Bài hát biển đợi - Ngô Quốc Tính (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
128
lượt xem
17
download

Bài hát biển đợi - Ngô Quốc Tính (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát biển đợi - ngô quốc tính (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát biển đợi - Ngô Quốc Tính (lời bài hát có nốt)

  1. Bieån ñôïi. ### 6 Ngoâ Quoác Tính « ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « « « « « « 8 _ l l « « « . « « l « . Œ « l « . « « l ˆ « « « l « . « =l ˆ « « « ˆ « « « « j « « « « « « _ « j « _ _ _« _ ˆ ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ j ======================_ & « « j « j « j ˆ k j j « j « ˆ « Daãu bieát con soùng roài seõ tan em vaãn giang tay giang tay oâm soùng vaøo ### «. l «. Œ « l « « « « « l «. Œ « l «. « « l « « « « & _ _ _ « _ « _ « _ _ _ _ _ _ _ _ _ =========================l « « « ˆ « ˆ « ˆ « « « « « j. « j « ˙ ˆ ˆ « ˆ « ˆ « ˆ j j k « « ˆ ˆ « « j ˆ ˆ « « « « « « ˆ _ _ _ « « « « « « j j « « j ˆ ˆ ˆ « loøng Daãu bieát anh ñeán roài seõ ñi em vaãn mong anh mong anh moãi ### & «. « « l « l « Œ « l «. «. « « l « « ‰ « l « « « « « =========================l « « « _ _ « « « « « « « « « « « «« « « « « « _ « _ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « _ _ _ _. _. _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ ˆ ˆ ˆ _ _ j « j kj j j j. k j « « « «« « « « « « « « « j ˆ « j ˆ « ˙ « ˆ « sôùm moãi chieàu Haõy ñeán vôùi Lan Chaâu haõy ra vôùi hoøn Ngö hoøn ### «. « ‰ « l «. «. « « l « « ‰ « l « « « « « l «. « ‰ « l « « « « « « « « « « « « _ « _ « « « _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ˆ « « « « « « « « « « « « « « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ========================= & j j j kj j j j. k j ˆ « j ˆ « j Maét Haõy ñeán vôùi Xuaân Höông haõy chôi vôùi ñaøn toâm ñaøn caù Bieån ### « « « « « « « «« « « « l «. Œ « « l « « « « « « « « l «. Œ « l œ. œ. l « « « ˆ j « j. k « j ˆ ˆ «ˆ ˆ « ˆ _ « ˆ« « ˆ « « ========================= & ˆ «« « « «« « « « « « ˆˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ _ kk j jj j. k j j « «« « « «« « « « « ˆ » » « »» »» j « j j « _ j ˆ « xanh trôøi xanh cuøng caùt vaøng vaø tình em hoaø trong ngoïn gioù laønh thoåi vi vu ### ˙ . œ . Œ œ œ « « « « « « « »»» » »J » « « « «. «. « « «. « ‰ « œ. œ. l »» »» l »» ˆ ˆ ˆ l ˆ ˆ ˆ ˆ l « « « l »»» j « « j « j k« ˆ ˆ =========================l & « « «j « « _j ˆ »»» = j « U xua ñi xua ñi xua ñi nhöõng öu phieàn vaø ngaân nga ### ˙ . « « « «. «. « « « »»» œ . Œ œ »»œ « « « « »»» »J l » »» ========================= & l j ˆ ˆ ˆ l ˆ « « j « « « « « l «. l «. Œ « l l j « « « ˆ ˆ ˆ ˙ « kj « ˆ « = « _ j ˆ « ###% fi ru anh trong söông long lanh ru tình ta Daãu « « « « « l « « ‰ « «l« « « « « « « « l « « jj « k j « « _ « _ « _. _ « ˆ ˆ « « ˆ « « ˆ _. _ _ « « j. « « j ˆ ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « « ˆˆ « ˆ ˆ« « j « j. « j « « j « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « j =========================l & k j « « « = « « ˆ ˆ j « « U bieát caùnh gioù roài seõ bay tình ta göøng cay vaø muoái maën Daãu ### « « « « « « « « « « « « « «‰ « « « « « l « « ‰ « l« « « ˆ « « l « _ « _ « _. _ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ _. _ « l ˆ « . l « . ˆ = ˆ « ˆ «ˆ « « « « « « j« « « « ˆ j ˙ ˆ « ” « ˆ « ˆ « ˆ ˆ jj j« ========================= & « j. « j « « j k j j ˆ ˆ « « « « « « « j « bieát anh ñeán roài seõ ñi Ngaøy ñeâm bieån em vaãn ñôïi ñôïi anh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản