Bài hát cánh chim lạc hướng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
77
lượt xem
9
download

Bài hát cánh chim lạc hướng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cánh chim lạc hướng - vũ thành an (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cánh chim lạc hướng - Vũ Thành An (lời bài hát có nốt)

  1. Caùnh chim laïc höôùng. « £ Vuõ Thaønh An 4 Ó Œ ‰ « « « « « « « « « l ˆ « « «. « &4 _ « j « ˆ « j «l « _ _ ˆ ˆ ˆ « ˆ « _ « « « ====================== l j « « j j « « _ « « ˆ « ˆ « ˆ « « «= ˆ j « _ ˆ « ˆ « £ £ Moät caùnh chim laïc höôùng ñang lao ñao trong chieàu söông Chôø J « « « œ œ œ œ œ « œ. œ #ˆ « »» »»» « ˆ »J »» J »» »» « »» »»» l » » ˆ » « »J œ « »» l œ « « « . »»» ˆ « « « ˆ ˆ « =========================l & j « » « « « j ˆ « £ £ coù ai môû caùnh tay yeâu thöông khi ngaõ xuoáng Baõo möa vaãn daäp doàn ñeø « « « « £ « « «. & « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « l « « « « j « « _ _. « « « « « « ‰ « l « « « « ˆ ˆ « « _ l « « _ « ========================= ˆ ˆ ˆ « « j ˆ ˆ « ˆ « ˆ « « « ˆ « « « _ « j _ ˆ « ñoâi caùnh mong manh Laù kia coù laø caønh vaãn mong quay veà nhaùnh Naøy « « « « « « « £ « «. « _ _ « « « l « « _ « »J « « œ »»» »J « l œ #ˆ « »» œ œ l « »J « « « j ˆ j ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « j « ˆ ========================= & ˆ « _ j ˆ « « « ˆ « « j »» « ˆ ˆ « « j « »» « £ « £ £ caùnh chim laù ruõ ñang chôi vôi raõ rôøi caùnh Roài cuõng rôi moät thoaùng thoâi chôi œ œ « œ. œ »J « « « « « « « » & »»» »»» ˆ »» =========================l »» l œ « « « . »»» ˆ « ˆ « ˆ « « « l « « « «. « j ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « j ˆ « £ vôi giaây thaàn thaùnh Vaãn mong coù moät ngaøy trôû veà quaõng khoâng gian Nöôùc £ £ « « « « «. & « ˆ _ _ « l « « « « =========================l « « « « « _ _ _.« _ « « « « « «. « l _ _ « « « « ˆ ˆ « « « j ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « j ˆ « ˆ « _ ˆ « « ˆ « ˆ « « j ˆ ˆ « _ « _ ˆ « « « £ £ ñi cuõng ñoå laïi nguoàn xöa duø nguùt ngaøn Thuyeàn mong ngaøy taùch beán giôø « « « œ. « « « « « « £ « #ˆ « « »»» « ˆ ˆ « « « j « ˆ ˆ l ˆ « « « « =========================l & « « ˆ . « l « « « «. « « _ ˆ « « ˆ « « j ˆ « « _ ˆ « _ _ ˆ j ˆ « « _ ˆ « « « « £ « £« « « ‰ ñi laïi quyeán luyeán ta luoân mua öu phieàn Muøa xuaân muøa thay laù muøa « « « œ. « « #ˆ « « »»» « ˆ ˆ « « « « l #ˆ « « « j « ˆ ˆ ˆ ˆ « ========================= & « « « « « l « _ _ « « « l « « « ˆ « « « « ˆ « j « « _ ˆ « _ « ˆ ˆ « j « « j _j ˆ « j ˆ « £ thu muøa truùt laù trong voâ taän trieàn mieân Mình coù nhau ngaøy thaùng ñaây ta £ « « œ œ œ œ œ « œ. J « « « « « & ˆ « _ «. « ˆ « ˆ « =========================l « ˆ « ˆ « »» « « » « l œ #ˆ « »» »»» »J l »»» »»» « »»» j »J « ˆ j »» ˆ « »J œ»» = « £ £ « « « « « « « « £« « « « £ « xoay trong voøng quay Buoàn vôùi vui cuõng theá thoâi ta mong phöông trôøi aáy Gioù « »»» « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « « & œ ˆ « « . « l « ˆ « « . « l « « _ _. _ l « _ _ _ l _ = « « « « « « « « « ˆ ˆ « « ˆ _ ========================= j « j ˆ « « « j ˆ « « « « ˙ « _ ” w möa coù daäp doàn giöõ loøng laéng yeân luoân Coù ñi cuõng ñeå laïi ôû ñaây moät chuùt hoàn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản