Bài hát bên nhau chiều gió lộng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
86
lượt xem
18
download

Bài hát bên nhau chiều gió lộng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bên nhau chiều gió lộng - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bên nhau chiều gió lộng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Beân nhau chieàu gioù loäng. œ. c ‰ « « « œ œ »»» Vuõ thaønh An « ˆ j « « »J »J « ˆ »» j « »» « « #ˆ J »J =l « « « œ œ ˆ ˆ « »»» »» j j j « « « ====================== & j ˆ « ll Chieàu vaøng dìu nhau trong gioù rì raøo haøng döông thöông œ. »»» « «£ « « « « œ « j œ « « « « « « »J l #ˆ « « « _ ˆ j ˆ »» « « « »»» »J œ»» ˙ »»» =========================l & ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « j j nhôù thaãn thôø baøn chaân loái moøn daáu ai xöa œ »»» « »J »J j « « ˆ « »» »» œ »» »» l »œ »œ »»» ‰ « « « œ œ « « « « »J »J l « « #ˆ œ œ ˆ ˆ « »» »» « j j « j ˆ ˆ j « ========================= & j « xaøo xaïc haøng caây nghieâng ngaû raïo röïc hoàn em run œ. »»» « «£ « « « « œ « « « « _ ˆ j ˆ »» « « « ˆ ˆ « « « »J l #ˆ « j « œ »»» »J œ»» « « ˙ « ˆ « « « ˆ « =========================l & j « j laù tay tìm baøn tay aám tình ñaõ giao hoaø « ‰ « « « œ « « « œ « « ˆ « « ˆ »» ˆ l œ . « »J « j « j « »»» ˆ »J « l « « « »» j « « « ========================= & j ˆ « _ ˆ « j « « j _ ˆ « _ ˆ « j j _ ˆ « Nghìn lôøi cuõng noùi khoâng heát Nghìn laàn vaãn thaáy dôû œ. »»» « « œ œ œ l « »J »J »J ˆ »» j « »» »» w « =========================l & ˆ j « dang löõng lôø nhö maây tuï tan »J »J »J « »J ‰ œ œ œ « œ « « ˆ l œ œ œ œ « œ « « l »» »» »» ˆ »» « « j »J »J »J »J « »J »» »» »» »» ˆ »» « « « « j ˆ « ========================= & j j « j j ˆ ˆ « « Ñöùng trong boùng chieàu hoân voäi laøn moâi nuùp sau böùc töôïng mong ñôøi ngöøng »J œ »J œ « « »J œ « « « & »» »» j ˆ « »» « j ˆ « j ˆ « « « « =========================l l _ = _ ˆ « j _ « ˆ j « _ w troâi coõi treân ñaõ nhìn xuoáng ta mæm cöôøi ‰ « « « œ œ « »J »J œ. »»» « « « œ œ « « j ˆ « « ˆ »» « ˆ j « j « »» ========================= & _ l « « #ˆ J »J =l ˆ ˆ « »»» j j j « « « »» « _ ˆ « Loàng loäng chieàu tung maùi toùc saâu thaúm hoàn em ñaõ œ. »»» « «£ « « « « œ #ˆ œ « « ˆ ˆ « « « »J l « »»» j « « _ ˆ ˆ »» œ « »J « »» ˙ « Œ Ó « « « « ˆ « ˆ « « « j « j « ========================= & j « lˆ « =” khoùc mong caàu roài ra coù ngaøy maõi xum vaày.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản