Bài hát bài thánh ca buồn - Nguyễn Vũ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.024
lượt xem
252
download

Bài hát bài thánh ca buồn - Nguyễn Vũ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài thánh ca buồn - nguyễn vũ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài thánh ca buồn - Nguyễn Vũ (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi Thaùnh ca buoàn. £ ### c Œ « « ˆ œ « ˆ£ « « « « »» « « « « « « «£ « « « « « Nguyeãn Vuõ « « « » ˆ « ˆ w « ˆ « « « « « l « « « « « «« « « « « « « «« ˆ & “{ « « ˆ « ======================= l l ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ _ «= « ˆ. « « ˆ Baøi thaùnh ca ñoù coøn nhôù khoâng em No el naêm naøo chuùng mình coù « «£ « « « « « Cuøng nhau quyø döôùi chaân Chuùa cao sang Xin cho ñoâi mình suoát ñôøi coù ### £ « £ « « « « « « « ˆ « ˆ «. ˆ ˆ « « ˆ « « « « « « & w l « ˆ « « « « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « « « l œ ˆ « _ _ _ « ˆ « « »»» ========================= l « ˆ « ˆ « « ˆ= « « « « « ˆ « nhau Long lanh sao trôøi ñeïp theâm moâi maét AÙo traéng em bay nhö caùnh thieân nhau Vang trong ñeâm laønh baøi ca Thieân Chuùa Kheõ haùt theo caâu "Ñeâm thaùnh voâ... ### 1. « « ˆ « « « « « « « « « _ ˆ « « _= 2. «. « « « « « ˆ l w ” «. « _« « « « « ˆ ˆ « ˆ « « « « ========================= l & « _ ˆ « _ « « « ˆ « ˆ « { _ « ˆ « _ « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « « ˆ ## # « « « « « . « »œ ‰ « «. ˆ œ. thaàn Ngoït moâi hoân döôùi thaùp chuoâng ngaân ...cuøng" OÂi gioïng haùt em meânh mang « « « « »» « « » »œ »œ œ . »» »» l »»» « ˆ « « »»» œ =l ˆ « « ˆ « « « « ˆ »» ========================= & _ l ˆ « j « ˆ _ w ### « buoàn. Roài muøa giaù buoát cuõng qua mau Lôøi nguyeän caàu ai nhôù daøi «. ˆ « « « «. « « « l « « « « « « « « « _ ========================= & « ˆ « ˆ ˆ. « ˆ « _ _ « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ =l « « « « « « « « « « _ _ _ ˆ « ˆ «. ˆ « ˆ « _. « « « ˆ «ˆ « ### « « « « « « »œ »œ « « « « « laâu Roài moät chieàu aùo traéng thay maøu Em qua caàu xaùc phaùo tung « « « » » «. ˆ » » œ. « « «. « ˆ ˆ ˆ « « « « «= & «. « « « ========================= l « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ l »»» « « ˆ ˆ « « « ˆ « ### œ . »œ œ œ « « « « œ »œ « « « « bay Lôøi nguyeän mình Chuùa coù nghe Sao baây giôø khoâng mình hoaøi xa »»» »» »»» »»» »»»œ »»»œ »»œ œ. »»» » « « « « « « ˆ « l w = ========================= l & l »»» ˆ ˆ « « ˆ £ ### Œ « «£ « œ « «£ « £ « ˆ ˆ « « ˆ« « vaéng Bao nhieâu ñeâm Chuùa xuoáng döông gian Baáy nhieâu laàn anh nhôù ngöôøi yeâu « « »» « « « » « ˆ ˆ « « « w « « « l « « « « «« « « « « « « «« « « ========================= l & « ˆ « ˆ « ˆ ˆ l ˆ « « ˆ « « _ ˆ= « « ˆ. « ˆ « ## # £ « « «£ « « « « « Roài nhöõng ñeâm thaùnh ñöôøng ñoùn No el Lang thang qua mieàn giaùo ñöôøng daáu « « « « £ « « « « œ « « « « « « «= « « ˆ «. « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ « _ _ _ « « l »»» « « « « ========================= l & w ˆ l « « ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ « « « ˆ « ˆ « « « ˆ « ### £ yeâu Tieáng Thaùnh ca ngaøy xöa vang ñeâm toái Nhôù quaù ñi thoâi gioïng haùt ai « £ « « « « « « « « « « « « _ _ « « _ ˆ « ˆ « « ˆ « « ˆ « _ ˆ « « _ « _ l « « ˆ « ˆ « ========================= ” & « « _ ˆ « _ _ w = buoàn Ñeâm thaùnh voâ cuøng laïnh giaù hoàn toâi.
Đồng bộ tài khoản