Bài hát căn nhà ngoại ô - Anh Bằng (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
534
lượt xem
148
download

Bài hát căn nhà ngoại ô - Anh Bằng (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát căn nhà ngoại ô - anh bằng (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát căn nhà ngoại ô - Anh Bằng (lời bài hát có nốt)

  1. Caên nhaø ngoaïi oâ. « « « «« l œ œ « « « œ =l « . « « « #ˆ Anh Baèng c « « « « & « _ _ _ “{ « « _ˆ ˆ ˆ « « j j « « ˆ « ˆ « « ====================== ˆ « « « j ˆ »»» »J ˆ ˆ « »»» j j « »» « « ˆ j jj « « « ˆ « Toâi ôû ngoaïi oâ moät caên nhaø xinh coù hoa thôm traùi ...nhau thôøi gian gaàn guûi ñaõ qua ñi maát « ‰ « « « « «. « « « « « « « w l « ˆ j « « « « ˆ « ˆ « « j « ˆ j ˆ j ˆ « ˆ « =========================l & l ˆ « ˆ « « hieàn Gaàn keà loái xoùm coù coâ baïn roài Naøo coøn nhöõng phuùt haùi hoa vöôøn « « « « « « Ó « « « « « j « ˆ « « ˆ j ˆ « « j j « _ l_ « =========================l & ˆ ˆ « « « j « ˆ « l _ « ˆ « j ˆ « _ w « _ ˆ « £ £ thaân sôùm hoâm lo saùch ñeøn Hai traêng suoát ñeâm chung tieáng cöôøi Toâi « œ « « « œ « » » « « « « « « « « « l «. œ & »» ˆ »» « ˆ _ l « . ˆ « « « ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j =========================l « « ˙ « »»» £ ñöùa chöa öôùc heïn laáy moät caâu chöa nghó ñeán mai sau Nhöng « « « böôùc theo tieáng goïi nhöõng ngöôøi trai tha thieát vôùi töông lai Vui œ. œ œ œ œ œ «. « ˆ « « « « « « « « « « »»» »J »J »J »J »J « »» »» »» »» »» ˆ « « ˆ « « « « « « « « j j « j « « « ˆ « ˆ j j l ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j jj j =========================l & l ˆ « « « « « « « « j j ñeâm thöùc giaác ngôõ ngaøng nghe loøng thöông nhôù bieát raèng mình xa aùnh saùng phoá phöôøng xa ngöôøi em nhoû leân ñöôøng toøng « ‰ « w j ˆ « « « « « ” « _ _ _ { w 1. 2. =========================l & l ˆ « « « « _ ˆ ˆ j « « « j ˆ « yeâu Khi hieåu loøng.... ...chinh £ £ £ « ‰ « œ œ œ « « »»» »»» »»» « œ « « « » « « « « « « « « & ˆ « j ˆ « l l ˆ »» ˆ « . « =========================l « ˆ « « l « « « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « £ Laø chinh nhaân toâi baïn vôùi soâng hoà Tình yeâu em toâi nguyeän vaãn toân £ «. « « « « l « « « « « « l «. « « « « & « ˆ « _ ˆ ˆ ˆ « « j « «. _ « _ ˙ « « _ ˆ « « ˆ « _ _ « « =========================l ˆ « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « j j j « « thôø vaø yeâu khoâng beán bôø Nieàm tin laø moät ngaøy
  2. £ « « œ « £« « « »»» « « « « ‰ « œ œ œ « »»» »»» »»» & ˆ ˆ « « ˆ ˆ « l w « « ˆ « =========================l l ˆ « j ˆ « « £ « £œ « « « £ « « £« « mai non nöôùc chung moät maøu côø Roài hoâm nao toâi « »»» « « . « « « « « « « £ ˆ « ˆ ˆ « « « l ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ l «. « ˆ « « « « « « « « «=l ========================= & ˆ j « « ˆ « _ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j « £ veà gheù thaêm naøng Ngoaïi oâ ñaây con ñöôøng taém traêng vaøng maø sao khoâng thaáy « « œ œ £« « «. « « « « l « « »»» »»» ˆ ˆ « « « «= « & _. « « _ ˙ « _« ˆ « « l ˆ « _ _ « « =========================l « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « j j j ˆ « « ˆ « naøng Tìm em giôø tìm ôû ñaâu Sao khoâng gaéng ñôïi chôø « ‰ « « « « #ˆ w l « j ˆ « « « «. « _ _ _ ll « « « « ˆ « ˆ ˆ ========================= & « _ « « « j ˆ « « « « « =l ˆ « ˆ « j ˆ j « j « « j ˆ « nhau Toâi hoûi ngöôøi quen naøng nay laø œ »»» œ « « « œ »J « « « »» j j « »» ˆ ˆ ˆ » « « j « ‰ « « « « ˆ = « l « =========================l & l w ˆ j « « ˆ « « ˆ « nöõ cöùu thöông treân chieán tröôøng Daëm ngaøn soùng « « « « « « « « « « & «. ˆ « ˆ « ˆ « l « « ˆ « « j j j « « « ˆ « ˆ « « « « « « l j j j j j « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ _ « « « « « ˆ =========================l « « j _ = _ w £ £ gioù bieát sao naøng vui daán thaân treân böôùc ñöôøng « « œ « « « « « « Ó & _ « ˆ l œ « »»» « « « l « . « « »»» ˆ « ˆ ˆ _ « « « =========================l« ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ= ˆ « « « j « « _ ˆ « ˆ « « £ Toâi ñöùng nghe gioù laïnh giöõa maøn ñeâm thöông xeù naùt con « « « «. œ »»» œ . œ »J œ œ œ « . « « « « «= »J »»œ »J J »J ˆ j « ˆ « j « ˆ j ˆ ˆ « « « l »»» « »» »» »»» »» « j j =========================l & ˙ « l « ˆ « tim Em ôi traùi ñaát vaãn troøn chuùng mình hai « « « « « « & « « « « « « « j j j ˆ ˆ ˆ « « l w « « « ˆ ˆ « l ˆ « Œ ========================= ˆ j « ˆ « j « j « Ó =” ñöùa seõ coøn gaëp nhau.
Đồng bộ tài khoản