Bài hát bài không tên số 31 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
99
lượt xem
42
download

Bài hát bài không tên số 31 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 31 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 31 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 31. « « « Vuõ Thaønh An c « l l œ. « »»» « « «. ˆ « « « ˆ ˆ « « « l « « « «£ « « « « « ˆ « « _ _ _ _ _ _ « ‰ «= « ˆ j ====================== l & « « ˆ « « « ˆ « « « « ˆ ˆ « « _ ˆ j j ˆ « _ ˆ « ˆ j « « Vì môùi yeâu laàn ñaàu em ngaïi nguøng trong caùnh tay ngöôøi yeâu lôøi « « œ. « « »»» »»»œ »œ »»˙ « « « «. « « « #ˆ « ˆ »» » =========================l & ˆ « l Œ ‰ « œ. « l j ˆ « »»» ˆ « ˆ. « « « « « « ˆ « « « « « « « ˆ _ ˆ « naøo ngoït ngaøo quaù em say Roài bieát bao ñieàu laï ñaõ öûng £ « « ‰ « « « œ. « « »»» œ »œ « »»» » « ‰ « «. « #ˆ ˆ « « » l ˙. « « j ˆ « « « « « « « & _ _ _ ___ « « « « _ˆ j j ˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ « « l « =========================l l j ˆ ˆ « « ˆ hoàng ñoâi goø maù doøng ñieän naøo ñaõ boác chaùy thaân naøy Möôøi £ œ. »»» œ œ. »J »»» »» « l «. « « ˆ « « œ. « »»» ˆ j « « « « « « « ‰ « ˆ l « « « j ˆ ˆ « « ˆ j « =========================l & j ˆ « « « _ _ ˆ « « ˆ « naêm cay ñaéng moät giôø say ñaém ñaõ troâi ñi muoän phieàn Tình œ œ. « œ œ bœ « & œ. »»» »J »»» »» « l «. « j ˆ « « ˆ « « »»» »» »» j ˆ « =========================l « » » l ˙ « Œ ‰ « « ˆ j « £ yeâu chau chuoát töøng giôø seõ lôùn leân theâm hôn Moät œ. « « « »»» « « «. « « « « ˆ ˆ « « £ « « ‰ « « . « « œ . »œ œ « « « « « « « « l « « « »»» « « « ˆ ˆ »» »»» ˆ « « _ l _ _ _ _ _ _ =========================l & « ˆ « « « « _ ˆ ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « « « « ˆ ˆ « j j ˆ ˆ j « « « phuùt giaây tình côø ai naøo ngôø ñaõ troùi chaët ñôøi ta baàu trôøi chôït röïc rôõ muoân ˙ Œ ‰ « œ. »»» »»» « « « « « «. « « « ˆ « ˆ « « l « « « «£ « « ‰ « & «l ˆ j « ˆ « « _ _ _ _ _ _ _ « « « « « « _ « =========================l ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ j « « « « ˆ ˆ « « ˆ j j ˆ « hoa moät chuùt "yeâu" nhieäm maàu ñaõ phuû ñaày noãi troáng trô ngaøy thaùng haún « « œ. « « »»» œ »œ »»» » «. «. « « ˆ » l w « Œ « « ˆ l ˙ ========================= & ˆ « « ” raèng ôû ñaâu ñoù coù Thieân ñaøng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản