Bài hát cảm nhận Sài Gòn - Nguyễn Hải (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
5
download

Bài hát cảm nhận Sài Gòn - Nguyễn Hải (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cảm nhận sài gòn - nguyễn hải (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cảm nhận Sài Gòn - Nguyễn Hải (lời bài hát có nốt)

  1. Caûm nhaän Saøi Goøn. thô : Nguyeãn Löông Hieäu « « nhaïc : Nguyeãn Haûi 2 « « «. « « l «. « « « l «. « j ˆ = « & 4 « « ll _ k ˆ « ˆ « « ˆ « « « ˆ k k ˆ ˆ « « « « « ====================== l k k k ˆ ˆ « « ˆ « « «£ « Toâi daét mình ñi treân phoá Saøi Goøn möa phoá « «. « « « « « œ œ »K »K « & ˙ « « l ˆ « « « l « « « kk ˆ ˆ « « ˆ « « « « l «. ˆ « « ˆ « =========================l ˆ ˆ « »» »» möa Toâi vaáp ngaõ tieáng chim voã caùnh soùng noân « « » « & œ. »»» « « » ˆ l ˆ œ j « j « » « l « j ˆ « « ˙ « «. l « ˆ « « « j ˆ =========================l « œ. « nao noân nao beán Baïch Ñaèng Saøi « »œ »œ œ œ œ « »» »» »»» »J »»» »» « « »œ »œ »œ »» »» »» ˙ »»» »»» & ˆ« « =========================l l j « ˆ l ˆ « « l l « j ˆ « £ £ £ £ lôùn « »J »J « « « Goøn nôi toâi khoâng sinh ra Saøi Goøn nuoâi toâi khoân Hoàn & »»œ œ ˆ ˆ « l «. « l œ œ « « « l «. »J »J « « « »» « « « « « =========================l « ˆ « « ˆ « ˆ »» »» « « « j « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ « « « j ˆ « xanh xanh nhöõng haøng caây vaø xanh xanh lôøi hoø heïn Laïi « « « « « «. « « « « l « « « & « « « j ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « « « « l « « « « « « ˆ ˆ =========================l ˙ « l _ ˆ ˙ « l « ˆ « « « j ˆ « « « j ˆ « œ. traàn truïi taám loøng baän roän seû chia Saøi « »œ »œ »»œ . « « œ »œ »œ »œ »»» »»» « « »J »» »» »» ˙ »»» »»» « & ˆ« « »œ » » l » =========================l » ˆ l « »» j ˆ « j l l « j ˆ « £ £ trong toâi Saøi Goøn naéng trong möa laáp £ « « «£ « « « « Goøn tình yeâu laùnh Thaønh « « « »»» . « « œ »»» « « ˆ l œ « « « ˆ ˆ =========================l & ˆ ˆ l œ œ « « « l « k k »J »J « ˆ « « « « « »» »» ˆ « ˆ « « ˙ « £ maët « «£ « « « « phoá nhìn töø nhieàutrôøi phía Haït phuø sa vöôn tôùi «. « « « « « « ˆ « « « « « l « k k ˆ ˆ « « ˆ « « « « l « ˆ « ˆ « « « ˆ « « ˆ « l « « « « ˆ =========================l & ˆ ˆ « ˙ « = Toâi laëng leõ tröôùc lôøi yeâu meán haïnh phuùc traøn treà «. « « & ˆ « ˆ l ˙ « j « »»» œ » l »» »œ »œ »» »» ========================= ˙ » l »» ˙ » l »» =” Duø ñeán muoân ñôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản