Bài hát bài không tên số 27 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
86
lượt xem
37
download

Bài hát bài không tên số 27 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 27 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 27 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 27. Vuõ Thaønh An c Ó Œ ‰ « l l ˆ « « « «. « l « « « « « ‰ « l « « « « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j j « « « « #ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ j j « « « « « « « « « « « « ====================== & k k « = nˆ j « Em ñan cho anh taám aùo em xoùt xa em ngheïn ngaøo Em « « « « « » « « « « «. « l « « « « « ‰ « l ˆ « « « œ. « l & « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j j j j « « « « « « « « _ _ _ ========================= ˆ ˆ j « j j j « « ˆ ˆ « « « « « ˆ _ _ ˆ « ˆ ˆ ˆ »» j j kk « « « « « « j ˆ « « j ˆ ˆ « « thöông anh em ñan aùo nöôùc maét rôi rôi raït raøo Em thöông anh em ñan aùo maëc œ œ œ œ ‰ « l œ œ œ «. J » »J » « »J »»» »J « « « « « « ‰ « & »»» »» »» »» « »» »» ˆ =========================l l j ˆ « « l « « _ « j j « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ ˆ « j « « ˆ j « £ ai ñoù xoân xao maëc soá kieáp theá naøo aâu yeám em vaãn trao Ngaøy « « « « œ œ œ «. ˆ « »K »» œœ ‰ « »K »» œ »» » « l œ »»» . ========================= & ˆ j « »K »K »»» œ œ œ. »» »» ‰ « « « »»» »»» »»» l l ˆ ˆ ˆ « « « £ mai töôi saùng hôn ngaøy mai yeân aám hôn Vöôït ngaøn truøng khôi ta löôùt ˙. ‰ œ »J œ. »»» œ œ œ »K »K »»» »»» »» »» » =========================l & l » »J ‰ œ»» l œ . »»» œ œœ ‰ œ »K »K »»» »» »» »J »» tôùi Em noái theâm thôøi gian em xoùa ñi khoâng gian theâu œ œ œ œ. »»» »» »» »» « ‰ « » » » ˆ l «. « j « « =========================l & ˙ « ˆ « « « l l ˆ « « « «. j « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « « j j j « « j ˆ « £ gaám hoa töôi xanh hy voïng Em ñan cho anh taám aùo em « « « « ‰ « « « « « « j & ˆ ˆ ˆ #ˆ ˆ « « « « « k «k « l « « « « «. « l « « « « « ‰ « l nˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ========================= « « « « « « j j j j j « « « _ _ _ ˆ ˆ ˆ « _ _ j j j j « « « « « ˆ « « j ˆ « « j ˆ ˆ « « xoùt xa em ngheïn ngaøo em thöông anh em ñan aùo nöôùc maét rôi rôi raït raøo Em « « « « « « œ. « « »» »J l œ . œ »»» « « « « « « « « ˙ ˆ « « ˆ ˆ j « « ˆ ˆ » k k « « »» ˆ ========================= & l w ” thöông anh em ñan aùo ñaây moái aân tình trao.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản