Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài hát bóng chiều tà - Nhật Bằng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: | Ngày: pdf 1 p | 33

0
171
views

Tham khảo tài liệu 'bài hát bóng chiều tà - nhật bằng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bài hát bóng chiều tà - Nhật Bằng (lời bài hát có nốt)
Nội dung Text

  1. Boùng chieàu taø. Nhaät Baèng. 2 Œ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « 4 « « ˆ « « « « « « ˆ ˆ l ˙ « « « « « « « « « l ˆ « « « ˆ ˆ « = « ˆ « « « « « ˆ ===================== l & « ˆ « ˆ « ˆ Chieàu ôi veà ñaâu Chieàu ñi loøng nhôù bao noãi öu « « « « « « « « « œ « « « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « l ˆ « « ˆ œ « « « « l »»» #ˆ l ˆ #ˆ « « »»»» œ »»»œ »»»»œ l « « ========================= & ˙ « « « ˆ « « ˆ »»» » = saàu Chieàu söông im laëng buoàn Môø xa ñoâi caùnh chim luøa theo « « « « « « « « « « « « « « « « « ˙ »»» « « « « ˆ « « « « ˆ « l ˆ « « « « ˙ « ˆ ˆ « « « « « ˆ l « « « « « « « « l « « « « ˆ « « « ========================= & l ˆ « ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ « = gioù Chieàu xa ngoaøi khôi Thuyeàn theo gioøng nöôùc veà choán xa « « « « « « « « « « « « « #ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « ˆ « « « « ˆ « œ #ˆ « « « « l »»» « « ========================= & ˙ l ˆ « « « « « « « « « l « « « « ˆ « « « l ˆ « « « ˆ « « ˆ ˆ = « « ˆ vôøi Caønh hoa phai saéc taøn Coøn ñaâu traêng saùng mô beân vöôøn « « « œ. œ « « « «œ « « « »» »œ »œ « « « œ. « « »» œ « « » »» « « « »»» »» « « « «» » » « ˆ » « ˆ ˙ « l « ˆ ˆ « » l « « ˆ ˙ l ˆ « =========================l & l ˙ l « « ˆ « » = lan Nhöng giaác mô tan Vöông theo gioù bao cung ñaøn ñaâu daùng duyeân ˙ »»» »œ œ »»»œ œ »»»œ œ l ˙ »» »»» »»» =========================l & l »» »»» l »»» œ »œ « « »» « « « . #ˆ ˆ « « = xöa Moät chieàu thu ta coøn nhôù Nhôù hoài coøn « « « « #œ œ »»» ˙ »œ »»»œ #œ œ nœ »»œ »»» »»» »»» & « ˙ « l ˆ « « « « #ˆ »»œ »»» « ˆ «« » l =========================l »»» l »» » = thô Vai keà vai trong tieáng tô Tuy xa vaéng ta vaãn « « « « « « « « « « « ˆ « « « « « « « « « ˆ « « l « « « « « ˙ « ‰ Œ « & #ˆ « « « l « « « « « « ˆ « ˆ « #ˆ « « « ˆ ========================= ˆ ˆ ˆ « « j l ˆ « =” mong chôø Chieàu sao hôø höõng laïnh luøng thôø ô.

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản