Bài hát bể dâu - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
106
lượt xem
19
download

Bài hát bể dâu - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bể dâu - nguyễn tuấn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bể dâu - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt)

  1. Beå daâu. Nguyeãn Tuaán ## 3 « « & 4 ˆ “{ « « l « « « « ˙ « « « ˆ ˆ « « _. ======================« l «. « « j ˙ « l « ˆ « « J »J l « ‰ « œ œ ˆ »»» »» = j « « ˆ « ˆ « Khi yeâu khi cuoäc ñôøi laø thô Loøng em naùo ## ˙ « ‰ « « « ˙ œ œ œ l «. ...nay khi cuoäc ñôøi ñoåi thay Tình xöa nghóa »»» œ l œ. »»» »»» »J »J »J « »» »» »» ˙ « « « « l »»» « =========================l & « l ˆ « j j j ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « nöùc ao öôùc mô giaác mô hoa Anh ñöa em ñeán vöôøn cuõ theo gioù maây cuõng bay ñi Bao nhieâu eâm aùi ñaäm ## « « « « « « « « « l « « l «. ˙ ˆ « « « « « l « « l « « « l « _ « « «. ˆ ˆ ˆ _ _ _ « _ _ « « 1. ˆ « j j j « « « « ========================= & ˆ « « « « ˙ ˆ ˆ ˆ « j j j « « « ˆ « ˆ ˆ « « «˙ « tình Cho em say vôùi maën noàng Em nhö meâ ñaém trong voøng tay ñaø Bao nhieâu ngaây ngaát lòm hoàn Anh nay anh ñaõ queân... ## « « Œ « « « «. « « ˆ ” « « « l « « { « « « «. « Œ « l l œ. œ œ « l ˆ « »»» »J »J ˆj »» »» « 2. ˙ « l ˆ « ========================= & « « ˆ « _ _ « ˙ ˆ « l« ˆ « _˙ « »J « « « « aám Nhöng... ...roài sao anh? Ñôøi hoa ñang töôi boãng ## « « « « « œ »˙ ‰ « «. « « « l œ. œ « « « l « ‰ « l « ˆ « ˆ »»» « ˆ j « »» « « ˆ ˙ ˆ« « « ˆ j j « ˙ ˆ « « »J l »» j ˆ »» « « & « « j ˆ « =========================l j j ˆ « « « « taøn laø cuoäc ñôøi em vôùi bao saàu ñau Yeâu anh yeâu ñaém ñuoái Roài ## « « « œ « ˙ « « « « « « l ˙ ‰ œ l »»»˙ ˆ « j « « »J »» =========================l & ˙ »J « l »»» j »» ˆ « « « ˙ ˆ « « ˆ l « « « « « « ˆ « « « _ ˆ j « ˆ ñaønh nhìn anh ñi Anh ñi thoâi laø vôõ tan roài coøn ## « ‰ « « « « ˙ « « Œ « « ˙ « ˆ « « l ˙ « l « « ˆ « « j ˆ « « « « « l « « « _ =========================l l & j j ˆ ˆ « « « « l« « ˆ « « « « ˙ « _ « j _ ˆ « j « ˆ ˆ « « chi Em nhö chim gaõy caùnh trong moät chieàu cuoái ñoâng Ñeâm ## « « « ‰ « œ œ ˙ œ « ˙ « « « l « « ˆ « « l «. « _. « ˙ « l « ˆ « =========================l & « »J »J l »»» ˆ »» »» j « »»» ˆ « « ˆ « j ˆ « nay em moät mình chôø traêng Trôøi cao boán phía u ## »œ . »» œ œ œ «. »J »J »J l « »» »» ˙ « ‰ « « « ˙ « « « ˆ l »»» ˆ ˆ « « «. « « « »» « l ˆ « =========================l & j j j « « « « l « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ jjj « « « « « toái em quaù coâ ñôn Em nay khoâng öôùc moäng ngaøy ñoâi ta ñi ## « « ˙ « « l «. « « « l « « « « « « Œ l« ” & « ˆ « « ˆ « _ _ _ « j j j ˙ « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « ˆ « « « « _ ˙ « « « ˙ _ l _ _ « l «. ========================= « ˆ « ˆ « ˙ « noát ñöôøng tình Em mô em cheát trong voøng tay anh.
Đồng bộ tài khoản