =========================l l ˙ « j « ˆ « ˙ ˆ « « « ˆ ˆ « « £ ñoù raèng ta maõi Ngöôøi Treân cao hay trong vöïc saâu ÔÛ ## ˙ œ œ œ « ˙ »J »J »J « »»» œ œ œ « « »J »J »J »» »» »» « « . œ œ œ « »J »» »» « w »»» »» »» »» ˆ l j « ========================= & ˆ l ˆ « « j »» » » ˆ l « ” £ ñaâu maët trôøi vaãn roïi tôùi Ñoùa hoa xuaân ñôïi gioù vaãn vöôn leân nôû töôi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản