Bài hát cánh đồng hòa bình - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
142
lượt xem
33
download

Bài hát cánh đồng hòa bình - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát cánh đồng hòa bình - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát cánh đồng hòa bình - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Caùnh ñoàng hoøa bình. #3 « « Trònh coâng Sôn & 4 « ˆ « « « « « « « « « _ ˆ l « « « = « « « « « « « « « ˆ « ˆ « _ « « « ˆ « ˆ ====================== l ˆ “ { _ _ _ l _. « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « _ « « ˆ j « ˆ « Treân caùnh ñoàng hoøa bình naøy Maët trôøi yeân vui leân ñoû # « « ˙ « « »»» œ »œ « « « « « »»» « « « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ l »»»œ œ « ˆ « « l ...ñoàng hoøa bình naøy Trieäu baøn chaân ñi khai ngaøy ˙ »»» « « ˆ ˆ l « »»» » « ˙ « « « « « « « « « ========================= & l ˆ choùi Ñoû traùi tim ngöôøi Ngaøy Vieät Nam ñaõ qua côn ñau # « « « « « « môùi Ruoäng luùa reo cöôøi Vì coû caây cuõng ñau thöông cho « « l « « « ˙ « « « « « l « « « l ˆ « « « « ˆ l « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « & ˙« « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « ˙ « « « ˆ ˆ ========================= « « « « ˆ « ˆ « « daøi Trieäu traùi tim ngöôøi Cuøng nhòp vui vôùi con tim nhaân # « « « « l « « « l œ œ œ œ l »»» ngöôøi Ñeøn saùng muoân nhaø Ngaøy Vieät Nam ñoát höông trong tim « « « « « « ˙ « « ˆ ˆ « « »»» »»» »» « _ « « « « « ========================= & _ l ˙ ˆ ˆ « ˙ « ˆ « loaïi Ngaøy ta cuøng nieàm tin Baøn tay ta quyeát lo vun # « « « « « « « ˆ l »»»œ »»»œ « ˆ « ˆ « « « « « Meï Loøng ta böøng nhö soâng Laø gioøng soâng nhaén tin hai « ˙ « « « « ˆ « « ˆ « « « « ˆ l « « « ˙ « « ˆ « =========================l & « l ˙ « ˆ « « « « = « « « ˆ troàng Hoøa bình nhö luùa thôm nuoâi daân mình Moät sôùm thanh # « « mieàn Giôø phuïc sinh troáng chieâng khua vang reàn Röøng nuùi nghieâng & « « « « l « ˆ « ˆ « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « « « « « l «. =========================l l ˙ « « ˆ ˆ « ˙ « « l «. ˙ « « l « ˙ « « «= ˆ « bình Gioïng cöôøi em vuùt cao hôn bình minh Ngöôøi # œ « « œ « ˆ »» « « « mình Möøng Vieät Nam thoaùt ra côn dieät vong. »»» « « » ˆ « « œ. »»» ˆ ˆ « l «. l « « « « j « « « ˆ « « « « = =========================l & l ˙ « ˙ « ˆ « # œ « « œ œ « « ñi veà nhö nöôùc leân nhaáp nhoâ kinh thaønh Meï »»» « « »»» l œ . « « « ˆ ˆ »»» »J « « »» ˆ « l ˙ . « « ========================= l & ˆ »»» l ˙ »»» « = « ˆ « # « « « ta cöôøi sau luõy tre naéng qua ñaày saân Baøn « « « œ ˆ « « »»» «. « « « « « « « l « « ˆ ˆ « ˆ « ˆ ˆ « j « « « ========================= l & l ˆ «. ˙ « l « « ˙ « « _ = « ˆ « # « « « « chaân naøo ta böôùc ñi sao nghe nheï nhaøng Moät « « ˆ « «. « « « « «= « « _ « _ l ˆ ˆ « ˆ « « « « _ « « ˆ « « « « « « « ˆ « « ========================= & l ˙ « « l ˙ « « « ” « ˆ { ˆ ˙ « _ « ˆ ngaøy maø loøng vui söôùng hôn muoân nghìn naêm Treân caùnh...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản