Bài hát biển cạn - Nguyễn Kim Tuấn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
687
lượt xem
179
download

Bài hát biển cạn - Nguyễn Kim Tuấn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát biển cạn - nguyễn kim tuấn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát biển cạn - Nguyễn Kim Tuấn (lời bài hát có nốt)

  1. Bieån caïn. « « « « ‰ « « « Nguyeãn Kim Tuaán b2 « « « « « 4 « « ˆ «« « l ‰ « « « l « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ « « = & #_ _ « ˆ ˆ « « ====================== l j ˆ « ˆ « « ˆ l ˆ ˆ j « Coù ngöôøi töø laâu nhôù thöông bieån Ngaøy xöa bieån ngöôøi heïn toâi tôùi phöông trôøi Bieån xöa laéng « « « « « « « « « « « « « « « ‰ « « « b œ œ »J »»» »» « « « ˆ « « « ˆ « ˆ « « « ˆ ˆ l « ˙ « « « « ˆ « « « ˆ « j ˆ & « ˆ ˆ =========================l l l xanh khoâng nhö baây giôø bieån laø hoang vaéng Lôøi toâi nhoû nghe traéng xoùa noãi nieàm bieån khoâng leân tieáng Ñôi toâi nhoû b »»»œ »»»œ œ »œ »œ »»» »» »» »»» œ #œ œ »œ »œ »» »» »» »» ˙ »»» ‰ « « « « « « « « ˆ ˆ « « j « « « « ˆ ˆ =========================l & l l l beù tieáng gioù theùt cao bieån traêm noãi ñau Tinh em quaù « « beù tröôùc nhöõng khaùt khao chìm trong noãi ñau Tình em quaù b »»»œ »œ œ »œ œ « « « « ˆ »» »»» »» »»» « « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « « « « l ˙ l ‰ « « « « l « »»» ˆ « « « « j « ˆ « « ˙ ˆ ˆ « =========================l & l lôùn soùng cuõng vôõ tan ñôøi toâi ñaùnh maát Giaác mô khoâng coøn lôùn vôùi nhöõng ñam meâ laøm neân oan traùi Soùng reo naõo neà b ‰ « « « « l « « « « « ˆ « « « j ˆ « « ‰ « « « « « « « « « l « « « « « l « ˆ ˆ « ˙ « l j ˆ ˆ « « « « ========================= & ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ _ _ _« ˆ « « ˆ « bieån xöa ñaõ caïn Vaéng em treân ñôøi bieån thaàm thao haûi aâu khoâng veà Vaéng em treân ñôøi bieån thaàm than « « « « « « ‰ « « « « « «« « b « « « « « « « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « ˙ « ˆ « « « l ˙ l ‰ « «« « l « « « « « « ˆ « j ˆ ˆ ========================= & « _ « l l »»» ˆ «« « « ˆˆ « j « ˆ _ ˆ « « ˆ thöùc ngaøn laàn vôùi toâi Cuøng toâi bieån cheát cuøng em bieån % khoùc ngaøn laàn vôùi toâi Cuøng toâi bieån cheát cuøng em bieån « »œ »œ « « « « « « « « b ˙ »»» ‰ « » »» j ˆ » « œ »œ « « « l « « « « l « l »»» »» ˆ « « =========================l l & l « ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ « ˆ « #_ ˆ « ˙ « « « « « « tan Ngaøn naêm noãi ñau hoùa kieáp maây ngaøn coâ ñôn bieån caïn »œ »œ œ »œ »œ » ˆ ˆ « l »» »» »» »» »» l »»»œ #œ œ »œ »œ l ˙ b ‰ « « « « j « ˆ « « « ˆ =========================l & »» »» »» »» »»» = « « « « « « « »» » ˆ « « Ñôøi toâi nhoû beù tröôùc nhöõng khaùt khao chìm trong noãi ñau b ‰ « « « « l œ »œ « « « l « « « « l « j ««« ˆ « « ˆ ˆˆ » » « ˆ « ========================= & ˆ « « « « « « « ˆ « « ˆ « #_ ˆ « « l « = « ” « ˆ « ˙ « ˙ « Ngaøn naêm noãi ñau hoùa kieáp maây ngaøn coâ ñôn bieån caïn.
Đồng bộ tài khoản