Bài hát biển tình - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
695
lượt xem
142
download

Bài hát biển tình - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát biển tình - lam phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát biển tình - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

  1. Bieån tình. ## C « « «« « Œ « « «« Lam Phöông « «« « ˆ«l ˆ «« « «« « « _ « l _ _ « « =l & «_ « « « «« ˆ « _ «ˆ ˆ « ˆ« ll _ _ « j « ====================== « « « « ˆ ˆ «« « « ˆ « _ « « « ˆˆ j _ˆ j _« « « j ˆ « « « ˆ « « ˆ _ˆ j ˆ ˆ _« « « « « j ˆ « « « « œ. œ « « « « « Naèm nghe soùng voã töøng lôùp xa Boït traøn theo töøng laøn gioù ## « Œ «« ˙ « « « « l »»» »J « « « « l « eˆ j ˆ « »» ˆ ˆ «ˆ « ˆ « l « « « « « ˆ « « « « ˆ « « ˆ ˙ ˆ « « « « =========================l & j _ _ « ˆ « « j j _ « « « ˆ j ˆ « j « « « « «« « Œ « « «« ñöa Moät vaàng traêng saùng vôùi tình yeâu chuùng ta vöôït ngaøn haûi lyù cuõng khoâng xa ## « Œ « «« « ˆ« l ˆ «« « j « «« « « _ « l_ _ « ˆ ˆ « « « « ˆ « ========================= & ˆ « « _ « l _ _ « « «« l « « « « ˆ ˆ ˆ« « « ˆ j _ « « ˆ « « ˆ j « « _ « ˆ « _ « j ˆ « ˆ « _« « ˆ « « « j « « _ˆ ˆ « _ « j ˆ « ˆ « «« ˙ « »» « « « « « « Bieån roäng ñaát trôøi chæ coù ta Duø doøng Ngaân haø mình cuõng ## « Œ « « « l œ. « « « « « l « « « ˆ » ˆ ˆ ˆ ˆˆ « j jj « « « « « « ˆ ˆ « « « =========================l & ˆ j « « « « « « « _ _ _ l _ _ « « « « « « _ ˆ ˙ « « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ _ « « j j j« « ˆ « qua Bieån khoâng bieân giôùi nhö tình anh vôùi em hôn caû nhöõng vì sao ñeâm ## « Œ « « « l «. « « « « l « Œ « « « l «. « « « « l « ˆ « « « « « « « _ _ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « _ ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « « ========================= & j j jj« « « « « « « « « « j j ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « « « jj j j ˆ « Traêng nhoâ leân cao traêng gaùc treân ñaàu nuùi Maây xanh xanh lô vì ñaém say tình ## « Œ œ œ œ œ « œ œ œ « « »J »» »J »» « »J »» »J « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « »» » »» l » ˆ »» » »» l ˙ « =========================l & « j ˆ ˆ ˆ l ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j j « « « « « « « « j môùi Ñeán ñaây vôùi em maø ngôõ trong giaác mô Maét em aâu saàu laø caû moät trôøi ## « Œ « ˆ « « « « l «. « « « « l « Œ « ˆ « l «. « « « « l « « « « _ « _ _ « ========================= & ˆ « ˆ « « ˆ « _ ˆ « « « « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ j j « « « ˆ « « « « jj j « j« « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « j j j j ˆ « thô Khoâng gian im nghe nhòp ñoâi tim heïn öôùc Mong sao töông lai ñöôøng traêng ta cuøng ## « Œ œ œ œ œ « œ œ œ « « »J »» »J »» « »J »» »J « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « »» » »» l » ˆ »» » »» l ˙ « =========================l & « ˆ ˆ ˆ l ˆ ˆ « « « j « « « « « ˆ « j ˆ _ « _ ˆ « «« «« « ˆ« « « «« böôùc Xieát tay daét nhau mình laùnh xa theá nhaân Laùnh xa öu phieàn ñaéng cay traàn ## Œ « « « « « « « « « « Œ « « « « « « « «« «« ˆ « « « _ « ll _ _ « ˆ ˆ l « « ˆ « j « =========================l & ˆ « _« ˆ « _ « ˆ j « ˆ _ˆ ˆ « _ « « j « ˆ j ˆ «_ « l_ _ « ˆ « « ˆ « ˆ « _« « ˆ « j ˆ « « _« « ˆ « j ˆ « « »J « « « « « gian Ñôøi anh seõ ñeïp vì coù em Ngaøy daøi seõ laøm mình nhôù ## « Œ « « œ . œ « « »» «« ˆ l » « k «ˆ « »» « « « « l « « ˆ ˆ« ˙ « «ˆ « « « « l « « « « l« Ó ” ========================= & ˆ « j ˆ « j ˆ « _ _ _ __ « « « « « « __ ˆ ˙ ˙ ˆ ˆ ˆ «« « « « « « « «_ j j j ˆ« j« «_ « theâm Bieån xanh caùt traéng xoùa nhoaø nhòp aùi aân Khoâng coøn nhöõng chieàuˆ baâng khuaâng. «
Đồng bộ tài khoản