Bài hát bên kia sông - Nguyễn Đức Quang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: lamnhattien

Tham khảo tài liệu 'bài hát bên kia sông - nguyễn đức quang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát bên kia sông - Nguyễn Đức Quang (lời bài hát có nốt)

 

  1. Beân kia soâng. Nguyeãn ñöùc Quang #c « « « « « « œ. « « « « « »J « _ « _ « « l l «. « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « k ˆ « ====================== l & _ ˆ j. « j. « ˆ « ˆ ˆ j. k « « « ˆ »» ˆ « «= k ˆ « k « k ˆ « k Naøy ngöôøi yeâu ngöôøi yeâu anh ôi Beân kia soâng laø aùnh maët Naøy ngöôøi yeâu ngöôøi yeâu anh ôi Beân kia soâng ñöôøng vaãn coøn # « « « « «. « « « « l «. « ˆ « « « « « «. « l « ˆ « ˆ « j. « ˆ j k « ˆ _ ˆ « « « « & « « « « « ˆ « k _ _ « _ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « ========================= ˆ ˆ « j. « j. « « k k ˆ « trôøi Naøy ngöôøi yeâu ngöôøi yeâu anh hôõi Beân kia ñoài coû hoa ñan daøi naøy ngöôøi yeâu ngöôøi yeâu anh hôõi Beân kia ñoàng coû non ñan # œ. »œ œ œ . œ œ . « l « . »»» »J »K »J « « « œ. œ « « ˆ »J »K « « »»» »» »» »» »» =========================l & ˆ k « « ˆ « « « »» ˆ « j. k »» ˆ « « ˆ« loái Beân kia nuùi nuùi cao chaäp chuøng Beân kia suoái suoái reo laïnh loái Trong côn gioù thoaùng nghe nuï cöôøi Trong khe nuùi thaùnh thoùt loøng # « «. « _ « « « « j. « l « « « ˆ « « k ˆ « w =========================l & ˆ « _ ˆ k « k ˆ « j. « « ˆ « k ˆ « luøng Laø baøi thô toaøn chöõ hö voâ ngöôøi Loøng ñoøi tình vaät vaõ khoân nguoâi # « œ œ »»»œ »»»œ l l œ . »»» œ »J . œ œ . œ »J »»œ »K »J »K « ˆ « Œ »»» »»» =========================l & »» »» »» »» £ Naøy ngöôøi yeâu anh ôi Cho anh noàng aám cuoäc Naøy ngöôøi yeâu anh ôi Ñeâm ñeâm loøng vôõ tình # œ. »»» œ œ . œ »J . « »J »J »K »»œ « «. « « « « « œ « ˆ « « « J »» »» »» « ˆ l « k « ˆ =========================l & « « ˆ ˆ ˆ »»» ˆ j j j « « « « « ñôøi Hoa thôm ñoùn aùnh maët trôøi OÂi vui möøng vì maây ñeán £ « daøi Daây xanh quaán quít vaøo ñôøi Cho traùi tình nôû treân tieáng # Œ « « « « l « « « « « « « ˆ =========================l & w ˆ « _ _ ˆ « ˆ « « ˆ « « roài Naøy ngöôøi yeâu anh cöôøi Naøy ngöôøi yeâu anh # « « « « « œ & «. ˆ « « « . « « . »K l œ . ˆ ˆ ˆ ˆ »» j j k j « « « « »»» =========================l œ « « œ. œ »J »» « . « »J »K ˆ ˆ »» j k « « »» hôõi Yeâu nhau mình ñöa nhau tôùi Böôùc nheï vaø noùi eâm £ « hôõi Beân trong loøng noâi eâm aùi Raét nheï töøng caùnh sao # « «. « « « « « « « « « Œ Ó ˆ « k k ˆ ˆ « « « ˆ « « « _ ˆ « « « ˆ « « ˆ « l w ========================= & l« ˆ « =” xuoâi Noùi sao cho vöøa loøng anh thoâi rôi Seõ aâm thaàm mình em nghe thoâi.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản