Bài hát bông hồng cài áo - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
581
lượt xem
158
download

Bài hát bông hồng cài áo - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bông hồng cài áo - phạm thế mỹ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bông hồng cài áo - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

  1. Boâng hoàng caøi aùo. £ Phaïm Theá Myõ « «£ « « « « « « b b 4 Œ ‰ « « « « « . « œ « œ »»œ « « ˆ « « ˆ « « 4 ====================== & « « « l « « »J « »J l » « « « « « « « « l « ˆ _ ˆ ˆ ˆ »» ˆ »» j j «ˆ « « « j « ˆ« « ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « j « Moät boâng hoàng cho em moät boâng hoàng cho anh vaø moät boâng hoàng cho £ ng £« « £ « « £« «« « b b œ »»œ »»»œ »»»»œ œ œ œ »»œ « « « « « « « « « « « « ˆ « « ˆ « = « « nhöõ »»» ========================= & »»» »»» »» « « « «« « « « « « l« « « «« ˆ «« «l ˆ ˆ_ ˆ « ˆ « ˆ « « « » » l ˆ « « __ _ « « « « ˆ ˆ « « «« « «« ˆ « ˆ ˆ «ˆ « «ˆ « £ £ « « « ˆ ˆ « « £ £ b œ œ œ œ œ œœ»»» »»»» »» »»» »» » « « « « « ˆ « « « « «£ « « « « « « « « « « « « ai cho nhöõng ai ñang coøn Meï ñang coøn Meï ñeå loøng vui söôùng hôn Ruûi mai naøy Meï hieàn coù maát « « b »»» »» ========================= & » » » œ l « « « « ˆ « « «l « « ˆ « « « « « l » ˆ « « ˆ « « « « ˆ « « « « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ = £ £ ˆ ˆ _« « b « « «£ « « « « « £ ñi nhö ñoùa hoa khoâng maët trôøi nhö treû thô khoâng nuï cöôøi ngôõ ñôøi mình khoâng lôùn khoân « « «« « « « b « ˆ « «« « « ˆ ˆ « « «« « ˆ « « « l w “{ 2 « ˆ « « l œ. « « « « »»» « « « 4 « « ˆ ˆ ˆ « « l « j «. ˆ « ‰ & « _« ˆ =========================l ˆ «ˆ « ˆ ˆ « = « «£ « œ œ ngaøo œ . œ J » »J » theâm nhö baàu trôøi thieáu aùnh sao ñeâm Meï Meï laø doøng suoái dòu hieàn b « b « « « « œ. »»» « « l œ.»»» »J l l 4 »» »» œ »»» =l œ »» »J Meï Meï laø loïn mía ngoït ˆ « ˆ « « l « ˆ ˆ j ˆ « ========================= & »» 4 »» Meï Meï laø baøi haùt thaàn tieân laø boùng maùt treân cao laø £ Meï Meï laø naûi chuoái buoàng cau laø tieáng deá ñeâm thaâu laø b œ œ œ œ . « œ œ « « « « « w 2. « « «£ « œ . « »J »»» »J »» « »J »» « « ˆ ˆ ˆ 1. w b »» »» » ˆ l »» » ˆ ˆ « « « l ” « & j « ========================= l« « « « « { j « l « « « ˆ »»» ˆ « « « « ˆ ˆ « ˆ j « = maét saùng traêng sao laø aùnh ñuoác trong ñeâm khi laïc loái Roài moät chieàu naøo ñoù anh £ « « « « œ « « œ »œ »»œ »œ « £ b « « « « « « « « l »»» ˆ « »»» »»» » » l « . « « . « l œ . « œ »»» =l « « œ naéng aám nöông daâu laø voán lieáng yeâu thöông cho cuoäc... ...ñôøi. b « ˆ « « « »»» « »J œ »» »J »» ˆ «« «« ˆ ˆˆ « ˆˆ ˆˆ « «« ========================= & « «« « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « «j « j j ˆ « £ £ « « « « « « «£ « œ »œ »œ »œ « « « ˆ ˆ »»» »» » « «« «« veà nhìn Meï yeâu nhìn thaät laâu roài noùi noùi vôùi Meï raèng Meï ôi Meï ôi Meï coù bieát hay b b »œ ‰ œ « ‰ « « « « ˆ « « ˆ ˆ « « »» J « «« « «« «« «« « »»» ˆ ˆ ˆ l « « « ========================= & « « « ˆ _ _« «_ « l w » » » « « « «=l « « « « ˆ « « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ « « « ˆ ˆ « l £ ˆ £« »» » »» »œ »» œ »œ œ œ « « « « ˆ œ »»œ »œ œ œ . »»» »» »» » « « « ˆ « »» khoâng Bieát gì bieát laø bieát laø con thöông Meï khoâng Ñoùa hoa maøu hoàng vöøa caøi leân b b œ »œ œ »» ˙ » ========================= l & » ˆ « « « « «« » » » « « ˆ « l » »» »» »»» »»» « » «= « £ l £ ˆ « j ˆ « £ £ £ ñoù em thì « « « « «« aùo ñoù anh Ñoùa hoa maøu hoàng vöøa caøi leân aùo bb « « « « « « « « ˆ « « œ . « « ˆ ˆ « « ˙ « « j « « « l « « « « « »»» ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ j« « « ˆ « j « « ˆ « « « « « « »» ˆ l « « « «ˆ » « « « « ˆ j ˆ ˙ Ó » & « « ========================= j ˆ « l »» = ” xin anh thì xin em haõy cuøng toâi vui söôùng ñi haõy cuøng toâi vui söôùng ñi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản