Bài hát bướm hoa - Nguyễn Văn Thương & Kim Minh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
196
lượt xem
41
download

Bài hát bướm hoa - Nguyễn Văn Thương & Kim Minh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bướm hoa - nguyễn văn thương & kim minh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bướm hoa - Nguyễn Văn Thương & Kim Minh (lời bài hát có nốt)

  1. Böôùm Hoa. Nguyeãn Vaên Thöông -Kim Minh ## 3 « « « « « « « « « « «. 4 _ _ « « « « l ˆ « « « « ˆ « ˆ « « « J œ »»» « ˆ « ˆ = ====================== l & « « « _ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ Trôøi bình minh löôùt theo chieàu gioù Böôùm bay böôùm ## « « « ˆ « « «. ˆ « « « « l «. ˆ « « « ˙ « « « « « « « l _ _ « « « «= « « « ˆ ˆ « « « « « « « ========================= l & ˆ j « _ ˆ ˆ « ˆ ˆ bay chaøng ñi tìm yeâu Ñaàu caønh muoân ñoùa hoa haøm ## œ . œ œ œ »J »» »»» «. « « « »»» »» l « ˆ « « « l «. ˆ ˆ « « « « j ========================= l & « ˆ « ˙ = « tieáu laû lôi myõ mieàu treâu böôùm ña tình ## «. « « « « « « « « _ « « « « « »J œ « « ˆ =l & « « « _ « « _ ˆ ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « « « « ˆ l ˆ « »» ========================= « ˆ « Vöôøn hoàng hoa aån sau maøn laù caùnh phong kín ## « & «. ˆ « ˆ j « « l « « « ˆ « ˆ « « « « « ˙ « « « _ « « « ========================= l _ « « « « « ˆ « « « « ˆ « « « ˆ =l « « « _ « ˆ « ˆ ˆ höông naøng chöa heà yeâu Thöôøng naøng troâng nhöõng con böôùm ## « « « « « « « & «. ˆ « « « ˆ l «. « « _ ˆ « « « « « ˆ « « « « l «. « « ˆ ˆ j « ˆ ========================= l « ˙ « = j _ ˆ « tô naøng khoâng öôùc mô ñôøi hoa thô trinh ## « « « « « « œ »»œ ˙. »»» «. « « ˆ l «. « « « l «. ˆ « « « « « ˆ « ˆ « « « ˆ ========================= l & « ˆ « « »» » ˆ j « « _ « j _ ˆ « « _ ˆ « « « j _ ˆ « l = Böôùm tình töù ngaém hoa hoàn say soùng xuaân loøng traøn yeâu mô ## œ . œ »œ »œ »J » «. « « « & »»» »» » » l « ˆ « « »» »»»» l œ . « œ œ j ˆ « ========================= l »»» ˆ « « l «. « « ˆ j ˆ « « « « ˙ « = Hoa hoå ngöôi treân caønh tình trong ngaån ngô nhöng vôø laøm duyeân ## « « « « « ˆ «. « « « « « « »œ »œ « » »» ˙. »»» «. « « l « « « l «. ˆ j ˆ « & ˆ « « ˆ _ « « « j _ ˆ « ˆ « _ « « « ========================= l _ ˆ « « j ˆ « ˆ « l = Böôùm lieàn khoaùc caùnh nhung cuøng hoa saùnh ñoâi theà nguyeàn löu luyeán
  2. ## œ . œ œ »»œ »»» »J »»» » «. »» « ˆ « « « « l «. « « « ˆ « « j « « ˆ ˆ ===========================l & l « ˆ « « « « « l «. j « « ˆ _ _ « « ˆ « ˙ _ « « ˆ « Ñoùa hoa heù moâi ñaøo töôi cöôøi thaàm nghe maáy lôøi ñaày thô ## « « « œ »»» « « ˙ « « ˆ l ˙ « « #ˆ « »»» ˙ »»» ===========================l & « l œ »»» « l ˙ « « « ˆ « Nghieâng mình naøng böôùm aáp yeâu ñoùa hoa baøng ## « « « « « « ˙ œ »»»œ »»»œ « & «. ˙ « l « ˙ « #ˆ « « ˆ « »»» »»» ===========================l l » « l ˙ « « « ˆ « £ hoaøng Treân loøng hoa thaém aùi aân hoàn ## « « « « « ˙ « « ˆ « «. l « « Œ Œ l «. l « « ˆ « « ===========================l & ˙ « ˆ « « « « « ˆ « « ˆ _ « j _ ˆ « böôùm mô maøng Böôùm laø nhöõng laù ## « « « »œ »œ ˙. »»» œ. »J »» œ œ »œ «. « ˆ « « « « l «. « « « ˆ « ˆ _ « « ˆ « » »» ˆ j « ===========================l & « l l »»» »» » » « j _ ˆ « thö naøng Xuaân göûi ñi chaøo möøng non soâng Hoa daáu chaân muoân ## « « »œ »»»œ « « « « « « « «. ˆ « « » » l œ. j ˆ »»» « « ˆ ˆ « « l «. j « « ˆ « ˙ « «. l ˆ « « « « ˆ « « « « ===========================l & « _ ˆ « j _ ˆ « maøu naøng Xuaân ñaõ ghi khi naøng vöøa sang Böôùm laø nhöõng thieáu ## « « « œ »»œ ˙. »»» œ. »»» œ œ œ »J »»» »»» & «. « ˆ « « l «. « « « « ˆ « ˆ « « »» » j ˆ « ===========================l »» « « ˆ _ « j _ ˆ « « l l « « nieân loøng khao khaùt yeâu ñôøi coøn töôi saùng Ñoùa hoa: khaùch yeâu ## « « « « « œ »»œ ˙. »»» œ Œ » & «. ˆ « « « « l œ. ˆ j « ˆ ˆ « »»» « »» j ˆ « » =========================== l l »» Œ ” kieàu tình thô chôùm gaây ñôøi Xuaân traéng trong.(1942)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản