Bài hát bài không tên số 6 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
329
lượt xem
133
download

Bài hát bài không tên số 6 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài không tên số 6 - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài không tên số 6 - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi khoâng teân soá 6. 3 œ . œ »œ »œ œ . « « « « « « « Œ « « « « Vuõ thaønh An 4 »»» »J »» » »» »» « « « l « « ˆ l « l « « « =l ˆ « « ˙ « « ˙ « « ˆ « « « « j ˆ « « « ====================== & l » ˆ ˆ. ˆ ˆ « « « « j ˆ Ñeâm nay gioù xoân xao ngoaøi kia ñaõ vang lôøi möa chaøo Chôø moäng aáp hôi « « « « « « « ‰ _ l _ ˆ « « & _. _ « ˆ l _ _ l _ « « « _ « « ========================« l « « « « « « « « _ « ˆ « j « « ˆ ˙ ˆ « ˙ « « « « « « _. j « _ ˆ ˆ « « _ _ _ l _. _ _ = ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « _ _ _ « __ j ˆ « « j ˆ « « « « « ˆ « « « « «« l « « l ˆ « « « l « « « « « #ˆ « . « « ˆ « . « « « « « . « « ‰ « « « noàng tình laáp cho ñaày hö khoâng Tìm nhau thaép ñeâm tìm nhau öôùp moâi tìm ˆ « & «. ˆ « _ ˙ « « ˆ « ˆ ˆ « « « jˆ ˆ « ======================== _ l « j « « « j _ « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « _ _ l « « ˆ l_ = « « ˆ ˆ « _ _ j « « ˙ j « ˆ « « « nhau vôùi tay tìm nhau Chieâm bao maëc aùo tình nhaân ñoäi lôøi nguyeän thöông thaân suoát ñôøi Chôø « « _ « l « « _ _ l «. « « « l « ‰ « l ˆ. « « « l « « « « « « « ======================== & _. _ « _ _. _ « « ˆ « _ _ « ˆ « « ˙ ˆ « j « « « _ « «« ˆ ˆ _« « __ _ ˆ __ « « ˆ « ˆ « « « « ˆ « j« « ˆ « ˆ « « jˆ « « ˆ « « « « j ˆ « ˆ « ˆ « = j « »J œ »» » « « « «« « « « ˙ «« nhau xoùt xa chôø nhau haét hiu chôø nhau naêm vaøng ngaøy heùo Thoâi em maøu moâi cuõng « _ _ _ l _ _ l _ Œ l œ . œ »» œ l œ . « « « l « « =l « « « « « « ======================== « & _. _ « « « _ « « « _ « _ « ˙ « « « ˆ « « « »»» »» »»» ˆ « ˆ « «ˆ « ˆ j ˆ _ j« ˆ ˆ ˆ « « ˙ ˆ « « « « nhaït chìm theo suoái meâ thôøi gian Ñeâm möa luõ tìm veà moät con loác xoay ñôøi queân « Œ « « « « ˆ l «. « « « l « « « « l «. « ˆ « _ _ « « _ _ l _ « ˆ « « « « « « ˆ ˆ « _ « ========================ˆ l & ˙ « ˆ « « ‰ « l « « = « « _ « ˆ « ˆ j « j « ˙ « « ˆ « « ˙ « ˆ ˙ « « _ _ _ _ j « « « « « ˆ « « « « « « « ñôøi Lôøi ngaøy ñoù aân caàn tìm ñeán oâm ñeøn chong ñeâm Nhôù nhau tìm ñeán « « « _ l « ‰ « l « « « l « « l œ « « l «. l « Œ l «. l « « « _ _ « ˙ ˆ »»» ˆ ˆ ˙ ˙ ˙ ======================== & _. _ _ _ _ _ « « ˆ « « « « _ _ _ ˆ « « « « « « « « = j ˆ « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « ˙ j ˆ « « « « « « nhau naéng möa ngöôïc xuoâi Ñôøi mình côn loác xoaùy mai moát roài thöông vay Neáu & « « « l « « l _ _ « l « « l _ _ _ l _. l _ Œ _ ˙ « « « ˆ « « « « « « « « « ˆ « ˙ « « « ˆ ˙ ˆ « « « ======================== l ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ ˆ _ _ « « « « « « « « « « « « = « « ˙ ˆ « « _ˆ « « « « « « « ˆ « « « yeâu nhau xin nhau thöông cuoäc ñôøi khoâ heùo xin dòu daøng daét dìu Tình & _. _ _ _ l _. _ _ _ l « « « _ ˙ « « « « « « ========================= « ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « _ _ « « « « « . « « « l « #ˆ l « . « « ˆ l j « « « ˆ ˆ « « « j _ « __ _ « « « « « ˆ j« « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « « « « j ˆ «« ˆ ˆ « « « « l « «. « l « ‰ « l « « « « l « « « « l yeâu ñeán trong töï nhieân coù xin ñöôïc ñaâu coù van ñöôïc ñaâu Em trao ngöôøi heát tình «. ˆ « « « j ˆ _ _ _ _ « « ˆ ˆ « « « j « ˆ « « « ========================= & « « « ˆ ˆ _ ˙ « « « ˆ « « ˆ ˆ « « « « « « « « « « « _ _ « __ _ « _ _ _ _. _ _ _ _. _ _ _ j ˆ jˆ « « jˆ « ˆ « « « ˆ « « ˆ « « « « « l « ‰ « l «. « « ˆ l « em moät loøng nguyeän trung trinh suoát ñôøi Veà sau bieát ñi veà ñaâu bieát troâi veà ˆ ˆ « « « & «. « _ _ ˙« « « _ « « _ _ _ _ l_ _ l_ Œ ” j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ========================= « « « « « « « « « « «. _ _ « _ _ « jˆ « « « « «ˆ j « _ « « « « « ˙ ˆ « « « ˆ « « « j« ˆ ˆ « ˙ ˆ « « ñaâu ai naøo hieåu thaáu Thaân em hoàn em vaãn troïn göûi trao coù moät mình anh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản