Bài hát bài thơ cuối cùng - Hoàng thi thơ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
194
lượt xem
35
download

Bài hát bài thơ cuối cùng - Hoàng thi thơ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài thơ cuối cùng - hoàng thi thơ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài thơ cuối cùng - Hoàng thi thơ (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi thô cuoái cuøng. HoaøngThiThô bb 4 « 3 « J «. « « l « « « « l « ‰ ‰ « œ «=l « « « « ˆ »»» « j « j ˆ « ˆ « _ _ « _. « « ˆ ====================== & « j « « ˆ « _ j ˆ « j « ˆ « j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j b b « ‰ ‰ « « #ˆ œ . « œ « œ . œ œ œ œ . œ « « ˆ « »J »J »J »»» Ñaây baøi thô cuoái cuøng anh vieát cho em Anh vieát cho « j ˆ « « « « l »»» j« « j =========================l & j ˆ « « »J « l »»» ˆ »» « j « j ˆ »» »» »» l »J « « j « ˆ j »» « ˆ b b #ˆ . « « « « «£ « l « . «. em baøi ca moäng öôùc Vöøa khi taøn uùa töïa nhö mua laù Cheát theo thu « « « « l « « « « l « « « « « « j « j _. ˆ ˆ ˆ « j « =========================l & « ˆ « « _ _ _ ˆ « « _ « ˆ ˆ « j « « «j j ˙ « _ « « « ˆ _ « « ˆ ˙ « l«˙ « « _ ˆ « bb « « œ « « ‰ ‰ « « giaø cuõng nhö traêng taø Cheát theo ñeâm buoàn daàn qua « « « « « ‰ ‰ « »J « « j j j ˆ »» ˆ l ˆ « « « « « #ˆ & «. _ _ « l _ « « « l « ˆ « « ˆ _ « ˆ « « =========================l « ˆ « «. ˆ ˆ « j « j j « j « j « ˆ « j j ˆ « « ˆ « « jj ˆ « « j ˆ « bb œ . « œ « œ . œ œ œ œ . J »J J »»» œ « « «. « « « Thoâi tình ñaõ theá naøy em ñoù anh ñaây Em ñoù anh ñaây maø ñaâu coøn »»» « J « l »»» j ˆ « »»» ˆ j « =========================l & »»» »» »»» l J « « « « « « »»» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j « « l « « « ˆ jj « j bb « « «£ « l « . « « « « ll « « « nöõa Chieàu troâng chôø ñoùn buoàn vui cuøng uoáng Nhöõng ñeâm traêng buoàn nhöõng khi doãi « « « l « « _ « « « ˙ ˙ ˆ « ˙ « « j j ˆ ˆ & «. _ ˆ « « _ _ _ =========================l ˆ « « _ j « « « ˆ ˆ j j « « ˙ « « « « _ « « _ ˆ « « ˆ ˆ l « « « « « £« ««« b b œ « « « #ˆ « « « »J « « « « « l « « l « . « œ «ˆˆ hôøn Ñoùn nhau beân ñöôøng tình mô Em ôi thoâi »» ˆ ˆ ˆ « « ˙ ˆ « « «ˆ « « j « =========================l & j « « « »»» ˆ ˆ « « j « ««« l « l_ « «« « « ˆ ˙ « ˙ « œ »»» b b ˙ œ œ œ « œ « œ »œ ˙ œ œ . œ œ #˙ »J »J l »J « »J « »»» »» l »»» »J »»» « « «£ « l theá laø thoâi laø theá ñoù Ba naêm thoâi theá moäng tan taønh Em »»» »» »» »» ˆ »» ˆ j « « »»» »»» »» « ========================= & l l « « « « « _« ˆ « ˆ ˆ « bb « . « J « « « l ˆ ‰ ‰ « œ « l ôi thoâi theá laø thoâi laø theá ñoù Thieân thu thoâi heát ñôøi buoàn « ˙ « l ««. « « l « « « « « « ˆ »»» « j ˆ « j « ˆ « _ _ « « « ˆ ========================= & « j _. « ˆ « j ˆ « j _« « ˆ « j j j ˆ ˆ ˆ « « « « j b b « ‰ ‰ « « #ˆ l œ . « « »»» « œ « œ. œ œ œ l œ. œ « « l »J »J »J »»» teânh Ñaây baøi thô cuoái cuøng anh vieát cho em Anh vieát cho « j ˆ « « ˆ « j « j « ========================= & « »J « l »»» j ˆ »» « j ˆ « »» »» »» »J « « »» ˆ ˆj j « « j ˆ « bb « . « « « « « «£ « l « . «. em Baøi thô cuûa nhöõng muøa traêng ñaõ taét Ngaøy vui ñaõ maát chöùa chan ñieäu « ˆ « « « « l ˆ ˆ ˆ « j j j « « « _ « « « l « « _ _ _ ========================= & « « « « _« ˙ « l « ˙ « ˆ. « ˆ « « _ j « « « ˆ ˆ j j « « ˙ « « « ˆ _ « « ˆ _ ˆ « ” buoàn Xoùt xa nhöõng giôø anh ñaõ ñem vaøo hoàn thô.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản