Bài hát bông cỏ may - Trúc Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
374
lượt xem
114
download

Bài hát bông cỏ may - Trúc Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bông cỏ may - trúc phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bông cỏ may - Trúc Phương (lời bài hát có nốt)

  1. Boâng coû may. b c « £ « « « « £ « £ « « ˆ _ q _ l l _ « « « « œ « l _ « « « « _ « «=l Truùc Phöông bb « j « q jjj « ˆ ˆ ˆ ˆ »»» ˆ « _ _ « ˆ « ˆ « « « « « ====================== & j ˆ kj « « « « ˆ « ««ˆ q « j ˆ « ˆ ˆ _ j « « « « ˆ « « « k « £ Nhöõng ngaøy chöa nhaäp nguõ anh hay daét em veà vuøng ngoaïi oâ coù coû boâng bbb « . « « « « « « « l «. « « « « « l « « ˆ «j « « ˆ « « « « « « l « ˆ « ˆ « « k k j j «ˆ ˆ ˆ _« « « ========================= & j « _ _ _ « ˆ « _ ˆ « « « j ˆ « « j j j j « « _ ˆ « ˆ ˙ _ « _ « ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « £ « « « « « «««« « ‰ ««« £ « may ÔÛ ñaây eâm vaéng thöa ngöôøi coøn ta vôùi trôøi Thôøi gian vaøo bbb « « « « l « « « « « «««« l « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ_ˆ ˆ ˆ j j j « « « «j « « « j j. k k « ˆˆ « « « ˙ « ˆ _ ˆ =========================l & « _ ˆ « « ˆ « ˆ k « ««« « _ ˆ k « k « _« « ˆ ˆ « b b « « « « « £œ « « £ « ñeâm röøng sao laø neán khoùi söông giaêng loái coû quen Toùc maây thôm muøi b « ˆ« « « « »»» « l « « « « « « « « l « . « « « « « « l j jj ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « ««« « «« « ˆ « kj j « ˆ j « j ˆ « « ========================= & _ _ _ _ ˆ ˆ « « « ˆ « « j « kj « _ « ˆ _ ˆ ˆ ˆ _ˆ ˆ ˆ « ˆ « ˆ«« « j k ««« « k ˆ « j £ £ coû ñöa anh thoaùt xa daàn vuøng traàn gian vôùi nhöõng öu tö Coû may ñan gaáu chaân bbb « « « « « _ « « ˆ « ˆ ˆ « j « j _ « l « « « « « _ l « « « « _ =========================l & _. _ _ « « ˆ « « « ˆ « j ˆ « j « j « ˙ « _ « ˆ « ˆ « ˆ « « ˙ « _ « « « ˆ « ˆ « ˆ « « « « «£ « œ œ œ œ œ troøn ñöôøng tim böôùc moøn Sôï khi ngöôøi ñi ñeå thöông ñeå ˆ j « « « b « « ˆ « « « «« bb « « « ˆ « « « «« l « « j j « « «« j ˆ « « ˆ ˆ« ˆˆ j. k ˆ k j _ « « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ »» »» » « « « « l l »»» »J »J »» »»» l ========================= & k « « ˙ « £ « « « £ « nhôù tieáng yeâu ñöông ai nôõ choái töø Ñöôøng haønh quaân naéng chaùy da bb « « »»œ »»œ »»œ « . « « « œ « « »»» & b « . _ _ « » »» » l « « « ˆ « j « ˆ « =========================l ˆ « « j j ˆ « ˆ « « ˆ « « « l « ˆ kˆ _ ˆ « « « « « k ˆ « « _ ˙ « ˆ ˆ « « £ ngöôøi tuoåi thieáu vui vaãn thöông mình thöông ñôøi Nhieàu khi trong b b b œ nœ « œ œ œ »»» »» « »» »» »» l »»»œ . »J »J œ « « « « »J « « »» ˆ ˆ « « l w & »£ ˆ » « =========================l « « _ ˆ j j ˆ « j j « £ « £ « giaác moäng moà hoâi keâu teân em keâu chæ moät teân b b b œ ‰ « « « « l « « « « « œ « l « £« « « « « « «=l »»» « _« « _ « j « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « « j « ˆ « « »»» ˆ j j « _ _ _ « « _« « ========================= & ˆ « j ˆ « « « _ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « j « ˆ « j « « « « j kk « « ˆ « £ Nhöõng ngaøy anh ñi khoûi xin em chôù ñi laïi vuøng tình yeâu laém baåy nhaân bbb « . « « « « « « « l «. « « « « « l « « « ˆ « « j « « ˆ « « « « « «=l « ˆ ˆ « ˆ « j _« « ˆ « k j _ _ _ « ˆ ˆ _ j ========================= & ˆ « k j « ˆ « _ ˆ « « ˙ « ˆ « « j « « j j j ˆ « « _ « _ « ˆ « ˆ « ˆ « « £ « « « « « « « « « « ‰Œ Œ gian ñeå ñeâm khoùi thuoác tay vaøng tìm nhau thaáy gaàn Nguû treân coû bbb « « « « « l « « « « « « « « « l« « « ˆ ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j « ˆ j j. k k k j « j « « « « « « « _. ========================= & ˙ « « ˆ _ _ ˆ « « ˆ « ˆ « = ” may thöôøng khi vaøo toái nhôù höông may nhôù caû ngöôøi.
Đồng bộ tài khoản