Bài hát bài không tên số 30 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
107
lượt xem
43
download

Bài hát bài không tên số 30 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 30 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 30 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 30. Vuõ Thaønh An 2 ˆ « « « « «« « ‰ «« « « « « ˆ ˆ 4 « « ll « « « « « l ˆ £ «« l ˆ « _ _ _ l_ ‰ = & « ˆ « « ˆ «« « j j j ˆ« « ====================== l « ˆ ˆ« « ˆ _ « « _ «ˆ « « « « « « j j « « « « « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « _ « j _ ˆ « « Trong côn mô anh goïi "em ôi" trong côn mô anh sôï em höõng hôø chaúng « « «. « œ ‰ œ »œ œ œ œ œ »»» »»» »» »J »J »J »J »» »» »» »» œ »»» ‰ « « œ. « « « « »» « ˆ l » « «« ˆ« «= « & « ˆ « « l =========================l j ˆ « l l « ˆ ˆ « leõ chaúng leõ em sôùm queân cuoäc tình ñoâi ta ngaøy thaùng qua quaù ñaäm »œ »œ »œ « ‰ « l «. & « « ˆ « « j œ « « =========================l ˆ j ˆ « » « l œ ‰ « l »» »»» ˆ »»» »» » « « l ˙ « = « « _ j ˆ « £ »œ œ œ »œ »œ bœ œ ‰ « « œ « « «£ « ñaø chaúng leõ chaúng leõ chaúng leõ sôùm hôn giaác moâng? & « « ˙ « Œ ‰ »œ »»» »J »J » »» »»» » l l »» »» =========================l »»» « « »J « « « « «« » ˆ « « « ˆ ˆl » « « « ˆ « j « ˆ = ˆ l £ l Tình chuùng ta khoâng theå coù chia ly tình chuùng ta khoâng caàn lôøi heïn « « œ »»» ‰ ˆ « œ « « « « « »J « « ˆ » ˆ « j ˆ ˆ « ‰ « l » « « « l « j « « j ˆ « =========================l & « l _ j _ ˆ « « « « ˆ « « _ _= « « j j ˆ ˆ « « « öôùc tình chuùng ta in ñaäm daáu veát saâu thaúm trong taâm ‰ « ˆ « « « «£ « « ‰ « « « « « «£ « « ‰ « « « « « « « « « « « ll ˆ ˆ « « « l ˆ ˆ « « « « ˆ « « j j ˆ « ˆ l « « _ _ _ l_ = « =========================l & _ « « ˆ ˆ« ˆ ˆ _ « « _ _ kk j j « « « « «« « « « ˆ « «ˆ ˆ « « j _ ˆ « ˆ « « _ ˆ « hoàn Ta yeâu nhau khoâng phaûi tình côø anh yeâu em ñeán möïc toân thôø töø «. « œ ‰ œ »œ œ œ œ œ »»» »»» »» »J »J »J »J »» »» »» »» »»» « « » œ ‰ « « œ. « « » « ˆ » « « « « ˆ « « = & « « « l =========================l ˆ j ˆ « l l « l « ˆ « ˆ « nay töø nay anh giöõ em thaät chaët trong tay chaúng maáy ai coù theå œ ‰ « l œ »»» »œ »œ »œ « »»» »» » « ‰ « l «. & « « ˆ « « « l »»» « j ˆ « ========================= j ˆ « l ˆ. « ‰ =” ˆ « « _ j ˆ « « £ naøo môû gôõ môû gôõ môû gôõ chuùng ta ra khoûi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản