Bài hát ca dao trăng - Trần Thanh Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
72
lượt xem
7
download

Bài hát ca dao trăng - Trần Thanh Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát ca dao trăng - trần thanh sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ca dao trăng - Trần Thanh Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Ca dao traêng. #3 œ % « « « « « œ œ œ œ « « « « « »»» Traàn Thanh Sôn »J »» l l œ »»» œ »J »» l »»»œ ˆ ˆ l ˆ ˆ ˆ l « k j jj k« « « « »J »» »» »J »» = 8 ====================== l & l » # œ œ nhaïc daïo cho Mandoline... »»» »K œ « »» »K l « « « l « « l « « « « l « « l «. « »» ˆ« j ˆ « « « ========================= l & ˆ « j ˆ « ˆ « j ˆ « « ˆ « « j ˆ « ˆ « = # « œ « « « « « « « £ « & ˆ« »J “ { »»»œ « »» œ »J »» œ »»» ========================= l « « « k k ˆ ˆ ˆ « « « l « l ˆ « « « « l j ˆ « « ˆ « « « j j « « « « « ˆ ˆ ˆ Ñeâm qua traêng rôi beân hieân nhaø khoâng gian vöông höông Ñeâm qua tay vui gieo cung ñaøn thanh aâm theo chaân Ñeâm nay traêng troâi treân soâng daøi maây ñöa maây ra Ñeâm nay rieâng em vôùi noãi buoàn ra soâng nghe ñoâi # «. « œ « « « « «J œ. « l « ˆ »»» l »»» « « k ˆ « j œ œ »»» »J »» l »»»œ œ »J »» l »»»œ « « k« ˆ ˆ « = k ========================= l & ˆ « j ˆ « l tình hoàn em xao xuyeán Ñeâm qua hoa lan thôm trong ngöôøi tìm sang loái gioù Ñeâm qua söông eâm cuõng ruû veà töøng ñoâi öu aùi Ñeâm nay hoa xuaân caùnh aâm gioøng tình em nöôùc cuoán Ñeâm nay ñeâm nay côn mô # « « « « « «£ « 1.,3.« « « ˆˆ « « ˆ « « l ˆ « « « « l « j ˆ « « ˆ « « « « j j ˆ ˆ « « « « ˆ « ˆ « l «. « « l «. « ========================= l & j ˆ « j ˆ « kj «« ˆ « = vöôøn anh ñi ngang qua theàm tình em vaán vöông meàm em mang theo tieáng ngöôøi vaøo... ai coù hay thaàm ñöa höông trong ñeâm gaàn tình... taøn beân hieân khuya em ngoài coøn... # « œ »J 2.,4. « « «. « « «. « ‰ « « « « « « « « l « « «=l « ˆ « »» l « ˆ ˆ l « « kj ˆ «« j ˆ « ========================= & l « ˆ « ll « ˆ « kk j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « (Ñeâm...) ...trong giaác mô Traêng ñeán beân vöôøn vaø chia # œ œ «« « (Ñeâm...) ...em vôùi traêng. »»» »J l œ . œ»» »»» »»» «« « kk ˆˆ ˆ «« l « ========================= l & l « j ˆ « « « l « ˆ « « « l « j « ˆ « ˆ « « «= j ˆ « # « « « « « « sôùt cuøng em Caâu ca dao buoàn ru em mieân man mieân «. ˆ « «. « « l « ˆ « ˆ « « « l « « « l œ kk j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « =========================l & l »»» œ l œ. J »»» »»» # œ « « « man... Khi böôùc chaân ngöôøi rôøi chaúng noùi cuøng em »»» « « kk ˆ ˆ l « « « ˆ « « « « l « « l «. « ‰ & « « l « j ˆ « ˆ « j ˆ « ========================= « « « « ˆ ˆ ˆ « « j l « = ˆ « ” Xuaân cuõng höõng hôø cho caâu ru kia tan mau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản