Bài hát bên kia sông - Nguyễn Đức Quang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: lamnhattien

Tham khảo tài liệu 'bài hát bên kia sông - nguyễn đức quang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Bài hát bên kia sông - Nguyễn Đức Quang (lời bài hát có nốt)

Beân kia soâng.
Nguyeãn ñöùc Quang
#c « « « « « « œ. «
« « « « »J
« _ « _ « « l l «.
« « « « ˆ
« « ˆ « ˆ « k ˆ
«
====================== l
& _ ˆ j. « j.
« ˆ «
ˆ ˆ j. k
« « « ˆ »»
ˆ « «=
k
ˆ
«
k
« k
ˆ « k
Naøy ngöôøi yeâu ngöôøi yeâu anh ôi Beân kia soâng laø aùnh maët
Naøy ngöôøi yeâu ngöôøi yeâu anh ôi Beân kia soâng ñöôøng vaãn coøn

# « « « «
«. « « « « l «.
« ˆ
« « « « « «. « l
« ˆ «
ˆ « j. « ˆ
j k
« ˆ _ ˆ «
« « «
& «
« « « « ˆ « k
_ _ « _ « ˆ
« ˆ ˆ « ˆ «
=========================
ˆ ˆ « j. « j.
« « k k
ˆ
«
trôøi Naøy ngöôøi yeâu ngöôøi yeâu anh hôõi Beân kia ñoài coû hoa ñan
daøi naøy ngöôøi yeâu ngöôøi yeâu anh hôõi Beân kia ñoàng coû non ñan

# œ. »œ œ œ . œ œ . « l « .
»»» »J »K »J « « « œ. œ «
« ˆ »J »K « «
»»» »» »» »» »»
=========================l
& ˆ
k
« «
ˆ
« « « »»
ˆ « j. k
»» ˆ «
« ˆ«
loái Beân kia nuùi nuùi cao chaäp chuøng Beân kia suoái suoái reo laïnh
loái Trong côn gioù thoaùng nghe nuï cöôøi Trong khe nuùi thaùnh thoùt loøng

#
«
«. « _ «
« « « j. « l
« «
«
ˆ
« «
k
ˆ
« w
=========================l
& ˆ
« _ ˆ
k
« k
ˆ « j.
« « ˆ
« k
ˆ
«
luøng Laø baøi thô toaøn chöõ hö voâ
ngöôøi Loøng ñoøi tình vaät vaõ khoân nguoâi

# « œ œ »»»œ »»»œ l l œ .
»»» œ »J . œ œ . œ
»J »»œ »K »J »K
«
ˆ
« Œ »»» »»»
=========================l
& »» »» »» »»
£
Naøy ngöôøi yeâu anh ôi Cho anh noàng aám cuoäc
Naøy ngöôøi yeâu anh ôi Ñeâm ñeâm loøng vôõ tình

# œ.
»»» œ œ . œ »J . «
»J »J »K »»œ « «. « « « « « œ
« ˆ « « « J
»» »» »» «
ˆ l «
k
« ˆ
=========================l
& « « ˆ ˆ ˆ »»»
ˆ j j j
« « « « «
ñôøi Hoa thôm ñoùn aùnh maët trôøi OÂi vui möøng vì maây ñeán

£ «
daøi Daây xanh quaán quít vaøo ñôøi Cho traùi tình nôû treân tieáng

# Œ « «
«
«
l « « « «
« «
«
ˆ
=========================l
& w ˆ
« _ _ ˆ
«
ˆ
« «
ˆ
« «
roài Naøy ngöôøi yeâu anh
cöôøi Naøy ngöôøi yeâu anh

# « « « « « œ
&
«.
ˆ
« « « . « « . »K l œ .
ˆ ˆ ˆ ˆ »»
j j k j
« « « « »»»
=========================l
œ « « œ. œ
»J
»» « . « »J »K
ˆ ˆ »»
j k
« « »»
hôõi Yeâu nhau mình ñöa nhau tôùi Böôùc nheï vaø noùi eâm

£ «
hôõi Beân trong loøng noâi eâm aùi Raét nheï töøng caùnh sao

# «
«. « « «
« « « «
« « Œ Ó
ˆ
« k k
ˆ ˆ «
« « ˆ «
«
« _
ˆ
«
«
«
ˆ
«
«
ˆ
« l w
=========================
& l«
ˆ
« =”
xuoâi Noùi sao cho vöøa loøng anh thoâi
rôi Seõ aâm thaàm mình em nghe thoâi.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản